Nov pravilnik o prometni signalizaciji

Avto-moto

Po več kot petnajstih letih smo le pričakali nov Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ki je ubral tudi povsem novo zasnovo in na drugačen način uredil osnovne skupine prometnih znakov. Pravilnik bo začel veljati junija letos.


Posodobitev in uskladitev

Stari pravilnik je ločil med prometnimi zanki, turistično in drugo obvestilno signalizacijo ter prometno opremo. Med prometne znake so spadali tisti za nevarnost, izrecne odredbe ter obvestila, pa tudi dopolnilne table, talne označbe na vozišču, svetlobni prometni znaki in znaki spremenljive vsebine, piramida triopan ter drugi znaki za označevanje del in ovir. Torej stari pravilnik je med prometne znake štel tudi talne označbe.

Vertikalna in horizontalna signalizacija ter prometna oprema

Nov pravilnik pa govori o prometni signalizaciji, ki jo loči na vertikalno in horizontalno ter o prometni opremi. Vertikalno signalizacijo naprej deli na prometne znake, dopolnilne table, znake za označevanje del in ovir na cestah, znake za označevanje bližine roba vozišča, svetlobne prometne zanke in spremenljivo prometno-informativno signalizacijo. Znake za nevarnost deli na znake za splošno nevarnost in znake za nevarnost na nivojskih prehodih čez železniško progo. Med znake za izrecne odredbe vključuje znake za prednost, znake za prepovedi in omejitve, znake za obveznosti in znake za urejanje cestnega prometa. Med znake za obvestila sodijo znaki za obveščanje o službah, objektih in napravah, znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih informacijah, znaki za usmerjanje prometa, znaki za vodenje prometa in preventivni obvestilni znaki. Dopolnilne table loči na tiste za označevanje razdalj in smeri, za označevanje prednostnih in dopustnih smeri, za ustavitev in parkiranje vozli ter druge omejitve, za označevanje izjem glede upoštevanja izrecne odredbe, za pojasnitev nevarnosti in ovir na vozišču in za informacije o cestah, objektih in napravah.

Horizontalna signalizacija oziroma (talne) označbe na prometnih površinah deli na vzdolžne (sredinske, robne, vodilne in druge črte, enojne, dvojne, prekinjene in neprekinjene) ter prečne označbe (široke prečne črte – na primer stop črta, poševne in mejne črte, površine in prehodi za pešce in kolesarje), polja za usmerjanja prometa, usmerjevalne in opozorilne označbe, označbe za posebne namene (avtobusna postajališča, naprave za umirjanje prometa, optične in zvočne zavore, intervencijske površine, rezervirana parkirna mesta in na splošno površine za parkiranje). Med puščice za označevanje smeri vožnje sodijo puščice za označevanje ene smeri vožnje, dveh ali več smeri vožnje, za razvrščanje med bližnjima križiščema, za označevanje namena pasov v območjih razcepov, za usmerjanje premeta in za označevanje smeri vožnje na kolesarskih površinah. Med napise na prometnih površinah spadajo napisi stop, šola, bus, taxi in podobno, med simbole pa simboli znakov za nevarnost, znakov za prepoved in omejitve, simboli vrste uporabnikov prometne površine.

Posebna skupina so znaki oziroma oprema za označevanje bližine roba vozišča in preprečevanja nadaljnje vožnje, kamor sodijo cestni smerniki, svetlobni cestni smerniki za predore, zapornice in polzapornice ter dvižni stebrički.

Med prometno opremo nov pravilnik šteje opremo za vodenje in usmerjanje prometa, varnostne ograje, varovalne ograje, naprave za umirjanje prometa na cesti, blažilnike trkov, ograje za pešce, opremo proti zaslepljevanju in cestno razsvetljavo.

V sestavni del prometne signalizacije nov pravilnik šteje tudi turistično in drugo obvestilno signalizacijo, kamor spadajo znaki za izraz dobrodošlice ob vstopu v državo, regijo, občino ali naselje, znaki za obveščanje, o smereh ali za sporočanje informacij o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti in druga obvestilna signalizacija o javnih infrastrukturi, gospodarskih subjektih in podobnih.

Kateri znaki so spremenjeni?

Nov pravilnik nekatere znake ukinja ali nadomešča, prestavlja v drugo skupino znakov ali pa uvaja nekatere nove. Med znaki za nevarnost se ukinjajo “premični most”, “bližina obale” ter “bližina letališke steze” in se jih prestavi med dopolnilne table. Namesto treh znakov za “neravno vozišče” nov pravilnik ohranja dva, ukinja se “nevarna vboklina”, iz znaka za nevarnost se v znake za obveš-čanje spreminja znak “predor”, opušča se znake “tramvajska proga”, “neutrjena bankina” ter “nevarnost požara”. Med znaki za prepoved se ukinjajo znaki “prepovedan promet za ročne vozičke”, “prepovedano dajanje zvočnih signalov” ter obe varianti “izmenično parkiranje”. Nekaj manjših sprememb je pri znakih za obveščanje, tudi možnost kombiniranja znakov, na primer “parkirišče” z dodanim pikogramom vrste parkiranja ali vrste vozil, nov je prometni znak za “polnilno postajo za električne avtomobile”, ukinja se prometni znak “policijska postaja” ter se ga prestavi v obvestilno signalizacijo. Nov je znak “prehod za pešce in kolesarje”, nov je znak “hitra cesta”, prav tako znak “grbina ali ploščad” za obveščanje o napravah za umirjanje prometa. Sprememba je pri označevanju kolesarskih povezav, vsi zanki za “zapiranje prometnega pasu” ali “preusmeritev prometa” se iz rumene barve spremenijo v belo, tabla “obvoz” pa iz rumene v oranžno, nove so tudi oranžne puščice “smer obvoza”.

