Zabavni natečaj

Dragi otroci in starši!

Vabimo vas, da sodelujete v nagradnem natečaju, kjer otroci ustvarjajo povsem svoje prometne znake. 

Tokrat narišite znak, ki sporoča "USTAVI!"

Prenesite obrazec na spodnji povezavi, ga natisnite in pustite svojega otroka ustvarjati. Prometni znak naj bo poljubne oblike in naj ponazarja otroško domišljijo v zvezi z varnostjo na poti v vrtec in šolo.

Obrazec prenesi na tej povezavi

Pravila in pogoji sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Moj prometni znak«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizatorja nagradne igre sta AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518, (v nadaljevanju: »organizatorja nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorjev nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo otroci do vključno 12. leta starosti. Otroka mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila na nagradnem natečaju sodelujočo mladoletno osebo zastopati.

Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da se prijavitelj, torej uradni zastopnik (ki je starš oziroma zakonit zastopnik), strinja s pravili in pogoji sodelovanja na nagradnem natečaju.

Prijavitelj ob prijavi soglaša s sodelovanjem na natečaju oz. soglaša, da je on tisti, ki prevzema odgovornost v primeru pritožb ter zagotavlja, da lahko organizatorja v namen komunikacije uporabita vse posredovano gradivo.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati osebe, zaposlene v družbi AMZS d.d. ali Avto-moto zvezi Slovenije, njihovi družinski člani ter osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja.

Nagradni natečaj poteka na območju Republike Slovenije.

4. Način sodelovanja:

Prijavitelj prijavi na natečaj otroka, starega do vključno 12 let. Prijavo izvede s prijavnico v Motoreviji ali na spletni strani www.amzs.si/natecaj, do vključno 15. 5. 2017. V obrazec vnese ime in priimek otroka, poštni naslov, letnico rojstva, ime in priimek prijavitelja ter njegov podpis. Vsak, na natečaj uspešno prijavljen otrok, ki bo v roku oddal risbico, skladno z navodilom, sodeluje v izboru za 4 najizvirnejše prometne znake.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka med 26. 1. 2017 in 15. 5. 2017. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

Vsak od 4 nagrajencev prejme:

  • Brezplačno udeležbo na Trial kampu za otroke, ki bo v juniju 2017 v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.
  • Kolesarsko čelado.

Poleg 4 nagrajencev, bo 30 otrok, ki bodo oddali najizvirnejše risbice, prejelo majico ter praktični paket AMZS. 

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Prenos nagrade ni možen. Pridržujemo si pravico do spremembe vrednosti nagradnih paketov, ki nastanejo kot posledica sprememb prodajnih cen.

Rezultati izbora strokovne komisije obeh organizatorjev so dokončni. Pritožba ni mogoča. O razglasitvi nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  • datumu, uri in kraju razglasitve,
  • prisotni komisiji in
  • nagrajencih.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Izmed vseh prejetih risbic bo interna komisija (predstavniki AMZS d.d. in Avto-moto zveze Slovenije) nagradila avtorje 4 najizvirnejših risbic z nagradami, navedenimi v 6. točki teh pravil in pogojev.

Pri izbiri najizvirnejših risb bo prevladoval estetski videz in izvirnost ideje, ki je najbolj upoštevala smernice in navodila za vizualno podobo sporočilnosti prometnega znaka. Podoba (risbica) ne sme biti enaka sicer obstoječemu prometnemu znaku, ki velja v cestnoprometnih predpisih.

Vsi nagrajenci natečaja »Moj prometni znak« bodo na spletnem naslovu www.amzs.si/natecaj objavljeni 1. 6. 2017. Organizator bo nagrajence obvestil tudi pisno po pošti ter podal navodila o prevzemu nagrade.

Zmagovalne znake in ostalih 30 najizvirnejših risbic bosta organizatorja preslikala na simulacijo prometnih znakov in organizirala razstavo v enem od trgovskih centrov v Ljubljani, predvidoma v tednu mobilnosti (15. – 22. 9. 2017).

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenci oziroma njihovi prijavitelji bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po pošti, na naslov, ki so ga vnesli ob prijavi. Nagrajenec mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorjema pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.Če se nagrajenec oz. prijavitelj ne odzove v 3 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se nagrajenec ne odzove pravočasno na obvestilo,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je uporabnik na nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizatorja nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorja nagradne igre pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Organizatorja nagradne igre bosta za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedla akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Avtorske pravice

Sodelujoči zagotavlja, da je posredovana risbica lastno in izvirno avtorsko delo sodelujočega. Sodelujoči prav tako zagotavlja, da ima na delu ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorjema ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

Sodelujoči na organizatorja neodplačano in izključno prenaša vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice ter druge pravice avtorja, in sicer na avtorskem delu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z avtorskim delom.

S sodelovanjem na nagradnem natečaju se sodelujoči strinja, da lahko organizatorja avtorsko delo (smreko) in posamezne elemente avtorskega dela uporabljata vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe in za vse potrebe z organizatorjema povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Pravice uporabe avtorskega dela vključujejo (niso pa omejene na): pravico reprodukcije (vključno z digitalno obliko reprodukcije), distribucije in predelave, dajanja v najem, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, uporabe v tiskanih in avdiovizualnih sporočilih, prikazovanja na internetu, vključitev v oglasna sporočila ter v druge medije in orodja. Avtor soglaša, da lahko organizatorja preneseta materialne pravice na avtorskem delu na tretje osebe in avtorsko delo shranjujeta ter uporabljata tudi v elektronski obliki.

Vsa prevzeta dela nagrajencev so trajna last organizatorjev.

12. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin

Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Sodelujoči, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorjema ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizatorja si pridržujeta pravico, da po svoji presoji, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje, droge, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne ali so iz vidika organizatorjev iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavi in sodelujočega, ki je vsebino posredoval, izločita iz natečaja. Odločitev organizatorjev je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizatorja pa nista dolžna avtorja obvestiti o izbrisu.

Organizatorja v ničemer ne prevzemata nikakršne odgovornosti za vsebine fotografij, za nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev ali ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Če organizatorja prejmeta pritožbo zaradi že objavljene vsebine, imata pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja odstranita s spletnega mesta in izločita iz natečaja.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino organizatorju z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorjev utemeljena, bosta objavljeno vsebino odstranila s spletnega mesta www.amzs.si/natecaj najkasneje v roku 2 delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja na nagradnem natečaju.

13. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujeta za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizatorja nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščata o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d. d. in Izava d. o. o.) in Avto-moto zveze Slovenije (neposredno trženje).

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorja nagradne igre vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujeta izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizatorja bosta ponudbe prilagodila potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, bližino kraja prebivanja, ipd..

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje besedo sporočilo z besedo »odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM« in na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.

Organizatorja nagradne igre se zavezujeta, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.

Nagrajenec organizatorjema nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizatorja nagradne igre sta tudi upravljavca osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizatorja nagradne igre bosta na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bosta seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizatorja nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirata.

Organizatorja nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

14. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopni na sedežu organizatorjev natečaja ter na spletni strani www.amzs.si.

15. Ostale določbe:

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorja nagradne igre si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 V Ljubljani, 24. 1. 2017   

AMZS d. d.

Avto-moto zveza Slovenije