Kategorija B

Avtomobili in kombiji do 3.500 kg največje dovoljene mase

Lokaciji:

  • Ljubljana (AMZS, Šola vožnje, Ljubljana)
  • Trebnje (AMZS, Šola vožnje, Trebnje)

Starostna omejitev:

  • za pričetek usposabljanja 16 let
  • za opravljanje izpita 18 let

V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Kaj pa prikolica?

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorna vozila te kategorije tudi:

  • kadar so jim dodani lahki priklopniki (to je priklopnik največje dovoljene mase do 750 kg) ali
  • kadar so jim dodana priklopna vozila, ki niso lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

V primeru, ko največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg vendar ne presega 4.250 kg, pride v poštev Koda 96, ki se jo pridobi s praktičnim usposabljanjem v trajanju najmanj 9 ur.
Izpit BE pa je potreben šele v primeru motornega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg.

Vožnja s spremljevalcem

Ne glede na zgoraj navedene starostne omejitve sme voziti osebni avtomobil tudi oseba, starejša od 16 let:

  • ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, je pred pristojno izpitno komisijo opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja;
  • ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;
  • če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;
  • če je vozilo označeno s predpisano »L« tablico.

Spremljevalec osebe iz prejšnjega odstavka je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Pod navedenimi pogoji sme oseba iz prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

Pri spremljanju osebe je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če ga ni mogel preprečiti.

 

Potrebujete več informacij o opravljanju vozniškega izpita?

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 20 11.

Kontakt

Oglasna sporočila