Sprejet nov statut!

Avto-moto

Skupščina Avto-moto zveze SlovenijeNajpomembnejša točka skupščine Avto-moto zveze Slovenije 8. decembra 2016 je bilo sprejetje novega statuta Avto-moto zveze Slovenije. Člani skupščine so ga sprejeli z veliko večino in tako postavili okvir za nadaljnje delo Avto-moto zveze Slovenije. Člani skupščine so sprejeli tudi načrt dela AMZS za leto 2017 in sklep o odkupu delnic delniške družbe AMZS.

Na skupščini so sodelovali predstavniki 52 avto-moto društev od 78, kolikor jih je vključenih v Avto-moto zvezo Slovenije, glasovalno pravico pa je imelo 51 društev, saj so predstavniku AMD Slovenske Konjice vzeli glasovalno pravico, ker je imelo društvo na dan skupščine več kot 60 dni zapadle finančne obveznosti do AMZS.

Člani skupščine so najprej sprejeli poslovnik o delu skupščine. Davorin Možina iz AMD Slovenijaavto je predlagal, da bi poslovnik skupščine sprejeli za celotno mandatno obdobje, ne pa za vsako sejo skupščino posebej, a o njegovem predlogu niso glasovali.

Brez razprave so člani skupščine potrdili zapisnik prejšnje seje skupščine, ki je bila 16. junija 2016.

Načrt dela AMZS za leto 2017 je najprej orisal predsednik AMZS Anton Breznik, ki je poudaril, da načrt temelji na strateškem načrtu AMZS do leta 2020 in izpostavil temeljni cilj: 85.000 članov AMZS ob koncu leta 2017. Podrobneje so načrt orisali še generalni sekretar AMZS Robert Štaba in vodje posameznih temeljnih področij delovanja AMZS: Mateja Drobnič za članski del, Jure Kostanjšek za področje varne mobilnosti in Andreja Prel za moto šport in karting. Načrt predvideva, da bo imela Avto-moto zveza Slovenije v prihodnjem letu 4,34 milijona evrov prihodkov, njeno poslovanje pa naj bi bilo uravnoteženo, saj je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 2875 evrov.

V razpravi je Rado Stojanović, predstavnik AMTK Ljubljana, opozoril na težave pri ohranjanju oziroma obnavljanju članstva. Menil je, da je treba začeti nagrajevati zveste člane, ki so člani že vrsto let, prav tako pa je treba ugotoviti, kateri člani prekomerno koristijo članske storitve. Opozoril je tudi na prenos dobrih praks, ki jih imajo v nekaterih avto-moto društvih tako v druga društva kot v AMZS. Stojanovič je tudi opozoril na težave, ki jih imajo prireditelji speedwayskih tekmovanj, saj FIM v letošnjem letu zahteva uporabo novih varnostnih blazin za zaščito tekmovalcev na stadionih na mednarodnih dirkah. Za vsak stadion nove varnostne blazine stanejo 35.000 evrov, brez njih pa izvedba mednarodnih tekmovanj ni več dovoljena. To bo povzročilo težave prirediteljem, ki bodo morali najti sredstva za nakup blazin ali pa se odpovedati organizaciji mednarodnih tekmovanj.

Ivan Plohl iz AMD Brežice je dejal, da je načrt ambiciozen. Opozoril je, da Posavje še vedno nima tehnične baze oziroma poslovne enote AMZS, kar članom na tem območju otežuje koriščenje članskih ugodnosti. Predlagal je, da vodstvo AMZS razmisli o izgradnji tehnične baze v Posavju ali pa vsaj spodbudi opravljanje storitev za člane pri pogodbenih partnerjih.

Marjetka Česnik iz AMD Pinko Tomažič Piran je predstavila aktivnosti društva, ki pripomorejo k zadovoljstvu članov – na primer prodaja vinjet v društvu – in bi jih lahko uveljavila tudi druga društva.

Drago Alenc iz AMD Slovenske Konjice je opozoril na pomanjkljivo infrastrukturo za delovanje nekaterih panog moto športa, kar vpliva tako na razvoj teh panog kot dosežke tekmovalcev.

Jože Režonja iz AMD Tolmin je opozoril na aplikacijo AMZS za mobilnike, ki voznike opozarja na postavljene radarje za merjenje hitrosti. Vprašal se je, ali je res naloga AMZS na prometno preventivnem področju opozarjanje na postavljene radarje in ali je takšna aplikacija skladna z usmeritvami AMZS na tem področju, opozoril pa je tudi na velike stroške, ki jih vzpostavitev in vzdrževanje aplikacije povzroča AMZS. Režonja je opozoril tudi na delo statutarno pravne komisije, ki so jo zapustili nekateri člani, zato dela v okrnjeni sestavi.

Predstavnik AMD Pohorje je menil, da je v načrtu pozabljena skrb za kolesarje kot ene izmed najbolj ranljivih skupin udeležencev v prometu.

