Seja skupščine Avto-moto zveze Slovenije

Avto-moto

Osrednja pozornost na seji skupščine Avto-moto zveze Slovenije 10. decembra 2015 je bila namenjena sprejemu strategije AMZS do leta 2020, člani skupščine – udeležilo so se je predstavniki 52 (od 79) avto-moto društev, ki imajo 62.234 članov – pa so razpravljali tudi o nekaterih drugih temah.


Sprejetje strategije AMZS do leta 2020!

Prvi premislek je člane skupščine čakal že pri sprejemu dnevnega reda. AMD Slovenske Konjice je namreč v skladu s pravili poslalo predlog za razširitev dnevnega reda z obravnavo nekaterih aktualnih dogajanj v AMZS. Predsednik AMZS Anton Breznik je menil, da gre za arbitriranje sklepov, ki sta jih sprejela upravni odbor in častno razsodišče, zastavljenih pa je tudi nekaj vprašanj, ki temeljijo na govoricah. Menil je, da lahko o vsem razpravljajo v okviru predlaganih točk dnevnega reda, o arbitriranju pa se morajo najprej izreči pristojni organi AMZS, šele nato pa skupščina AMZS in zato ni potrebna nova točka dnevnega reda. Prav tako je napovedal, da se bo vodstvo AMZS sestalo z upravnim odborom AMD Slovenske Konjice in skušalo na ta način razčistiti vsa sporna vprašanja. Tudi vsi razpravljavci so menili, da razširitev dnevnega reda ni potrebna. Drago Alenc, predstavnik predlagatelja razširitve dnevnega reda, je menil drugače: da je nekatera vprašanja treba razčistiti in napovedal razčiščevanje na sodišču, če tega ne bo storila skupščina AMZS. Poudaril je, da je edina pravilna pot pri sprejemu odločitev spoštovanje zapisanih pravil, vsakršne drugačne odločitve niso sprejemljive. Alenca je podprl Ivan Plohl iz AMD Brežice, ki je dejal, da se poraja dvom o nepravilnostih, zato bi bilo prav, da predsednik in generalni sekretar AMZS odgovorita na nekatera vprašanja. Anton Breznik mu je odgovoril, da vprašanj nikakor ne bodo pometli pod preprogo, vendar pa so bila vprašanja postavljena le tri dni pred skupščino, zato so predlagatelja zaprosili za dopolnitev. Marija Podvršič iz AMTK Koper je menila, da ima AMZS izvoljene organe, ki skrbijo za zakonitost delovanja AMZS, zato naj ti organi opravijo svoje delo, skupščina pa naj se s tem ne ukvarja.

Za sklep, da se ne sprejme pred-loga AMD Slovenske Konjice za razširitev dnevnega reda in da se vodstvo AMZS v roku treh mesecev sestane z upravnim odborom AMD Slovenske Konjice in skuša razjasniti vsa sporna vprašanja, so glasovali vsi člani skupščine razen enega.

Strategija do leta 2020

Po sprejetju dnevnega reda so člani skupščine brez razprave soglasno sprejeli še poslovnik o delu skupščine in zapisnik prejšnje skupščine ter prešli na osrednjo točko dnevnega reda: sprejem strategije AMZS do leta 2020. Anton Breznik je poudaril, da je strategija nastala na temelju široke razprave tako v društvih kot v AMZS. Podrobno je strategijo predstavil generalni sekretar AMZS Robert Štaba, ki je izpostavil poudarjenost celostne mobilnosti, ki jo človek, član AMZS, potrebuje od rojstva do smrti, zajema pa tako aktivnosti avto-moto društev, Avto-moto zveze Slovenije in delniške družbe AMZS z njenimi odvisnimi družbami. Strategija je nastala ob upoštevanju celovitega pristopa, temelji pa na realnih temeljih. Sestavljena je na treh temeljnih dejavnostih AMZS: članstvu, mobilnosti in športu. Zastavljeni so jasni cilji, njihovo uresničevanje pa je merljivo, zato ne bo težko ugotavljati, ali se strategija izpolnjuje tudi v praksi. V skladu s strategijo naj bi AMZS do leta 2020 podvojila število članov na 140.000, rast pa naj bi zagotovili z dodatnimi storitvami za člane in s povečanjem števila mladih v članstvu AMZS. Na področju mobilnosti bo temeljna usmeritev AMZS, da ostane zagovornik interesov avtomobilistov, na področju športa pa skrb za vrhunski, tekmovalni moto šport in karting – tudi s seznanjanjem mladih s posameznimi zvrstmi moto športa in kartinga v posebnih šolah za mlade tekmovalce, pa tudi z dogovori z organizatorji (promotorji) državnih prvenstev v posameznih zvrsteh moto športa in kartinga. Direktorica delniške družbe AMZS Lucija Sajevec je članom skupščine pojasnila, da bosta AMZS d. d. in Avto-moto zveza Slovenije svoje sodelovanje na novo utemeljili s podpisom nove pogodbe o izvajanju storitev za člane AMZS.

