Nagradni natečaj
Oblikuj nogavičke za razigran in varen korak! 

Varnost v prometu je vedno na prvem mestu, zato v AMZS predstavljamo natečaj “Oblikuj nogavičke za razigran in varen korak”, ki ga ob tednu otroka pripravljamo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Tema letošnjega tedna otroka je Razigran uživaj dan, ki v ospredje postavlja pomen igrivosti, sproščenosti in druženju. In takšne so tudi male Pozorne nogavičke, ko si jih obujemo nas v nočnem času v vsakem trenutku varujejo s svojim odsevom. Če pa si jih nadenemo na roko, se spremenijo v lutko, ki prične pripovedovati pozorne zgodbice, polne zabavnih dogodivščin s srečnim koncem.

Male Pozorne nogavičke si želimo na novo preobleči, zato vas prosimo, da skupaj z otroki ustvarite nov vzorec zanje. Prepustite se domišljiji in pobarvajte priloženo pobarvanko.

Seveda, skoraj bi pozabili: najboljši predlog bomo nagradili z AMZS motošportnim dnevom za otroke. Drugo uvrščeni bo prejel 5 parov malih Pozornih nogavičk, tretje uvrščeni pa AMZS praktično darilce.

Natečaj je zaključen!

Nagrajenci so:

1. Nagrajenec:

AMZS motošportni dan za otroke prejme LOTI ŠTEFELIN, Cankarjeva ulica 12, 4240 Radovljica.

2. Nagrajenec:

5 parov malih Pozornih nogavičk prejme FLORIJAN JAUH, Rodine 28, 4274 Žirovnica.

3. Nagrajenec:

AMZS praktično darilce prejme SARA INDIHAR, Vrbljene 56, 1292 Ig.

 

Natecaj_pozorne_nogavicke

 

Kako lahko sodelujete?

 1. Spodbudite otroka, da po svoje okrasi pobarvanko. Posebno pozornost naj nameni Pozorni nogavički.
 2. Vpišite potrebne podatke.
 3. List s pobarvanko pošljite na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Natečaj«).

Prenesi pobarvanko za tisk

 

Pravila nagradnega natečaja »Oblikuj nogavičke za razigran in varen korak!« 

 1. Splošna določba in organizator

S temi pravili se določijo pravila, način izvedbe in pogoji sodelovanja udeležencev v nagradnem natečaju »Oblikuj nogavičke za razigran in varen korak«, ki ga prireja AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, DŠ: SI56951442 (v nadaljevanju: organizator). V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradnih iger.  

 

 1. Zavezanost pravilom

Ta pravila so obvezujoča za organizatorja in udeležence nagradnega natečaja ter njihove zakonite zastopnike. Udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj priznavajo ta pravila in so jih dolžni upoštevati. S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega natečaja se udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki strinjajo, da so seznanjeni s temi pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in da jih sprejemajo ter podajajo soglasje za sodelovanje v nagradnem natečaju, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja ter objavo imena in priimka udeleženca na spletni organizatorja v primeru, da bo udeleženec tudi zmagovalec nagradnega natečaja.

Pravila nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja na vpogled na spletni strani www.amzs.si/zaotroke (podstran »Natečaj_Razigran in varen korak«).

 

 1. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja je s pomočjo udeležencev nagradnega natečaja izbrati vzorec za izdelavo otroških Pozornih nogavičk, ki so članom AMZS in drugim strankam naprodaj v AMZS centrih po Sloveniji in promovirati pomen varne udeležbe v cestnem prometu.

 

 1. Čas izvajanja natečaja

Natečaj poteka od vključno 4. 10. 2021 do vključno 11. 10. 2021, pri čemer je 11. 10. 2021 tudi zadnji rok za oddajo prijave.

 

 1. Udeleženci

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, ki na dan oddaje prijave na natečaj  niso starejše od 15 let, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, katere zastopajo zakoniti zastopniki, in sprejmejo ta pravila sodelovanja. 

