Pravila in pogoji sodelovanja

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »AMZS Šola vožnje A kategorija«

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je Avtošola AMZS, družba za usposabljanje voznikov, d.o.o. Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 2172968000, davčna št. SI 38698137 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta Pravila in pogoje sodelovanja in so kupile paket A kategorije (motorno kolo), paket A2 kategorije (motorno kolo) ali paket A1 kategorije (motorno kolo).

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh Pravil in pogojev sodelovanja. Paket mora biti izkoriščen v Šoli vožnje AMZS v roku dveh let od datuma nakupa. V primeru odstopa od opravljanja izpita navedenih kategorij, vračilo denarja ni možno.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, Avtošola AMZS, družba za usposabljanje voznikov, d.o.o. Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, ali Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to so mož, žena ali zunajzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z izpolnitvijo kupona za sodelovanje v nagradni igri, ki ga pridobi v prostorih organizatorja nagradne igre ob nakupu A kategorije (motorno kolo), paket A2 kategorije (motorno kolo) ali paket A1 kategorije (motorno kolo).
Posameznik na posebnem obrazcu izpolni zahtevane podatke in s podpisom potrdi, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja, ki so dostopni v prostorih organizatorja nagradne igre in na spletni strani www.amzs.si/solavoznje.

Z oddajo obrazca v skrinjico je posameznik udeležen v nagradni igri.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka od vključno 12. aprila 2016 do vključno 24. junija 2016. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre »AMZS Šola vožnje A kategorija« so naslednje nagrade:

  1. nagrada - ogled dirke MotoGP in vstop v paddock v Spielbergu v vrednosti 67,50 € *
  2. nagrada - 5x darilni bon v vrednosti 200,00 € za nakup čelade v podjetju Compaco d.o.o.**
  3. nagrada - 5x darilni bon za osnovno članstvo AMZS***

* Prejemnik prejme nagrado 2 karti za ogled dirke MotoGP v Avstriji na dirkališču Spielberg, dne 14.8.2016 v vrednosti 67,5 €. Razlika v ceni ni izplačljiva.

** Darilni bon za nakup čelade ni izplačljiv v gotovini. V kolikor nakup znaša več kot 200,00€ prejemnik sam doplača razliko v ceni. V kolikor cena kupljene čelade ne doseže vrednosti darilnega bona, se tak darilni bon smatra za unovčenega, razlika v ceni ni izplačljiva.

*** Prejemnik lahko nagrado koristi za sklenitev novega ali podaljšanje obstoječega osnovnega članstva; v primeru, da želi nagrajenec uveljavljati nagrado za članstvo PLUS ali družinsko članstvo PLUS, doplača le razliko v ceni.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 27. junija 2016 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bo organizator nagradne igre preveril izpolnjevanje pogojev iz 3. točke teh Pravil in pogojev sodelovanja in ali so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki.

V primeru, da bo ugotovil, da posamezni od nagrajencev ne izpolnjuje pogojev iz 3. točke Pravil in pogojev sodelovanja ali da niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da še enkrat opravi žrebanje za tisto nagrado, za katero je bila ugotovljena nepravilnost.Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova, telefonske številke ali navadne pošte, ki bo vpisana na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec je dolžan nagrado prevzeti v prostorih organizatorja nagradne igre v roku enega (1) meseca od žrebanja. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade, če ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.) ali ne prevzame nagrade v roku, predpisanem v 8. točki teh Pravil in pogojev sodelovanja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja soglašajo, da organizator nagradne igre in AMZS d.d. posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujeta za namen izvedbe nagradne igre.
Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja izrecno soglašajo, da jih lahko organizator nagradne igre in AMZS d.d. z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščata o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d. d., Interservice d. o. o., Izava d. o. o. in AMZS Šola vožnje d. o. o.) in Avto-moto zveze Slovenije.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev sodelovanja soglašajo, da lahko organizator nagradne igre in AMZS d.d. vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujeta izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizator nagradne igre in AMZS d.d. bosta ponudbe prilagodila potrebam in interesom, tako da bodo udeleženci obveščeni o ponudbah, ki so za njih zanimive tudi glede na njihovo starost, bližino kraja prebivanja, ipd.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje sporočilo z besedo »odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.
Organizator nagradne igre in AMZS d.d. se zavezujeta, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.
Nagrajenec organizatorju nagradne igre in AMZS d.d. dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre in AMZS d.d. sta tudi upravljavca osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.
Organizator nagradne igre in AMZS d.d. bosta na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bosta seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizator nagradne igre in AMZS d.d. na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirajo.

Organizator nagradne igre in AMZS d.d. brez pridobitve pisnega soglasja udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, , oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopni v prostorih organizatorja nagradne igre in na spletni strani www.amzs.si/solavoznje.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 12.4.2016

AMZS Šola vožnje d.o.o.

 

Oglasna sporočila