Nagradni natečaj
Oblikuj svoje Pozorne nogavičke 

Varnost v prometu je vedno na prvem mestu, zato AMZS predstavlja projekt »Pozorne nogavičke«. Ko si jih obujemo na nogo, nas v nočnem času v vsakem trenutku varujejo s svojim odsevom. Če pa si jih obujemo na roko, se spremenijo v lutko, ki prične pripovedovati Pozorne zgodbice, polne zabavnih dogodivščin s srečnim koncem.

Ker želimo, da se naši skupni zgodbi pridruži čim več malih in velikih pozornežev, vas prosimo, da vaši malčki s pomočjo pobarvanke ustvarijo svoj vzorec, ki je lahko povsem prepuščen domišljiji. Seveda, skoraj bi pozabili: izmed prejetih bomo najboljši predlog uresničili.

Zmagovalec bo zase in 3 svoje prijatelje prejel brezplačne Pozorne nogavičke, za vsak dan v tednu nove. Skupaj torej kar 28 Pozornih nogavičk.

Nagradni natečaj je zaključen. Nagrajenka nagradnega natečaja je Lara Ponikvar.

Natecaj_pozorne_nogavicke

 

Kako lahko sodelujete?

 1. Spodbudite otroka, da po svoje okrasi pobarvanko. Posebno pozornost naj nameni Pozorni nogavički.
 2. Vpišite potrebne podatke.
 3. List s pobarvanko pošljite na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Natečaj«).

Prenesi pobarvanko za tisk

 

Pravila in pogoji sodelovanja

Pravila nagradnega natečaja »Oblikuj svoje Pozorne nogavičke!« 

1. Splošna določba in organizator

S temi pravili se določijo pravila, način izvedbe in pogoji sodelovanja udeležencev v nagradnem natečaju »Oblikuj svoje Pozorne nogavičke!«, ki ga prireja AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, DŠ: SI56951442 (v nadaljevanju: organizator).  

2. Zavezanost pravilom

Ta pravila so obvezujoča za organizatorja in udeležence nagradnega natečaja ter njihove zakonite zastopnike. Udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj priznavajo ta pravila in so jih dolžni upoštevati. S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega natečaja se udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki strinjajo, da so seznanjeni s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in da jih sprejemajo ter podajajo soglasje za sodelovanje v nagradnem natečaju, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja ter objavo imena in priimka udeleženca na spletni organizatorja v primeru, da bo udeleženec tudi zmagovalec nagradnega natečaja, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih. 

Pravila nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja na vpogled na spletni strani www.amzs.si/zaotroke (podstran »Natečaj«). 

 3. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja je s pomočjo udeležencev nagradnega natečaja izbrati vzorec za izdelavo otroških Pozornih nogavičk, ki so članom AMZS in drugim strankam naprodaj v AMZS centrih po Sloveniji in promovirati pomen varne udeležbe v cestnem prometu. 

4. Čas izvajanja natečaja

Natečaj poteka od vključno 26. 3. 2020 do vključno 4. 5. 2020, pri čemer je 4. 5. 2020 tudi zadnji rok za oddajo prijave. 

5. Udeleženci

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki na dan oddaje prijave na natečaj  niso starejše od 15 let, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, katere zastopajo zakoniti zastopniki, in sprejmejo ta pravila sodelovanja.  

Udeleženec nagradnega natečaja je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 7. členu teh pravil.

6. Nagradni sklad

Nagrajenec nagradnega natečaja prejme 28 otroških Pozornih nogavičk v vzorcu, ki ga je oblikoval sam. 7 Pozornih nogavičk prejme zase in 3 x po 7 za 3 prijatelje po lastni izbiti.  

