Sprejeta volilna pravila!

Avto-moto

Skupščina Avto-moto zveza Slovenije


 

Osrednji temi skupščine Avto-moto zveze Slovenije, ki je bila 22. junija, sta bili sprejem revidiranega letnega poročila AMZS za leto 2016 in sprejem pravilnika o volitvah.

Na seji skupščine, na katero so bili vabljeni predstavniki vseh 78 avto-moto društev, ki so združena v Avto-moto zvezo Slovenije, je sodelovalo 37 zastopnikov avto-moto društev, tako da je bila skupščina glede na določbe statuta sklepčna po polurnem čakanju.

Po izvolitvi delovnih organov skupščine so člani skupščine najprej razpravljali o poslovniku o delu skupščine Avto-moto zveze Slovenije. Na prejšnji skupščini so člani namreč sklenili, da naj skupščina sprejme poslovnik, ki bo veljal za vse seje skupščine in ga ne bo treba sprejemati na vsaki skupščini. V razpravi je predsednica Nadzornega odbora AMZS Marjetka Česnik predlagala, da se na seje skupščine ne vabi vseh članov upravnega odbora AMZS, temveč le predsednike vseh treh strokovnih svetov: za članstvo, za varno mobilnost in šport. Po razpravi, v kateri so imeli razpravljavci različna mnenja: nekateri so se strinjali s predlogom, drugi bi želeli, da bi bili vabljeni vsi člani upravnega odbora, je predlog Česnikove v glasovanju dobil večino – 20 glasov – in bil sprejet. S to izglasovano spremembo je bil potem predlagani pravilnik o delu skupščine sprejet soglasno.

Predsednik AMZS Anton Breznik je člane skupščine seznanil o aktivnostih glede prevzema AMZS d. d. Avto-moto zveza je po pridobitvi več kot 90 odstotnega deleža na skupščini AMZS d. d. izglasovala sklep o iztisnitvi preostalih malih delničarjev, postopek iztisnitve pa še ni končan.

Marjetka Česnik je predstavila poročilo Nadzornega odbora AMZS za leto 2016. Nadzorni odbor ni imel pripomb na poslovanje Avto-moto zveze Slovenije v lanskem letu, je pa nadzorni odbor ob koncu leta 2016 prejel anonimno prijavo o nepravilnem obračunu potnih stroškov enega izmed funkcionarjev AMZS. Nadzorni odbor je prijavo raziskal in ugotovitve posredoval častnemu razsodišču AMZS. To je primer obravnavalo v letu 2017. Ob odsotnosti predsednika častnega razsodišča je predsednik AMZS Anton Breznik, ki je tudi vodil skupščino, pojasnil, da je častno razsodišče izvedlo vse postopke in izreklo opomin. To je spodbudilo razpravo o (ne)primernosti razprav na anonimne prijave, pa tudi o etičnih merilih, ki jih morajo izpolnjevati funkcionarji AMZS. Poročilo Nadzornega odbora je bilo sprejeto soglasno.

O letnem poročilu AMZS za leto 2016 so člani skupščine razpravljali že na marčevski skupščini, tokrat pa so se seznanili še s poročilom revizorja, ki je pregledal računovodske izkaze AMZS za lansko leto in nanje ni imel pripomb. Člani skupščine AMZS so brez razprave sprejeli revidirano letno poročilo AMZS za leto 2016.

Ker bo novembra letos potekel štiriletni mandat organom AMZS, so člani skupščine sprejeli pravilnik o volitvah, ki skupaj z novim statutom AMZS določa način in izvedbo volitev novih organov AMZS. Volitve bodo potekale v dveh delih. V prvem bodo izvoljeni predstavniki regij v upravnem odboru. Vsa avto-moto društva so namreč razdeljena v devet regij, vsa društva v določeni regiji pa bodo izvolila svojega predstavnika v upravnem odboru. Na novembrski skupščini Avto-moto zveze Slovenije pa bodo izmed kandidatov, ki jih bodo predlagala avto-moto društva, izvoljeni še predsednik, podpredsednik in trije vodje področij (strokovnih svetov): za članstvo, varno mobilnost in šport. V tem delu volitev gre za mandatarski sistem, saj kandidat za predsednika AMZS izmed predlaganih kandidatov predlaga listo kandidatov za podpredsednika AMZS in vodje področij oziroma strokovnih svetov.

Prav tako bo skupščina neposredno volila člane nadzornega odbora in častnega razsodišča.

V razpravi so nekateri člani skupščine opozorili na etične standarde, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za funkcionarje AMZS in najprej izglasovali dopolnilo, da tisti, ki jim je častno razsodišče izreklo pravnomočen ukrep, ne morejo kandidirati za člane organov AMZS, nato pa sprejeli tako dopolnjen pravilnik o volitvah.

Ob koncu skupščine so člani skupščine posredovali nekaj predlogov, pobud in pripomb, na primer o povrnitvi potnih stroškov zastopnikom na skupščinah AMZS, o večjih popustih na tehničnih pregledih za starodobna vozila in o težavah pri koriščenju raznih ugodnosti, ki jih zagotavlja AMZS.

Priprava dokumentov za skupščino: seja upravnega odbora AMZS

Člani Upravnega odbora AMZS so na 23. seji 8. junija največ pozornosti namenili pripravi dokumentov za obravnavo na junijski skupščini Avto-moto zveze Slovenije, še zlasti poslovniku o delu skupščine in pravilniku o volitvah.

Seznanili so se s poročilom revizorja Auditor, ki je revidiral poslovanje Avto-moto zveze Slovenije za leto 2016. Seznanili so se tudi s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije v prvih štirih mesecih letošnjega leta in ugotovili, da je rezultat boljši od načrtovanega.

Upravni odbor je potrdil tudi razdelitev sredstev za sofinanciranje projektov oziroma programov društev skladno s pravili razpisa.

Ključne besede


AMZSSkupščina AMZSamzs