Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »AMZS članstvo razvaja«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je AMZS, d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338000, davčna št. SI56951442 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta Pravila in pogoje sodelovanja in so izpolnile kupon za sodelovanje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh Pravil in pogojev sodelovanja. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to so mož, žena ali zunajzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z oddajo e-naslova in promocijske kode "KOMPAS" v obrazcu za včlanjevanje. Nakup ni pogoj za sodelovanje, zato bo posameznik v nagradni žreb vključen tudi, če ne bo plačal članstva, ki ga bo izbral v obrazcu.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od 21. 12. 2016 do vključno 31. 1. 2017. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrada:

V nagradnem skladu je le glavna nagrada:

  • 2 x nočitev s polpenzionom za 2 osebi v dvoposteljni sobi v hotelu 3* ali 4* na eni od destinacij Sava Hotels & Resorts (Zdravilišče Radenci, Terme Banovci, Terme Ptuj, Moravske Toplice Terme 3000, Terme Lendava). Možni termini bivanja so odvisni od razpoložljivosti v izbranem hotelu.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino in je neprenosljiva. Možno jo je unovčiti do 30. junija 2017. Informacije in rezervacije v poslovalnicah Kompas. Odgovorni organizator izvedbe aranžmaja je Kompas, d.d.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev iz drugega odstavka četrtega člena teh Pravil in pogojev nagradne igre bo 3. 2. 2017 v AMZS d.d., Dunajska c. 128a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bo organizator nagradne igre preveril izpolnjevanje pogojev iz 3. točke teh Pravil in pogojev sodelovanja.

V primeru, da bo ugotovil, da izžrebani obrazec ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke Pravil in pogojev sodelovanja ali da niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da še enkrat opravi žrebanje. Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega ali fizičnega naslova, ki so ga oddali, najkasneje v 7 delovnih dneh po opravljenem žrebanju.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec iz prvega odstavka četrtega člena teh Pravil in pogojev bo nagrado prejel v obliki potrdila, s katerim bo nagrado prevzel na eni od poslovalnic Kompas, pod pogojem, da bo posredoval tudi svojo davčno številko. 

V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade, če ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.) ali ne prevzame nagrade v roku, predpisanem v 8. točki teh Pravil in pogojev sodelovanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Nagrajenec soglaša, da organizator nagradne igre pripravi promocijsko gradivo glede unovčitve nagrade, kar vključuje tako fotografije, videoposnetke in izjave nagrajenca. 

10. Davčne obveznosti:

Skladno z določili 131. člena Zakona o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06) je od nagrad z vrednostjo nad 42 € potrebno plačilo akontacije dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove, ki je bruto vrednost nagrade. Akontacijo dohodnine od nagrade bo za nagrajenca obračunala in plačala družba Kompas d. d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana. Nagrada je neprenosljiva, nezamenljiva in neunovčljiva za gotovino.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja izrecno soglašajo, da jih lahko organizator nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča, obvešča o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d. d., Interservice d. o. o. in Izava d. o. o.) in Avto-moto zveze Slovenije.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja soglašajo, da lahko organizator nagradne igre vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdeluje izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizator nagradne igre bo ponudbe prilagodil potrebam in interesom, tako da bodo udeleženci obveščeni o ponudbah, ki so za njih zanimive tudi glede na njihovo starost, bližino kraja prebivanja, ipd.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje sporočilo, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Organizator nagradne igre brez pridobitve pisnega soglasja udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopni na spletni strani www.amzs.si.

13. Ostale določbe

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 21.12.2016

AMZS d.d.