Udeleženec nagradnega natečaja je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 7. členu teh pravil.

 

 1. Nagradni sklad

Zmagovalec nagradnega natečaja prejme AMZS motošportni dan za otroke*, ki bo izveden v letu 2022. Drugo uvrščeni bo prejel 5 parov malih Pozornih nogavičk iz obstoječe serije. Tretje uvrščeni pa prejme AMZS praktično darilce.

 1. Potek natečaja in izbor nagrajenca

V izboru za nagrado lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena teh pravil, sodeluje z oddano pobarvanko prejeto po elektronski pošti s strani Zveze prijateljev mladine (v nadaljevanju tudi: izdelek), v času od 4. 10. 2021 do 11. 10. 2021; ter jo z izpolnjenimi potrebnimi podatki (Ime in priimek otroka; Letnica rojstva; Ulica, kraj in poštna številka; Ime in priimek starša / zakonitega zastopnika; Podpis starša / zakonitega zastopnika) najpozneje do 15. 10. 2021 pošlje na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (s pripisom »Natečaj«).

 

Kriteriji za izbor zmagovalnega vzorca otroških Pozornih nogavičk so:

 

kreativna vsebina,

izvirnost ideje,

dovršenost izdelka in

kakovost vizualnega prikaza.

Izbor zmagovalca nagradnega natečaja bo potekal dne 16. 11. 2021 na sedežu AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Izbor bo izvedla 3-članska uredniška ekipa, ki jo sestavljajo:

 

Anja Vogrič, Zveza prijatelje mladine Slovenije

Sabina Košak, Solos d.o.o.,

Maja Ambrož, Tržno komuniciranje AMZS d.d.

Uredniška ekipa bo pripravila zapisnik izbora zmagovalca nagradnega natečaja.

 

Organizator si pridružuje pravico, da brez opozorila in obrazložitve iz sodelovanja izločil udeleženca, ki ne spoštuje pravil tega natečaja.

 

 1. Ostali pogoji sodelovanja

Vsebine, ki jih bo komisija ocenila kot neprimerne, neustrezne ali žaljive, ne bodo sodelovale v izboru za nagrado. Neprimerne ali neustrezne so tiste vsebine, ki so omalovažujoče, ponižujoče, nemoralne, diskriminatorne, rasistične, ki spodbujajo k sovražnosti, nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebujejo znake, ki so v nasprotju s cilji ali z vrednotami organizatorja in / ali natečaja.

 

 

 1. Objava prejetih izdelkov

Udeleženci in njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj organizatorju dovoljujejo javno objavo prejetih izdelkov na spletnih straneh organizatorja in v družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube) ter drugih komunikacijskih kanalih. Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu honorarju.

 

 1. Obveščanje, objava nagrajencev in podelitev nagrad

Nagrajenec in njegov zakoniti zastopnik se s sodelovanjem v nagradni igri strinjata, da se podatki nagrajenca (ime in priimek) objavijo na spletni strani organizatorja www.amzs.si/zaotroke (podstran »Natečaj«). Organizator bo zmagovalca obvestil tudi pisno, in sicer o zmagi na natečaju in o tem, kdaj in kje mu bo nagrada podeljena. Če se nagrajenec na pisno obvestilo organizatorja ne odzove v roku 5 delovnih dni od obvestila, bo organizator štel, da zmagovalec natečaja ne sprejme nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Ob prevzemu se nagrajenec identificira z veljavnim osebnim dokumentom, predložiti pa mora tudi davčno številko. Nagrajenca ob prevzemu nagrade zastopa njegov zakoniti zastopnik.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade, oziroma mu izročiti nagrade (npr. da nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem kraju in v dogovorjenem času itd.), izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli. 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da nagrajenec natečaja:

ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili;

ne spoštuje teh pravil;

ni podal svojih resničnih podatkov;

ni avtor posredovanih izdelkov in vsebin ter krši avtorske pravice tretjih oseb;

sodeluje v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti).