Člani skupščine so predlagani načrt dela Avto-moto zveze Slovenije za leto 2017 soglasno sprejeli.

Člani skupščine so odločali tudi o nakupu delnic delniške družbe AMZS. Avto-moto zveza Slovenije ima v njej 72,68-odstotni delež, ki ga je pridobila ob ustanovitvi družbe leta 1996. Po besedah Antona Breznika je upravni odbor AMZS ocenil, da je pravi čas za povečanje tega deleža, saj se spreminjajo predpisi glede vodenja računov za imetnike delnic pri Klirinško depotni družbi. Breznik je poudaril, da so rezultati poslovanja AMZS d. d. nadpovprečni, zato so se pojavili tudi nekateri špekulanti, ki bi želeli pridobiti lastništvo, to pa bi pomenilo tudi njihovo sovodenje družbe, kar bi negativno vplivalo na delovanje AMZS d. d. Avto-moto zveza bo nakup financirala s sredstvi društvenega sklada, ki v trenutnih razmerah na finančnem trgu ne prinaša prihodkov. Cilj Avto-moto zveze je, da pridobi vsaj 90 odstotni lastniški delež v AMZS d. d., nato pa bo lahko storila nadaljnje korake za preoblikovanje družbe. Breznik je opozoril, da mora Avto-moto zveza Slovenije dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic AMZS d. d., ki niso v njeni lasti, cena v prevzemni ponudbi pa naj bi bila 8 evrov za delnico. Cena naj bi bila sicer odvisna od pravične cenitve vrednosti AMZS d. d., ki pa v času skupščine še ni bila opravljena.

Jože Režonja iz AMD Tolmin je v razpravi menil, da bi morali najprej dobiti rezultate pravične cenitve in menil, da bo nakup oslabil položaj Avto-moto zveze Slovenije. Marjetka Česnik iz AMD Pinko Tomažič Piran je menila, da gre pri vsem zgolj za preoblikovanje denarnih sredstev v vrednostne papirje. Jaka Kavčič iz AMD Moste je podprl povečanje lastniškega deleža Avto-moto zveze Slovenije v AMZS d. d. Drago Alenc iz AMD Slovenske Konjice je menil, da če ni cenitve, ni mogoče sprejeti sklepa o odkupu.

Na koncu so člani skupščine sprejeli sklep o nakupu delnic AMZS d. d. po ceni 8 evrov za delnico.

Člani skupščine so nato razpravljali o novem statutu Avto-moto zveze Slovenije. Osnutek statuta je bil v javni razpravi, vsa društva so lahko posredovala svoje pripombe, nato pa je statutarno pravna komisija pripravila predlog statuta, ki ga je potrdil upravni odbor AMZS.

Temeljna opredelitev statuta je, da ima vsaka članica, torej vsako avto-moto društvo ne glede na število svojih članov, en glas pri odločanju na skupščini AMZS. AMZS bo vodil predsednik AMZS, ki hkrati vodi tudi upravni odbor AMZS kot izvršni organ.

V upravnem odboru bodo trije vodje temeljnih področij delovanja AMZS (članstvo, varna mobilnost, šport) in devet predstavnikov posameznih regij, v katerih delujejo avto-moto društva.

AMZS bo lahko imela tudi pridružene člane (na primer za uresničevanje športnih aktivnosti), ki bodo svoj status urejali s pogodbo, ki jo bodo podpisali z AMZS.

V razpravi so člani skupščine predstavili 17 amandmajev k predlogu statuta, o vsakem pa so razpravljali in odločali posebej. V statutu je predvideno, da bodo sedanji organi AMZS svoje delo opravljali do izteka mandata, torej do novembra 2017, ko bodo volitve novih organov AMZS. Prav tako se podaljša mandat organov AMZS šport do novembra 2017, da bodo lahko volitve v vse organe AMZS sočasne.

Na koncu so tako oblikovan statut sprejeli z večino glasov, proti je glasovalo 6 članov skupščine.

Nov statut AMZS mora sedaj potrditi še upravna enota v Ljubljani.

Ob koncu skupščine so člani sprejeli še sklep o prejemnikih odličij AMZS v letu 2017 – prejemnike objavljamo v okvirju –, predsednik AMZS Anton Breznik pa je vsem zaželel vse dobro v letu 2017.

Prejemniki odličij AMZS v letu 2017

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je sprejela sklep o podelitvi odličij AMZS prejemnikom v naslednjih društvih:

* V AMD Orehova vas bodo priznanja dobili: častni član: Stanko Šmirmaul, posebno odličje: Jože Florjančič, Anton Lilek, Mirko Arnuš, Danilo Brdnik, Herman Jakolič St., Rudi Pečovnik, Branko Vele, Anton Breznik, odličje: Matej Pungartnik, Marjan Kolar plaketo: Stanko Špurej, Edi Šprah, Herman Jakolič Ml., Bojan Geiser, Silvin Vesenjak, Jože Geiser, Stanko Majerič, Vlado Koren, častni znak: Branko Pungartnik, Aleš Furh, Aljoša Brdnik, Vlado Divjak, Drago Gajser, Aleksander Jakolič, Andrej Pavlinek, Srečko Kuzma, Danijel Lilek, Občina Hoče – Slivnica, Petrol d.d.