Razpravljavci so podprli predlagano strategijo, posredovali pa so nekaj predlogov kot na primer o proučitvi možnosti za gradnjo poslovne enote AMZS v Posavju, o možnosti, da bi AMZS spet posredovala prometne informacije, o nujnosti gradnje vsaj enega poligona za izvajanje moto tekmovanj…

Člani skupščine so strategijo AMZS do leta 2020 sprejeli ob enem glasu proti.

Poslovni načrt

Operacionalizacijo strategije v njenem prvem letu zagotavljata program dela AMZS in poslovni načrt AMZS v letu 2016, ki predvidevata, da bo imela AMZS ob koncu leta 2016 75.000 članov, torej 5000 več kot konec leta 2015. K temu naj bi pripomoglo članstvo po meri, ki bo omogočalo, da si bo član z včlanitvijo v AMD in s tem v AMZS zagotovil tiste članske ugodnosti, ki si jih želi oziroma jih potrebuje. Poslovni načrt predvideva uravnotežene prihodke in odhodke na ravni nekaj več kot 4 milijone evrov.

Člani skupščine AMZS so soglasno potrdili prejemnike odličij AMZS v letu 2016, ki jih bodo prejemniki dobili v okviru podelitev v avto-moto društvih. Seznam dobitnikov objavljamo v posebnem okvirju.

Sprejem statutarnega sklepa

Ob koncu skupščine so člani razpravljali še o statutarnem sklepu, s katerim je upravni odbor AMZS predlagal, da se mandat izvoljenim organom AMZS šport podaljša za največ leto dni, v tem času pa bo usklajen statut AMZS. Upravni odbor AMZS je statutarni sklep predlagal zato, ker je konferenca AMZS šport jeseni 2015 sprejela sklep o volitvah novih organov AMZS šport, na katerih bi lahko sodelovali vsi – tudi pridruženi – člani AMZS šport, medtem ko statut AMZS določa, da lahko volijo le polnopravni člani AMZS. Prav tako je upravni odbor AMZS že februarja 2015 menil, da pravilnik AMZS šport ni skladen s statutom AMZS, zato ga tudi ni verificiral.

Strokovni svet AMZS je decembra 2015 sklenil, da se strinja s podaljšanjem mandata organom za leto dni. Ob tem je izvolil tudi drugega podpredsednika AMZS šport – to je postal Jože Žunkovič iz AMD Orehova vas, ki bo AMZS šport vodil skupaj z dosedanjim podpredsednikom Janezom Tomažičem. Predsednik AMZS šport Drago Alenc je namreč jeseni 2015 odstopil, predsednika pa lahko izvoli le volilna konferenca AMZS šport, ki je bila sklicana za 18. januarja 2016.

V razpravi je Drago Alenc menil, da o sklepu ne bi smeli razpravljati, ker ni bil sestavni del gradiva za skupščino, o pravilniku AMZS šport pa je dejal, da ga je sprejela konferenca AMZS šport v skladu s 34. členom statuta AMZS, ki določa, da športniki samostojno sprejemajo svoje odločitve in da ne ve, kaj je narobe s pravilnikom. Ivan Plohl iz AMD Brežice je predlagal, da mora biti pri vsej razpravi v ospredju interes, da tekmovalna sezona 2016 poteka brez zapletov, to pa omogoča le podaljšanje mandata dosedanjim organom AMZS šport. Zavzel se je, da naj bo 18. januarja 2016 sklicana konferenca AMZS šport, ki pa naj ne bi bila volilna.

