Pravni nasveti: Ponudbe za reševanje vozniškega dovoljenja

Nasveti

“Hitro in ugodno” nazaj na cesto


V Sloveniji vsako leto več kot 6000 voznikov ostane brez vozniškega dovoljenja, sodna praksa pa kaže, da sodišča več kot 80 odstotkom voznikom vrnejo vozniško dovoljenje z določitvijo preizkusne dobe. Zato ne preseneča, da so se pojavila nekatera zasebna podjetja, ki so v tem prepoznala dobro tržno nišo. Je takšno “reševanje” vozniških dovoljenj pravno in etično dopustno?

Če malo pobrskamo po spletu, hitro opazimo, da pri nas deluje kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s strokovnim svetovanjem, različnimi strokovnimi pripravami in s pripravo pravnih sredstev (denimo predlogov za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, predlogov za oprostitev plačila stroškov postopka) v povezavi z začasnimi odvzemi vozniških dovoljenj.
Nekatera izmed njih koristnost najema njihovih storitev podkrepijo z enostavnim ekonomskim izračunom: strankam razložijo, da bodo morale za ponovno opravljanje vozniškega izpita plačati več kot 1000 evrov, stroški za njihove storitve, s katerimi bodo dosegli vračilo vozniškega izpita, pa jih bodo stali največ 400 evrov. To seveda marsikoga pritegne.


Problem, ki je viden od daleč, je v tem, da imajo takšni posli nepredvidljiv zaključek. Stoodstotne vrnitve vozniškega dovoljenja namreč ne more zagotoviti noben verodostojen, etičen pravni strokovnjak, saj o vrnitvi vozniškega dovoljenja ne odloča on, ampak sodišče. Tak pravnik oziroma podjetje lahko torej kvečjemu zagotavlja, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo s svojim strokovnim znanjem za stranko dosegel vračilo vozniškega dovoljenja. Pa taka podjetja svoje storitve oglašujejo na tak način? K temu se še vrnem.

Pravni vidiki odvzema vozniškega dovoljenja

Da bi bolje razumeli problematiko “reševanja vozniških dovoljenj”, si moramo najprej ogledati zakonske podlage odvzema vozniškega dovoljenja v Sloveniji. Kot sem že omenil, o odvzemu vozniškega dovoljenja pri nas odločajo sodišča. V skladu z zakonom o prekrških mora namreč prekrškovni organ v petih dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje, če je podan utemeljen sum, da je storilec storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk).

Sodišče o tem predlogu odloči s sklepom, ki ga mora odpraviti najpozneje v osmih dneh od prejema zadeve. Pri odločanju o sklepu se sodišče omeji na presojo izpolnjevanja pogojev za odvzem. Zoper sklep o odvzemu vozniškega dovoljenja lahko nato obdolženec v treh dneh od prejema vloži ugovor, ki pa ne zadrži izvršitve sklepa. Sodišče odloči o ugovoru s sklepom, ki ga mora izdati v 30 dneh od prejema ugovora.

Zoper sklep, s katerim se odloči o ugovoru, imata obdolženec in prekrškovni organ pravico do pritožbe v osmih dneh od vročitve sklepa. Pritožba obdolženca zoper sklep, s katerim je bil ugovor zavrnjen, sicer ne zadrži izvršitve sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. O pritožbi odloči višje sodišče s sklepom, ki ga izda v 15 dneh od prejema spisa.

Vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Obdolžencu se začasno odvzeto vozniško dovoljenje na njegov predlog lahko vrne še pred pravnomočnim zaključkom postopka o prekršku oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se do pravnomočnosti odločitve o obdolžilnem predlogu lahko vloži pri sodišču, ki je izdalo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, po pravnomočnosti pa pri sodišču, ki je pristojno za izdajo sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlogu mora biti priloženo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, sicer se predlog zavrže.

Sodišče ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja le, če iz predloženega zdravniškega spričevala izhaja, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Za razjasnitev teh okoliščin lahko sodišče pridobi tudi pisno izjavo obdolženca ali ga zasliši ter izvede druge dokaze, potrebne za odločitev o predlogu.

Odložitev izvršitve začasno odvzetega dovoljenja

Sme pa sodišče tudi odložiti izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v času, ki ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od 24 mesecev (preizkusna doba), ne stori hujšega prekrška in če v roku, ki ga določi sodišče, izpolni še nekatere dodatne obveznosti. Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko storilec prekrška vloži v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja pri sodišču, ki je izdalo ta sklep, o čemer mora biti storilec v sklepu poučen. Vložitev predloga zadrži izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče upošteva osebnost storilca, njegovo življenje, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo njegove odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih je storil prekršek. Na tej podlagi oceni, če je mogoče pričakovati, da ne bo več ponavljal prekrškov in bo izpolnil določene obveznosti. Obveznosti se nanašajo na udeležbo v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, na udeležbo v ustreznem rehabilitacijskem programu ali na udeležbo v obeh navedenih programih.

100-odstotna garancija na uspeh?

Kot vidimo so zakonski pogoji za vrnitev vozniškega dovoljenja zelo natančno opredeljeni, kar pomeni, da lahko vsak pravni strokovnjak brez posebnega naprezanja presodi, kakšne možnosti ima konkretni voznik, da s svojim predlogom uspe.

Zato je še toliko bolj moteče, da podjetja strankam, ki se odločajo za najem njihovih storitev, obljubljajo 100-odstotno garancijo na uspeh teh postopkov. Takšno zagotovilo je namreč nemogoče podati, saj je izid postopkov odvisen od odločitve sodišč. V tem smislu je obljuba podjetja navadno zavajanje.

A možen je tudi drugi vidik tovrstnih “garancij”. Če potegnemo vzporednico s pravno definicijo garancije, kot jo pozna naša potrošniška zakonodaja, gre pri njej med drugim tudi za obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da mu vrne kupnino, kadar (blago) nima lastnosti, kot jih podjetje navaja v oglaševalskem sporočilu. To pa v našem primeru pomeni, da ima uporabnik oziroma stranka pravico do vrnitve vseh sredstev (kupnine), ki jih je plačal za to storitev, če se izkaže, da podjetje s svojim postopkom ne uspe.

Da povzamem - enako, kot na splošno velja, da ne smemo verjeti ponudbam podjetij, ki so preveč mamljive, da bi lahko bile verodostojne, ravnajte tudi v primerih, ko vam podjetje ponuja 100-odstotno “garancijo”, da bo vaše vozniško dovoljenje vrnjeno. Torej z zvrhano mero skepse in previdnosti!

Mag. Boštjan J. Turk

Ključne besede


pravni nasvetivozniški izpit