V kolikor se kateri od pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi po podelitvi nagrad, ima organizator pravico zahtevati vračilo nagrade.

 

 1. Obdavčitev nagrad

Organizator bo za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec oziroma njegov zakoniti zastopnik soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 1. Stvaritve in avtorstvo

Udeleženec natečaja oziroma njegov zakoniti zastopnik potrjuje, da je izdelek z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti udeleženčevo lastno, izvirno, še neobjavljeno avtorsko delo in da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter da nihče v razmerju do organizatorja v zvezi s katerokoli pravico, ki jo bo organizator pridobil na podlagi pravil nagradnega natečaja, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov do organizatorja. Udeleženec natečaja oziroma njegov zakoniti zastopnik se odpovedujeta avtorskemu honorarju ali kakršnemukoli drugačnemu nadomestilu v zameno za posredovane izdelke.

 

Organizator ne prevzema nobenega jamstva glede shranjevanja ali varnostnega kopiranja poslanih izdelkov (backup). Organizator udeležencu ni dolžan vrniti poslanih izdelkov. Organizator priporoča udeležencem, da pri sebi hranijo kopije ali izvirnike izdelkov, ki jih pošljejo organizatorju.

 

Vsi udeleženci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z oddajo prijave na natečaj soglašajo s prenosom materialnih avtorskih pravic na organizatorja v zvezi z izdelkom, ki ga udeleženci ob prijavi posredujejo organizatorju, ki so navedene v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13,  56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), in sicer:

 

pravico reproduciranja, ki obsega tudi pravico shranitve v elektronski obliki,

pravico distribuiranja,

pravico dajanja v najem,

pravico javnega izvajanja,

pravico javnega prenašanja,

pravico javnega prikazovanja,

pravico dajanja na voljo javnosti,

vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in ter uporabe dela v originalni,  predelani obliki in vključitve avtorskega dela v druga dela,

pri čemer gre za izključni, časovno in teritorialno neomejeni prenos materialnih avtorskih pravic na organizatorja. Vsi izdelki, ki so poslani organizatorju s strani udeležencev, postanejo izključna last organizatorja. Udeleženci dovoljujejo, da organizator pridobljene materialne pravice prenese na tretje osebe.

 

Organizator v primeru morebitnih kršitev avtorskih pravic s strani udeležencev za takšne kršitve ne odgovarja. V tem primeru udeleženci v celoti prevzemajo odgovornost za morebitne odškodninske ali druge zahtevke morebitnih drugih imetnikov avtorskih pravic zoper organizatorja.

 

Udeleženci oziroma avtorji zadržijo moralne avtorske pravice na izdelkih, ki jih ob prijavi posredujejo organizatorju.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre, ki osebne podatke sodelujočih

obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja

nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je prostovoljno. Če

posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi

posredovati, v njej ne bo mogel sodelovati.

Nagrajenci morajo za namen podeljevanja nagrade upravljavcu na njegov poziv posredovati

podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Če nagrajenci upravljavcu v roku ne

posredujejo podatkov, se šteje, da odstopajo od nagradne igre in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in

popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do

omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop

od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih

podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih

obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo

ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih

pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo pooblaščeni osebi za varstvo osebnih

podatkov na dpo@amzs.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

 

 1. Ostale določbe

Ta pravila pričnejo veljati dne 1. 10. 2021 in bodo ves čas trajanja natečaja dostopna na spletni strani organizatorja natečaja.

Kontakt organizatorja v primeru vprašanj ali nejasnosti v zvezi z nagradnim natečajem je Maja Ambrož, maja.ambroz@amzs.si.

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajnem in z njim povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradnega natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo vsako spremembo ali zaključek nagradnega natečaja ustrezno objavil, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo pravila, objavljena na spletni strani organizatorja, za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Morebitne spore iz naslova izvedbe nagradne igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS d.d.

Ljubljana, 1. 10. 2021

*Motošportni dan je namenjen otrokom od 5. leta naprej.

Oglasna sporočila