Nasvet: Neprijetni, a nujni opravki ...

Nasveti

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za vozilo umrlega


Vsi se v življenju srečamo z izgubo najdražjih in najbližjih. Kljub bolečini in žalovanju se je ob tem treba spopasti tudi z različnimi administrativnimi postopki, med katerimi je tudi skrb za vozilo, ki je po smrti lastnika ostalo brez svojega voznika. V novi rubriki, v kateri bomo skušali na strnjen in razumljiv način bralcem svetovati pravilno ravnanje ob različnih dogodkih, smo pod drobnogled vzeli prepis oziroma podaljšanje prometnega dovoljenja vozila, ki ga je zapustil umrli lastnik.

Ob tovrstnih življenjskih dogodkih smo svojci umrlega praviloma zaposleni z vrsto bolj ali manj neprijetnih opravkov, z urejanjem administrativnih postopkov v zvezi z vozilom umrlega pa se običajno začnemo ukvarjati, ko nas na to opozori pretečeno prometno dovoljenje. Tako kot pri vseh administrativnih postopkih se tudi pri teh velja pravočasno seznaniti z vsemi zahtevami in koraki pri urejanju dokumentov.

Podaljšanje prometnega dovoljenja

Od smrti do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki ureja in deli zapuščino umrlega, lahko v bolj zapletenih postopkih dedovanja mine veliko časa, v tem obdobju pa lahko vozilu umrlega poteče prometno dovoljenje. Naš pravni red predvideva rešitev takšnih zagat: veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju se namreč lahko podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov, navedenih v smrtovnici. Pri tem je treba poudariti, da se morajo za takšno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja vsi pravni nasledniki oglasiti s smrtovnico na registracijski enoti, kjer podajo soglasje in določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki ima vse pravice in obveznosti, kot jih ima lastnik vozila - razen odtujitve ali predelave vozila.

Veljavnost prometnega dovoljenja se lahko podaljša do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju oziroma največ za obdobje enega leta. Če dediči ne določijo uporabnika vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem ustrezne kategorije, mora eden od dedičev po poteku veljavnosti prometnega dovoljenja vozilo odjaviti.

Posebej pomembno je, da se veljavnost prometnega dovoljenja podaljša v času veljavnosti prometnega dovoljenja, oziroma najpozneje v roku 30 dni od dneva poteka veljavnosti dovoljenja. Po preteku tega roka je treba vozilo odjaviti iz prometa pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti tudi registrske tablice.  

Če dediči želijo odjaviti vozilo med trajanjem veljavnosti prometnega dovoljenja in ne želijo počakati na potek veljavnosti, postopek urejajo na enak način kot podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja. Pridobiti morajo smrtovnico, vsi dediči, navedeni na smrtovnici, pa se morajo hkrati zglasiti na registracijski enoti.

Vozilo, ki je bilo zaradi smrti lastnika odjavljeno iz prometa, je seveda mogoče tudi ponovno registrirati na novega lastnika - če ima ta pravnomočni sklep o dedovanju.

Namesto dedičev soglasje

Pogosto je pri tovrstnih postopkih težko sklicati in na enem mestu zbrati vse dediče, ki so navedeni na smrtovnici, zato lahko opisane postopke uredi tudi le en dedič, če ima pri sebi soglasje ostalih dedičev. Soglasje dediča za podaljšanje registracije vozila, kjer je lastnik vozila pokojna oseba (pravnomočnega sklepa o dedovanju še ni) mora vsebovati naslednje podatke: kdo pooblašča določeno osebo (ime, priimek, naslov in EMŠO), koga pooblašča (ime, priimek, naslov in EMŠO), podatke o vozilu (znamka, številka šasije) in zapis o določitvi oziroma izbiri uporabnika vozila.

Dediči morajo v tem soglasju tudi izrecno navesti, da se strinjajo s tem, kdo bo uporabnik vozila.

Novi lastnik

Vozilo, ki je bilo zaradi smrti lastnika odjavljeno iz prometa, je seveda mogoče tudi ponovno registrirati na novega lastnika - če ima ta pravnomočni sklep o dedovanju.
Spremembo lastništva je treba pri registracijski organizaciji prijaviti v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o dedovanju. To novi lastnik vozila naredi tako, da registracijski organizaciji predloži prometno dovoljenje, svojo osebno izkaznico in pravnomočni sklep o dedovanju. Če ima vozilo še veljavno prometno dovoljenje in dedič ne želi takojšnje registracije na novega lastnika, je treba ob tem predložiti še registrske tablice in vozilo odjaviti iz prometa.

Več lastnikov?

Če vozilo deduje več dedičev, se vozilo registrira na osebo, ki jo določijo solastniki. V tem primeru dediči na osnovi pravnomočnega sklepa o dedovanju - na katerem mora biti žig sodišča - pred uradno osebo na registracijski organizaciji podajo soglasje oziroma prodajo svoj dedni delež (na primer sklenejo prodajno pogodbo), da se vozilo registrira na enega od dedičev. Ob postopku prepisa morajo biti prisotni vsi dediči.
Pomembno je izpostaviti, da bo pri tem postopku najmanj zapletov, če se v sklepu o dedovanju sklene “dedni dogovor”, kar pomeni, da se dediči že pri obravnavi dedovanja po umrli osebi dogovorijo, kdo bo novi lastnik vozila - tako pri prepisu ni dodatnih zapletov oziroma dodatnih administrativnih korakov in postopkov.

Velja pa pripomniti, da če se vozilo odjavi in vrnejo tablice, se ga lahko na tehnični pregled pripelje le s preskusnimi tablicami ali pa na vlečnem vozilu.

Dediči v tujini?

Pri urejanju tovrstnih administrativnih postopkov lahko pride tudi do dodatnih težav in izzivov: eden takšnih je primer, ko deduje več oseb, eden od dedičev pa je že dlje časa v tujini. Tudi to težavo se da rešiti s pooblastilom, s katerim dedič v tujini pooblašča nekoga v domovini, da ga bo zastopal v postopku. Ta pooblaščenec lahko v imenu dediča uredi vse potrebno.
Dediči lahko za uporabnika vozila določijo tudi tretjo osebo, s čimer pa se morajo strinjati vsi dediči. Če je dedič vozila mladoletna oseba, ga v postopku zastopa zakoniti zastopnik.

Odjava vozila iz prometa

Če je od dneva prenehanja veljavnosti prometnega dovoljenja že minil zakonsko določen 30-dnevni rok in je lastnik vozila umrla oseba, upravna enota na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju dediča vozila z dopisom pozove k odjavi vozila iz prometa. Dedič (ali več njih) mora po pozivu pri registracijski organizaciji odjaviti vozilo iz prometa in predati registrske tablice. 

Velja pa pripomniti, da če se vozilo odjavi in vrnejo tablice, se ga lahko na tehnični pregled pripelje le s preskusnimi tablicami ali pa na vlečnem vozilu.

Katy Kocet

Ključne besede


Nasvetipravni nasveti

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

301

Priljubljenost članka

301

Shrani

Delite s prijatelji