Vožnja v desno ob rdeči luči na semaforju

Večja novost je poskusni prometni znak “vožnja desno ob rdeči luči na semaforju”. Gre za predvsem v ZDA znano rešitev “zavij desno ob rdeči”, ki omogoča prosto desno zavijanje tudi ob rdeči luči. Veliko vprašanje je, kje, kako in kdaj tak režim uvesti pri nas. Najbolj smiseln bi bil v naseljih in v križiščih, kjer obstaja samostojen pas za desno zavijanje, pa še tukaj le, če ne bi bili v križišču prisotni tudi pešci. Pred mnogimi leti takšna rešitev pri nas že obstajala, a so jo potem ukinili.

Svetlobni smerniki v predorih le v rdeči barvi

Druga večja novost oziroma sprememba je predvidena pri cestnih svetlobnih smernikih v predorih na cestah z ločenimi smernimi vozišči, torej na avtocestah in hitrih cestah. Namreč trenutno imamo v naši predorih na desni strani smernega vozišča rdeče svet-lobne smernike, na levi strani pa bele, že nekaj časa pa tudi modre svetlobne smernike, ki označujejo varnostno razdaljo med avtobusi in tovornimi vozili v predorih. Po novem bodo tako na levi kot na desni strani istosmernega vozišča v predoru svetlobni smerniki enake, rdeče barve, zato bo moral upravljavec avtocest in hitrih cest svetlobne smernike na levi strani smernega vozišča vseh predorov obrniti.

Nekaj novosti je tudi pri talnih označbah, kot na primer označba pasu za pešce (v ravnini vozišča), cestni priključek nekategorizirane ceste, nekatere označbe za kolesarje ter druge. Nekatere spremembe: glej tabelo.

Kako je na cestah?

Že več kot dvajset let konstantno poslušamo komentarje, da je prometnih znakov preveč, da so nekateri zelo stari in povsem dotrajani, da so postavljeni nelogično, tudi medsebojno izključujoče, da so postavljeni na neustreznih mestih, zakriti z drugimi znaki, napravami, oglasnimi vsebinami in vegetacijo. In na upravljavcih cest je, da to stanje dnevno spremljajo, izboljšujejo in da na problematičnih mestih, kjer zaradi težav v infrastrukturi postavijo zank za nevarnost in/ali omejitev, infrastrukturne probleme raje sanirajo, kot pa da le z znakom opozorijo na nevarnost ter s tem zakonsko pokrijejo predvsem sami sebe. Prav tako je še vedno videti precej znakov “cesta v gradnji”, čeprav po njih promet povsem normalno poteka, ni nobenih delovnih strojev in so vsa dela že izvedena.

Prehodno obdobje

Ker so nekatere spremembe takšne, da zahtevajo precejšen obseg aktivnosti na terenu, pravilnik seveda predpisuje prehodno obdobje, v katerem se vse zamenjave izvedejo. Splošno prehodno obdobje je predpisano v trajanju 10 let, za nekatere posamezne prometne zanke pa so predpisana specifična prehodna obdobja. Takoj se na hitrih cestah namesti nov prometni znak “Hitra cesta”, v šestih mescih se isti simbol uvede oziroma nadomesti starega na tablah “Omejitve in obveznosti” ob vstopu v državo, kjer so prikazane splošne omejitve hitrosti za različne ceste v Sloveniji, v dvanajstih mesecih pa se odstranijo znaki, ki se iz uporabe umikajo ali zamenjujejo z novimi. Za talne označbe je rok uskladitve z novim pravilnikom štiri leta. Hkrati pa se vsa prometna signalizacija in prometna oprema, ki se menja zaradi poškodovanosti, dotrajanosti, odtujitve ali drugih razlogov, seveda ob zamenjavi izvede po določbah novega pravilnika.

Spremembe, ki jih pravilnik prinaša, niso revolucionarne, razen morda možnosti desnega zavijanja pri rdeči luči, v uredniškem smislu pa je nov pravilnik bolj smiselno uredil skupine znakov, označb ter prometne opreme, v vsebinskem smislu pa določene označbe moderniziral, medsebojno uskladil ter nekatere, ki niso več aktualne, tudi opustil. Le želimo si lahko, da bomo na terenu, torej na cestah oziroma ob cestah dočakali bolj urejeno stanje prometne signalizacije, kar pa je seveda povsem druga zgodba.

Ključne besede


Prometna signalizacijaPredpisiZakonodajaPravilnikNovosti

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

65

Priljubljenost članka

65

Shrani

Delite s prijatelji