Pridobitev vozila iz države članice EU

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU

Če ste pridobili osebno vozilo v eni od držav članic EU, lahko v AMZS d.d. v 13 poslovnih enotah in poslovalnicah po celi Sloveniji opravite identifikacijo in oceno tehničnega stanja, ki je potrebna za registracijo vozila v Republiki Sloveniji. Postopek lahko opravite za vozila kategorije M1 (osebna in bivalna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika) z enotno evropsko homologacijo, ki so nova ali so bila predhodno registrirana v eni od držav članic EU.

V akreditiranih poslovnih enotah (PE Ljubljana, PE Otočec, PE Kranj, PE Celje, PE Maribor in PE Koper) lahko postopek opravite tudi za kategorijo L (kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa), v PE Ljubljana in v PE Otočec pa tudi za vozila kategorije N1 (tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500kg) ter O1 in O2 (priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500kg), pri čemer imajo nova vozila lahko tudi posamično odobritev, če je ta veljavna v vseh državah članicah EU.

V postopku se ugotovi, ali je vozilo istovetno glede na podatke v predloženih dokumentih in oceni, ali je tehnično ustrezno. Vozilo mora biti tehnično sposobno za varno vožnjo v cestnem prometu, poleg tega pa mora zadostiti tudi zahtevam, predpisanim s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu. 

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge , ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d. d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti originale naslednjih dokumentov:

  • račun o nakupu vozila ali overjeno kupoprodajno pogodbo,
  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano,
  • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity - COC); dokument je priporočljivo priložiti tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila,
  • za vozila kategorije M1, N1 in L potrdilo glede plačila davka na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi na podlagi obračuna po predložitvi izjave o emisijski ustreznosti, ki jo dobite v postopku po opravljenem pregledu vozila.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom , ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti Pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja . 

Po opravljeni identifikaciji (in oceni tehničnega stanja) vozila kategorije M1, N1 ali L prejmete izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo morate predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS

Za vozilo, ki ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d. d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam