Novosti za kolesarje, mopediste, voznike začetnike

Avto-moto, Promet

Spremenjeni predpisi na področju prometa in vzdrževanja cest


 

Lani jeseni so poslanci Državnega zbora na predlog skupine poslancev relativno hitro sprejeli spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCp), ki so večinoma začele veljati januarja letos, nekatere pa bodo uveljavljene pozneje. Nanašajo se predvsem na obvezno uporabo čelade za mopediste in kolesarje do 18. leta starosti. Prav tako je bil spremenjen pravilnik o vzdrževanju cest, ki na novo opredeljuje dolžnosti pregledniške službe, prav tako pa prinaša nekatere spremembe pri opredelitvi prevoznosti cest.

Zakon o pravilih cestnega prometa na novo določa, kaj je kolo. Nova definicija je bila potrebna zato, ker je vse več električnih koles in je bilo treba določiti razliko med kolesom (tudi z električnim motorjem) in mopedom. Na novo je kolo opredeljeno takole: Kolo je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha poganjati pedala.

Uporaba čelade na kolesih in mopedih

Glede uporabe kolesarske čelade za kolesarje do dopolnjenega 18. leta starosti zakon določa, da morata voznik in potnik na kolesu imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Spremenjena je tudi določba o uporabi čelade na mopedu. Mopedisti lahko uporabljajo tudi kolesarsko čelado, saj zakon pravi: homologirane zaščitne motoristične čelade ni treba uporabljati vozniku in potniku na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, imata pa lahko namesto homologirane zaščitne motoristične čelade ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Registracija mopedov po 1. maju 2017

Mopedom pa je namenjeno tudi novo določilo v zakonu o motornih vozilih, ki uvaja registracijo mopedov. Določba pravi: po 1. maju 2017 morajo biti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.

Novosti pri usposabljanju voznikov začetnikov

Ključna novost v zakonu o voznikih je v ločitvi “voznikov začetnikov” posebej za vožnjo motornih vozil A kategorije (A2 ali A) in B kategorije. 51. člen zakona pravi: Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A in B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

Minimalna cena ure vožnje v šolah vožnje

Novost v zakonu o voznikih je določitev minimalne cene moto-ure v šolah vožnje. S tem naj bi preprečili prodajo moto-ur v šolah vožnje z različnimi ugodnostmi in popusti do 50 odstotkov ali celo več. S tem naj bi zagotovili večjo kakovost poučevanja vožnje. 25. alineja prvega odstavka 14. člena, ki določa pooblastila ministra, pristojnega za promet, pravi: na podlagi enotnih ekonomskih normativov, ki jih pripravi Gospodarska zbornica Slovenije, minister določi najnižjo ceno učne ure usposabljanja kandidatov za voznike.

Novost je tudi brezplačna izdaja izpisnega lista ob menjavi šole vožnje, saj 44. člen zakona določa: šola vožnje mora na zahtevo kandidata za voznika brezplačno izdati izpisni list, s katerim se izkazuje predhodno usposabljanje. Izpisni list vsebuje podatke iz registra kandidatov in podatke o opravljenem usposabljanju, vpisane v evidenčni karton vožnje. Ob izpisu iz šole vožnje mora kandidat za voznika vrniti evidenčni karton šoli vožnje.

Spremenjeno je tudi število minimalnih ur za usposabljanje kandidatov za voznike. 39. člen pravi: kategorija AM: Splošni del teoretičnega usposabljanja traja najmanj 16 pedagoških ur + dodatni del teoretičnega usposabljanja v trajanju najmanj 4 pedagoške ure.

Kategorija A1, A2 in A: Splošni del teoretičnega usposabljanja traja najmanj 16 pedagoških ur + dodatni del teoretičnega usposabljanja v trajanju najmanj 8 pedagoških ur.

Kategorija B1 in B: Splošni del teoretičnega usposabljanja traja najmanj 16 pedagoških ur + dodatni del teoretičnega usposabljanja v trajanju najmanj 8 pedagoških ur.

Kategorija Staro Novo
AM 28 20
A1 28 24
A2 28 24
A 28 24
B 20 24
B1 28 24

Zniževanje standardov pri vzdrževanju cest

Spremembe pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest zmanjšujejo obveznosti pregledniške službe na javnih cestah, na novo pa opredeljuje tudi prevoznost cest.

11. člen pravilnika določa:

Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

• enkrat dnevno (po starem trikrat dnevno) na avtocestah in hitrih cestah,
• dvakrat tedensko (po starem enkrat dnevno) na glavnih cestah, glavnih mestnih cestah, zbirnih mestnih ali krajevnih cestah ter na regionalnih in drugih cestah s PLDP nad 4000,
• enkrat tedensko na regionalnih cestah (po starem enkrat dnevno) s povprečno dnevno obremenitvijo nad 4000 vozil na dan,
• enkrat tedensko na regionalnih cestah (po starem dvakrat tedensko) s povprečno dnevno obremenitvijo do 4000 vozil na dan,
• enkrat tedensko na lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah (nespremenjeno),
• po potrebi na kolesarskih poteh (po starem enkrat tedensko).

30. člen pravilnika, ki govori o prevoznosti cesti, pa poslej določa: prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Nepopolno darilo: rok za zamenjavo vozniškega dovoljenja podaljšan

Z novim zakonom o voznikih, ki ga je naša vlada sprejela zadnje dni lanskega leta, so rok za zamenjavo starih (tridelnih, rožnatih) vozniških dovoljenj podaljšali s 30. aprila 2018 na 19. januar 2023. Vsi tisti, ki imamo še veljavno (staro) vozniško dovoljenje na starem papirnatem tridelnem obrazcu bomo morali – ne glede na v obrazcu zapisano veljavnost dovoljenja – dovoljenje zamenjati za plastično kartico v obliki kreditne kartice v začetku leta 2023. Pet let pozneje, torej, kot je je bilo zapisano v starem, zdaj nič več veljavnem zakonu o varnosti v cestnem prometu iz leta 2007.

Lepo darilo, bo porekel marsikateri voznik, a tudi tokrat ima ta določba napako; vozniki v drugih državah Evropske skupnosti bodo morali svoja stara vozniška dovoljenja za nova evropska zamenjati šele leta 2033 – tako piše v uredbah EU, ki jih morajo spoštovati članice EU. Pri nas smo nerazumno hiteli že leta 2007, ko smo sprejeli omenjeni rok, nerazumno pa – kljub podaljšanju roka za pet let – hitimo znova. Zakaj hitimo, v novem zakonu o voznikih ni zapisano, prav tako ni nihče pojasnil, zakaj moramo zamenjati vozniška dovoljenja deset let pred ostalimi evropskimi vozniki. Zamenjava vozniških dovoljenj za nova namreč stane nekaj denarja, večina stroškov pa je seveda na plečih voznikov. Izdelava novega, plastičnega vozniškega dovoljenja voznika stane 15,06 evra, k temu pa je treba prišteti še stroške za izdelavo nove fotografije. Če boste na zamenjavo svojega – sicer še veljavnega – vozniškega dovoljenja pozabili, vas bodo oglobili za 40 evrov …

Ključne besede


PredpisiZakonodajaNovosti