IZAVA, zavarovalno zastopanje d. o. o.

IZAVA d.o.o.  
Dolgi naziv: IZAVA, zavarovalno zastopanje d. o. o.
Sedež: Dunajska c. 128a, SI-1000 Ljubljana
Davčna številka: SI34793160
Matična številka: 2211963
Direktor: Damijan Andjelkovič

 

Pomembnosti avtomobilskega zavarovanja se nemalokrat zavemo šele potem, ko smo udeleženi v prometni nesreči v prometu ali na parkirišču, ko nas udari naravna nesreča ali ko so udeleženci v prometni nesreči poškodovani. Tega se še zlasti zavedamo, če moramo sami nositi svojo škodo ali drugim poravnati denarne posledice prizadejane škode. Ob vsakoletni obnovi zavarovanja ali ob sklenitvi nove police naj vas spremlja dejstvo, da strošek avtomobilskega zavarovanja ni samo denarni izdatek, temveč pomeni varnost, skrbnost in dejstvo, da v nesreči ne bomo ostali sami.

Sedež zavarovalnega zastopanja I.ZAVA imamo na sedežu družbe AMZS d.d., na Dunajski cesti v Ljubljani, kjer vam bodo naši zavarovalni zastopniki posvetili toliko časa kot ga boste želeli ali potrebovali ob tem pa vam bodo strokovno in prijazno svetovali pri sklenitvi nove, obnovi ali razširitvi zavarovalne police za vaše vozilo.

Avtomobilska zavarovanja sklepamo za Adriatic Slovenico - zavarovalna družba d.d., Zavarovalnico Generali d.d., Zavarovalnico Sava d.d. in Zavarovalnico Triglav d.d.

Zavarovanja sklepamo pod enakimi pogoji, ugodnostmi ter popusti kot jih nudijo zavarovalnice ali njihovi zavarovalni zastopniki. Vse zavarovalnice, ki jih zastopamo nudijo zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vsaka pa ima tudi zaokroženo ponudbo zavarovanj avtomobilskega kaska in drugih avtomobilskih zavarovanj. Zato je za vas velika prednost, da tehnični pregled, registracijo vozila, plačilo cestnine in kakršnokoli zavarovanje vozila opravite pri nas na enem mestu z enim obiskom, saj vemo, da je vaš čas predragocen, da bi se predhodno za ureditev zavarovanja mudili na zavarovalnici ali doma čakali zastopnika zavarovalnice.

Poleg avtomobilskih zavarovanj lahko pri nas sklenete tudi zavarovanje doma ter zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco za Zavarovalnico Triglav, ter zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco CORIS.

Za lažjo odločitev za sklenitev zavarovalne police, vam na kratko predstavljamo posamezne zavarovalne vrste za vaše vozilo, dom ali potovanje/ dopust v tujino.

Zavarovanja za vaše vozilo

  • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije škode, ki smo jo kot udeleženec v prometu s svojim vozilom povzročili drugim osebam (kritje za škode zaradi smrti, telesne poškodbe, prizadetega zdravja, uničenja in poškodovanja stvari, razen za škodo na stvareh, ki so bile sprejete v prevoz). Ker je povzročitelj prometne nezgode nasproti oškodovancu odškodninsko odgovoren, zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoča oškodovancu, da lahko zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzročitelju pa, da ga ta zaveza materialno ne ogroža.
  • Zelena karta ni zavarovanje, ampak je mednarodno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki zagotavlja zavarovalno kritje v obsegu, ki ga določa zakon o obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti v obiskani državi. Pri sebi jo morate imeti ob obisku držav izven sistema zelene karte, koristno pa je, če jo imate na vsakem potovanju z vozilom v tujino.
  • Zavarovanje voznika za telesne poškodbe-AO PLUS - ob sklenitvi obveznega zavarovanja, s katerim zadostimo zakonskim obvezam, nemalokrat pozabljamo, da je voznik iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti izključen, zato je koristno, če sklenemo tudi zavarovanje voznika za telesne poškodbe–AO plus, ki krije škodo zaradi telesnih poškodb ali smrti voznika povzročitelja prometne nesreče (krita je le njegova nepremoženjska škoda, torej ne škode na osebnih stvareh, prtljagi in na vozilu). Ob smrti upravičenca zaradi nezgode zavarovalnica izplača zavarovalnino njegovim svojcem. Škoda za strah ali škoda za poškodovanja stvari nista vključeni v kritje. Škoda zaradi natega ali zvina hrbtenice je krita le, če je poškodba medicinsko ugotovljena. Zavarovanje AO plus je mogoče skleniti le ob osnovnem zavarovanju AO in pri isti zavarovalnici kot AO.
  • Nezgodno zavarovanje za voznika in potnike, s katerim se zavarujejo nezgode za vse osebe, ki se nahajajo v zavarovanem vozilu ob prometni nesreči, ki nastane pri vožnji z motornimi in drugimi vozili in sicer: smrt, trajna izguba splošne delovne nezmožnosti (invalidnost), začasna nezmožnost za delo (dnevna odškodnina), okvara zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč (stroški zdravljenja). Zavarovalnica ob nezgodi izplača zavarovalno vsoto, ki je določena v pogodbi.
  • Zavarovanje pravne zaščite, ki krije stroške zaščite pravnih interesov lastnika ali drugega uporabnika in potnika zavarovanega vozila v primeru nesreče ali kršitve pravnih predpisov oziroma obveznosti, do katerih je prišlo v zvezi z uporabo vozila.
  • Zavarovanje avtomobilske asistence, ki obsega organiziranje in kritje stroškov različnih asistenčnih storitev, ki se nanašajo na vozilo, voznika in na potnike in ki nastanejo zaradi prometne nesreče ali zaradi okvare vozila.
  • Zavarovanje odkupa prve škode, ki omogoča, da zavarovanec AO in AO plus kljub eni (prvi) povzročeni škodi v enem zavarovalnem letu ne izgubi bonusa oziroma, da obdrži isti premijski razred.
  • Zavarovanje avtomobilskega kaska – je zavarovanje vozila poškodovanega zaradi naše neprevidnosti ali poškodovanja od tretjih oseb ali naravnih nesreč. Zavarovanje obsega kritje škod na lastnem motornem vozilu v primeru vožnje, mirovanja ali na parkirišču, ne glede na to ali jo povzročimo sami ali pa nekdo drug (dogodek je lahko uničenje, poškodovanje, tatvina vozila, prometna nesreča, zlonamerno dejanje tretjih oseb, požar, toča, eksplozija, padec ali udarec predmeta,..). Obseg kritja zavarovanja avtomobilskega kaska je odvisen od izbrane vrste kaska in plačane premije. Za določitev zavarovalne premije za zavarovanje avtomobilskega kaska se upošteva nabavna vrednost novega vozila z vso dodatno opremo, ki je v vozilu na dan sklenitve zavarovalne police in se obračunava po Eurotax-u (priznana evropska inštitucija za cenitev avtomobilov).
  • Delni kasko – poleg zavarovanja avtomobilskega kaska lahko vozilo zavarujemo z delnim avtomobilskim kaskom, s čimer pa zavarujemo vozilo le pred posameznimi tveganji oziroma nevarnostmi (zavarovanje tatvine vozila, zavarovanje toče, zavarovanje naleta divjadi, zavarovanje svetlobnih teles in zunanjih ogledal, zavarovanje poškodbe na parkirišču, zavarovanje poškodbe na vozilu zaradi objestnega dejanja, najem nadomestnega vozila v primeru nezgode idr.). Delno kasko zavarovanje je koristno tudi ob uveljavljanju škode, ki jo sicer že krije splošni avtomobilski kasko, saj se v tem primeru ne upošteva odbitna franšiza, dogovorjena pri splošnem avtomobilskem kasku in hkrati zavarovanec ne izgubi že pridobljenega bonusa pri plačilu zavarovalne premije splošnega avtomobilskega kaska.

Zavarovanje za vaš dom

Zavarovanje doma pri Zavarovalnici Triglav je sodobno po vsebini in pristopu ter istočasno enostavno in pregledno. Vsa zavarovanja so zajeta v eno zavarovalno polico, vsa zavarovalna kritja pa so združena v pakete zavarovanj, ki ustrezajo različnim potrebam zavarovancev ter istočasno znižujejo višino zavarovalne premije, ki bi jo plačali za sklenitev posamičnih zavarovanj. Zavarovanje je sklenjeno na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo zmanjšala škode na račun amortizacije, temveč jo bo izplačala v celoti, omejitev je le zgornja višina zavarovalnega kritja, ki je navedena v zavarovalnih pogojih oziroma višja, če je posebej dogovorjeno. Če pride do škodnega dogodka, vam zavarovalnica zagotavlja pomoč na domu ter hitro in učinkovito reševanje škode.

Zavarovanje za potovanje/ dopust v tujini

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco zagotavlja tako za vas kot vaše družinske člane varnost na potovanju ali dopustu, ko vas lahko preseneti vrsta nepredvidljivih dogodkov. Na naši enoti sklepamo zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco za Zavarovalnico Triglav in Coris Assistance d.o.o.