Nagradna igra

Varnost v prometu je vedno na prvem mestu, zato v AMZS predstavljamo nagradno igro, kako pomagati Marku do kolesarske čelade, preden bo odšel na potep s kolesom.

Seveda, skoraj bi pozabili: izžrebali bomo tri srečne nagrajence in jih nagradili.

Nagradni sklad:

 • AMZS vrednostna darilna kartica z naloženim dobroimetjem v višini 30 € in Malimi pozornimi nogavičkami.
 • AMZS vrednostna darilna kartica z naloženim dobroimetjem v višini 20 € in Malimi pozornimi nogavičkami.
 • AMZS vrednostna darilna kartica z naloženim dobroimetjem v višini 10 € in Malimi pozornimi nogavičkami.

Kako lahko sodelujete?

 1. Spodbudite otroka, da reši nagradni izziv.
 2. Vpišite potrebne podatke.
 3. List z nagradnim izzivom pošljite na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Nagradna igra«).

Pravila nagradne igre

1. Splošne določbe in organizator

S temi pravili se določijo pravila, način izvedbe in pogoji sodelovanja udeležencev v nagradni igri, ki jo prireja AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, DŠ: SI56951442 (v nadaljevanju: organizator). V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger.  

2. Zavezanost pravilom

Ta pravila so obvezujoča za organizatorja in udeležence nagradne igre ter njihove zakonite zastopnike. Udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na nagradno igro priznavajo ta pravila in so jih dolžni upoštevati. S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki strinjajo, da so seznanjeni s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejemajo ter podajajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka udeleženca na spletni organizatorja v primeru, da bo udeleženec tudi zmagovalec nagradne igre.

Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na vpogled na spletni strani www.amzs.si/zaotroke (podstran »Nagradna igra«).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je s pomočjo udeležencev nagradne igre promovirati pomen varne udeležbe v cestnem prometu.

4. Čas izvajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno 1. 5. 2023 do vključno 31. 8. 2023.

5. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki na dan oddaje prijave na nagradno igro niso starejše od 15 let, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, katere zastopajo zakoniti zastopniki, in sprejmejo ta pravila sodelovanja. 

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 7. členu teh pravil.

6. Nagradni sklad

Zmagovalec nagradne igre prejme AMZS vrednostno darilno kartico z naloženim dobroimetjem v višini 30 € in Malimi pozornimi nogavičkami. Drugouvrščeni bo prejel AMZS vrednostno darilno kartico z naloženim dobroimetjem v višini 20 € in Malimi pozornimi nogavičkami. Tretjeuvrščeni pa prejme AMZS vrednostno darilno kartico z naloženim dobroimetjem v višini 10 € in Malimi pozornimi nogavičkami.

7. Potek nagradne igre in izbor nagrajenca

V izboru za nagrado lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena teh pravil, sodeluje z oddanim listom z nagradnim izzivom ter ga z izpolnjenimi potrebnimi podatki (Ime in priimek otroka; Letnica rojstva; Ulica, kraj in poštna številka; Ime in priimek starša / zakonitega zastopnika; Podpis starša / zakonitega zastopnika) pošlje na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Nagradna igra«).

Kriteriji za izbor nagrajenca so:

 • pravilna rešitev nagradnega izziva

Žreb nagrajencev nagradne igre bo potekal dne 15. 9. 2023 na sedežu AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Izbor bo izvedla 3-članska uredniška ekipa, ki jo sestavljajo:

Anita Drev, Avto-moto zveza Slovenije

Špela Žužek, Marketing AMZS d.d.

Aleksandra Mravinec, Marketing AMZS d.d.

Uredniška ekipa bo pripravila zapisnik izbora izžrebanca nagradne igre.

Organizator si pridružuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izločil udeleženca, ki ne spoštuje pravil te nagradne igre.

8. Ostali pogoji sodelovanja

Vsebine, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, neustrezne ali žaljive, ne bodo sodelovale v izboru za nagrado. Neprimerne ali neustrezne so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja in / ali nagradne igre.

9. Objava prejetih izdelkov

Udeleženci in njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj organizatorju dovoljujejo javno objavo prejetih izdelkov na spletnih straneh organizatorja in v družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju.

10. Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad

Nagrajenec in njegov zakoniti zastopnik se s sodelovanjem v nagradni igri strinjata, da se podatki nagrajenca (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.amzs.si/zaotroke (podstran »Nagradna igra«). Organizator bo zmagovalca obvestil tudi pisno, in sicer o zmagi na nagradni igri in o tem, kdaj in kje mu bo nagrada podeljena. Če se nagrajenec na pisno obvestilo organizatorja ne odzove v roku 5 delovnih dni od obvestila, bo organizator štel, da zmagovalec nagradne igre ne sprejme nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Ob prevzemu se nagrajenec identificira z veljavnim osebnim dokumentom, predložiti pa mora tudi davčno številko. Nagrajenca ob prevzemu nagrade zastopa njegov zakoniti zastopnik.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade, oziroma mu izročiti nagrade (npr. da nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času itd.), izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli. 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da nagrajenec nagradne igre:

 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;
 • ne spoštuje teh pravil;
 • ni podal svojih resničnih podatkov;
 • ni avtor posredovanih izdelkov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb;
 • sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti).

V kolikor se kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, ima organizator pravico zahtevati vračilo nagrade.

11. Obdavčitev nagrad

Organizator bo za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

12. Stvaritve in avtorstvo

Udeleženec nagradne igre oziroma njegov zakoniti zastopnik potrjuje, da je izdelek z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti udeleženčevo lastno, izvirno, še neobjavljeno avtorsko delo in da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja v zvezi s katerokoli pravico, ki jo bo organizator pridobil na podlagi pravil nagradne igre, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov do organizatorja. Udeleženec nagradne igre oziroma njegov zakoniti zastopnik se odpovedujeta avtorskemu honorarju ali kakršnemukoli drugačnemu nadomestilu v zameno za posredovane izdelke.

Organizator ne prevzema nobenega jamstva glede shranjevanja ali varnostnega kopiranja poslanih izdelkov (backup). Organizator udeležencu ni dolžan vrniti poslanih izdelkov. Organizator priporoča udeležencem, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike izdelkov, ki jih pošljejo organizatorju.

Vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj soglašajo s prenosom materialnih avtorskih pravic na organizatorja v zvezi z izdelkom, ki ga udeleženci ob prijavi posredujejo organizatorju, ki so navedene v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13,  56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), in sicer:

 • pravico reproduciranja, ki obsega tudi pravico shranitve v elektronski obliki,
 • pravico distribuiranja,
 • pravico dajanja v najem,
 • pravico javnega izvajanja,
 • pravico javnega prenašanja,
 • pravico javnega prikazovanja,
 • pravico dajanja na voljo javnosti,
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in ter uporabe dela v originalni,  predelani obliki in vključitve avtorskega dela v druga dela,

pri čemer gre za izključni, časovno in teritorialno neomejeni prenos materialnih avtorskih pravic na organizatorja. Vsi izdelki, ki so poslani organizatorju s strani udeležencev, postanejo izključna last organizatorja. Udeleženci dovoljujejo, da organizator pridobljene materialne pravice prenese na tretje osebe.

Organizator v primeru morebitnih kršitev avtorskih pravic s strani udeležencev za takšne kršitve ne odgovarja. V tem primeru udeleženci v celoti prevzemajo odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke morebitnih drugih imetnikov avtorskih pravic zoper organizatorja.

Udeleženci oziroma avtorji zadržijo moralne avtorske pravice na izdelkih, ki jih ob prijavi posredujejo organizatorju.

13. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati, v njej ne bo mogel sodelovati. Nagrajenci morajo za namen podeljevanja nagrade upravljavcu na njegov poziv posredovati podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, se šteje, da odstopajo od nagradne igre in nagrade ne morejo prejeti. Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na dpo@amzs.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

14. Ostale določbe

Ta pravila pričnejo veljati dne 1. 5. 2023 in bodo ves čas trajanja natečaja dostopna na spletni strani organizatorja nagradne igre.

Kontakt organizatorja v primeru vprašanj ali nejasnosti v zvezi z nagradno igro je Aleksandra Mravinec, aleksandra.mravinec@amzs.si

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo pravila, objavljena na spletni strani organizatorja, za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS d.d.

Ljubljana, 1. 5. 2023

Oglasna sporočila