 7. Potek natečaja in izbor nagrajenca

V izboru za nagrado lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena teh pravil, sodeluje z oddano pobarvanko objavljeno v marčevski številki Motorevije (v nadaljevanju tudi: izdelek), z datumom izida 26. marec 2020; pobarvanko, ki je objavljena na spletni strani www.amzs.si/zaotroke (podstran »Natečaj«); pobarvanko, ki je objavljena v številki 30/04 internega časopisa zaposlenih pri AMZS d.d. Pravi prijatelj ali pobarvanko, ki je objavljena v prvi številki Minicityjevega zabavnika, ki je objavljena na spletni strani https://www.minicity.si/si/novice/1092-minicityjev-zabavnik ter jo z izpolnjenimi potrebnimi podatki (Ime in priimek otroka; Letnica rojstva; Ulica, kraj in poštna številka; Ime in priimek starša / zakonitega zastopnika; Podpis starša / zakonitega zastopnika) najpozneje do 4. 5. 2020 pošlje na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Natečaj«).

Kriteriji za izbor zmagovalnega vzorca otroških Pozornih nogavičk so:

 • kreativna vsebina,
 • izvirnost ideje,
 • dovršenost izdelka in
 • kakovost vizualnega prikaza.

Izbor zmagovalca nagradnega natečaja bo potekal dne 25. 5. 2020 na sedežu AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Izbor bo izvedla 3-članska uredniška ekipa, ki jo sestavljajo:

 • Peter Zabret, Pristop d.o.o.
 • Sabina Košak, Solos d.o.o.,
 • Maja Ambrož, Tržno komuniciranje AMZS d.d.

Uredniška ekipa bo pripravila zapisnik izbora zmagovalca nagradnega natečaja.

Organizator si pridružuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izloči udeleženca, ki ne spoštuje pravil tega natečaja.

8. Ostali pogoji sodelovanja

Vsebine, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, neustrezne ali žaljive, ne bodo sodelovale v izboru za nagrado. Neprimerne ali neustrezne so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja in / ali natečaja. 

9. Objava prejetih izdelkov

Udeleženci in njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj organizatorju dovoljujejo javno objavo prejetih izdelkov na spletnih straneh organizatorja in v družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju. 

10. Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad

Nagrajenec in njegov zakoniti zastopnik se s sodelovanjem v nagradni igri strinjata, da se podatki nagrajenca (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.amzs.si/zaotroke (podstran »Natečaj«). Organizator bo zmagovalca obvestil tudi pisno, in sicer o zmagi na natečaju in o tem, kdaj in kje mu bo nagrada podeljena. Če se nagrajenec na pisno obvestilo organizatorja ne odzove v roku 5 delovnih dni od obvestila, bo organizator štel, da zmagovalec natečaja ne sprejme nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli. 

Ob prevzemu se nagrajenec identificira z veljavnim osebnim dokumentom, predložiti pa mora tudi davčno številko. Nagrajenca ob prevzemu nagrade zastopa njegov zakoniti zastopnik. 

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade, oziroma mu izročiti nagrade (npr. da nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času itd.), izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.  

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.  

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da nagrajenec natečaja: 

 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili; 
 • ne spoštuje teh pravil; 
 • ni podal svojih resničnih podatkov; 
 • ni avtor posredovanih izdelkov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb; 
 • sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti). 

V kolikor se kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, ima organizator pravico zahtevati vračilo nagrade. 

11. Obdavčitev nagrad

Organizator bo za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 

12. Stvaritve in avtorstvo

Udeleženec natečaja oziroma njegov zakoniti zastopnik potrjuje, da je izdelek z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti udeleženčevo lastno, izvirno, še neobjavljeno avtorsko delo in da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja v zvezi s katerokoli pravico, ki jo bo organizator pridobil na podlagi pravil nagradnega natečaja, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov do organizatorja. Udeleženec natečaja oziroma njegov zakoniti zastopnik se odpovedujeta avtorskemu honorarju ali kakršnemukoli drugačnemu nadomestilu v zameno za posredovane izdelke. 

Organizator ne prevzema nobenega jamstva glede shranjevanja ali varnostnega kopiranja poslanih izdelkov (backup). Organizator udeležencu ni dolžan vrniti poslanih izdelkov. Organizator priporoča udeležencem, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike izdelkov, ki jih pošljejo organizatorju. 

Vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj soglašajo s prenosom materialnih avtorskih pravic na organizatorja v zvezi z izdelkom, ki ga udeleženci ob prijavi posredujejo organizatorju, ki so navedene v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13,  56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), in sicer: 

 • pravico reproduciranja, ki obsega tudi pravico shranitve v elektronski obliki, 
 • pravico distribuiranja, 
 • pravico dajanja v najem, 
 • pravico javnega izvajanja, 
 • pravico javnega prenašanja, 
 • pravico javnega prikazovanja, 
 • pravico dajanja na voljo javnosti, 
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in ter uporabe dela v originalni,  predelani obliki in vključitve avtorskega dela v druga dela, 

pri čemer gre za izključni, časovno in teritorialno neomejeni prenos materialnih avtorskih pravic na organizatorja. Vsi izdelki, ki so poslani organizatorju s strani udeležencev, postanejo izključna last organizatorja. Udeleženci dovoljujejo, da organizator pridobljene materialne pravice prenese na tretje osebe. 

Organizator v primeru morebitnih kršitev avtorskih pravic s strani udeležencev za takšne kršitve ne odgovarja. V tem primeru udeleženci v celoti prevzemajo odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke morebitnih drugih imetnikov avtorskih pravic zoper organizatorja. 

Udeleženci oziroma avtorji zadržijo moralne avtorske pravice na izdelkih, ki jih ob prijavi posredujejo organizatorju. 

13. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik potrjuje ta pravila in se strinja, da organizator obdeluje osebne podatke udeleženca oziroma njegovega zakonitega zastopnika, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil. 

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.  

Udeležencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 -uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUE, 126/7, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17- ZKoIT in 31/18) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).   

13.1 Informacije o upravljavcu 

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je AMZS d.d.,  Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator). 

13.2 Nameni obdelave in pravne podlage 

Upravljavec  obdeluje osebne podatke za naslednje namene: 

 • Obdelava na podlagi soglasja - za namen izvajanja nagradnega natečaja: v vseh vidikih, obveščanje zmagovalca natečaja in objava zmagovalca natečaja na spletni strani. 
 • Obdelava na podlagi zakona - področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati. 

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče. 

13.3 Vrste podatkov 

 Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke: 

 • ime, priimek, letnica rojstva, naslov prebivališča (ulica, kraj in poštna številka) udeleženca in ime in priimek zakonitega zastopnika udeleženca - za namene izvedbe natečaja, pošiljanja obvestila zmagovalcu natečaja in objave zmagovalca  na spletni strani;  
 • davčno številko, ime, priimek udeleženca za namen plačila akontacije dohodnine. 
13.4 Vir podatkov 

Upravljavec podatke pridobi neposredno od udeleženca. 

13.5 Obdobje hrambe 

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani. 

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja posameznika, organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika. 

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki zmagovalca, ki je dal davčno številko, hrani še 10 let po podelitvi nagrade. 

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv. 

13.6 Uporabniki osebnih podatkov 

Uporabniki osebnih podatkov so AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana in državni organi. 

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom. 

13.7 Iznos v tretje države 

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).  

13.8 Pravice posameznikov 

Udeleženci lahko zahtevajo: 

 • izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje, 
 • popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni, 
 • izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov. 

Poleg tega lahko udeleženci: 

 • ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja, 
 • uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu. 

Udeleženci pravice uveljavljajo tako, da družbi AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na poštni naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@amzs.si

Udeleženec se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. 

Popravke podatkov lahko udeleženci upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice udeležencev so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). 

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih. 

13.9 Pravica do pritožbe 

Če udeleženec meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Udeleženec pritožbo pošlje na naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali e–naslov: info@amzs.si

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.  

14. Dostopnost pravil nagradnega natečaja

Ta pravila pričnejo veljati dne 26. 3. 2020 in bodo ves čas trajanja natečaja dostopna na spletni strani organizatorja natečaja. 

Kontakt organizatorja v primeru vprašanj ali nejasnosti v zvezi z nagradnim natečajem je Maja Ambrož, maja.ambroz@amzs.si. 

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajnem in z njim povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradnega natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradnega natečaja ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo pravila, objavljena na spletni strani organizatorja, za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. 

AMZS d.d. 

Ljubljana, 26. 3. 2020 

Oglasna sporočila