* AMD Štefan Kovač: odličje: Policijska Postaja Murska Sobota, Društvo gluhih in naglušnih Pomurja, Društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota, Center Sonček Murska Sobota

* AMD Tržič: odličje: Ciril Bečan, Anton Dobre, Uroš Ulčnik, Matjaž Valjavec, Dragan Kolevski, Irena Romih, Nevenka Bečan, Niko Kordež, Niko Kordež, Milanka Ulčnik, Damjan Ahačič, častni znak: Martin Romih, Janja Budič, plaketa: Avto-moto društvo Tržič, posebno odličje: Lado Srečnik, Janez Ahačič, Peter Ribnikar, Kazimir Hrast

* AMTK Ljubljana: posebno odličje: Janez Tomažič, plaketa: Mišo Šapec, Peter Tomažič, odličje: Tomaž Požrl, častni znak: Matej Žagar, Zvonimir Blatnik

* AMD Boris Kidrič: odličje: Olga Kovačič, častni znak: Ignac Pergar, Alojz Danko

* AMD Dravograd: odličje: Rajko Ravnjak, Miran Kaiser, Osnovna šola Mislinja, plaketa: Adolf Založnik, Jože Hubman, Milan Sahernik, Darja Vindiš

* AMD Pohorje: posebno odličje: Peter Podgoršek, odličje: Franc Jarc, Stojan Pemič, Cvetko Lepej, Cvetko Harb, Anton Rajšp, plaketa: Jože Klampfer, Konrad Vrhovšek

* AMD Izlake: odličje: Aljoša Arh, Blaž Klopčič, častni znak: Srečko Rozman, Plaketa: Jaro Kremser

* AMD Slovenj Gradec: posebno odličje: Ivan Garbus, Marjan Pogorelčnik, Janko Dunaj, odličje: Nina Garbus, Alojzija Kojzek, Franc Zvonar, plaketa: Boris Uršej

* AMD Šlander Celje: odličje: Robert Kastelic

* AMD Šmartno ob Paki: posebno odličje: Danilo Arčan

* AMD Radlje ob Dravi: častni znak: Zlatko Ternik

* AMD Gorica: posebno odličje: Miran Mozetič, odličje: Miran Terčič, Renato Hvala, Šolski Center Nova Gorica, Andrej Orel, Denis Mrevlje, Gorazd Zupančič

* AMD Ravne na Koroškem: plaketa: Alojz Rebernik, Alojz Cigale, odličje: Andrej Ramšak, Aleksander Ramšak, Marija Križan, Avto-Moto klub RG racing

* AMD Brežice: odličje: Valentina Slopšek, Miomir Vogrinc, Robert Hotko, Primož Dušič, Matjaž Primec, Alojz Pavkovič, Anamarija Pavkovič, Claudia Oštir, Jože Krištof, Simon Avbelj, Benjamin Cirenski, Klemen Gerčar, Stanislav Golobič, Monika Golobič, Erik Logar, častni znak: Anton Berstovšek, Milan Balon, Anton Lapuh, Marko Jurkas, Rado Berstovšek, Bojan Veble, Stanko Potokar, Bojan Pešec, Alojz Cizelj, Damjan Pavkovič, Martin Juratovec, Marjan Berstovšek, Zvonko Berstovšek, Janko Hrastovšek, Franc Škaler, Ciril Veble, Srečko Kovač, Vida Tomše, Marjan Tomše, plaketa: Jakob Kovač, Ivan Slopšek, Jože Šekoranja, Posebno odličje: dr. Jože Bertole, Ivan Zajc, Ivan Plohl, Darko Avsec, Franc Venišnik

* Uredniški svet Motorevije: plaketa: Tomaž Andrejka, Marjan Potrata, odličje: Marijana Kanduti častni znak: Marko Jurkas

* Komisija za odličja: plaketa: Breda Florjančič, Saša Petrič

* Avto-moto društva, ki prejmejo odličje AMZS ob obletnici delovanja: 70 let: AMD Brežice, AMD Bela krajina Črnomelj, AMD Domžale, AMTK Ljubljana, AMD Gorica, AMD Novo Mesto, AMD Poljčane, AMD Postojna, AMD Ptuj, AMD Slovenske Konjice, 60 let: AMD Lendava, AMD Izola, AMD Orehova vas, Motorevija

Ključne besede


AMZSSkupščina AMZSamzs