Z enim glasom proti in enim vzdržanim je skupščina sprejela statutarni sklep, da se mandat organom AMZS šport podaljša za eno leto – najdlje do 12. januarja 2017, da mora strokovni svet AMZS šport do 12. januarja 2017 uskladiti vse akte, ki urejajo področje avto-moto športa, s statutom AMZS in da se razveljavi sklep o sklicu volilne skupščine AMZS 18. januarja 2016. Vse morebitne kadrovske spremembe v organih strokovnega sveta AMZS šport predlaga strokovni svet, potrdi pa upravni odbor AMZS.

Ob koncu skupščine je predsednik AMZS Anton Breznik vsem zaželel srečno in uspešno leto 2016.

Prejemniki odličij AMZS v letu 2016

V letu 2016 bo kar nekaj avto-moto društev praznovalo okrogle obletnice svojega delovanja. Tako bodo 70-letnico ustanovitve praznovali v avto-moto društvih Hrastnik, Gornja Radgona, Kranj, Kočevje, Slovenj Gradec, Šentvid pri Stični, Šlander Celje, Trbovlje, Zagorje ob Savi, 60-letnico AMD Bohinj in Sevnica, 50-letnico pa AMD Ormož.

Skupščina AMZS je potrdila prejemnike odličij AMZS v društvih.

 • V AMD Hrastnik bodo posebno odličje prejeli Marija Bartolo, Jože Guzaj in Miha Javoršek, plaketo Marko Kavzar, Roman Rebov in Miladin Dević, častni znak Bojan Sovre in Mitja Terbovc, častni znak Alojz Terbovc, Stanislav Kirn in Janez Kandolf, odličje pa SPV Hrastnik.
 • V AMD Slovenska Bistrica bo posebno odličje dobil Ivan Ferk, odličje Branko Hojnik, častni znak Andrej Gomivnik in Mirko Frangež, plaketo pa Benjamin Reis.
 • V AMD Pinko Tomažič Piran bo plaketo dobil Riste Šmitran, odličje pa Osnovna šola Sečovlje.
 • V AMD Ljutomer bo posebno odličje dobil Vilibald Dugonik, plaketo pa Anton Stajnko in Ludvik Belovič.
 • V AMD Šlander Celje bo častni član postal Jožef Zimšek, častni znak pa bodo prejeli Karl Kosaber, Alojz Melavc, Aleš Vrečko in Ivan Stjepan Zakošek.
 • V AMD Dravograd bodo odličje prejeli Zdenka Koležnik, Romana Abraham, Simon Švarc in Stanko Novak.
 • V AMD Štefan Kovač Murska Sobota bodo odličje prejeli Alen Kovačič, SPV Beltinci in SPV Murska Sobota.
 • V AMD Tržič bo posebno odličje prejel Gabrijel Smolej, odličje Teo Blaži, častni znak Franc Ažman, plaketo bodo prejeli Anton Zaplotnik, Jožef Meglič, Janez Rotar in Veteran klub Pardubice, Češka.
 • V AMD Kočevje bodo odličja prejeli Jože Zupančič, Jure Kostanjšek, Ljudmila Lovšin, Melita Berlan, Snežnik d. d. Kočevska Reka, častni znak pa Bojana Oberstar Bižal, Miloš Špojlar in Policijska postaja Kočevje.
 • V AMD Kranj bo posebno odličje prejel Marijan Koren, odličje Boštjan Košnik, častni znak Niko Sodnikar, Milan Špendal in Roman Herlec, plaketo pa Brane Šimenc, Otilijo Pičulin in Zoran Rautner.
 • AMD Brežice bo plaketo podelilo PGD Brežice – okolica, v AMD Podnart bo posebno odličje dobil Metod Rakovec, v AMD Gornja Radgona pa bodo plaketo prejeli Vlado Kocuvan, Albert Kocmut in Jože Hamler.

Ključne besede


AMZSskupščinaAMDOdličja