RAZPIS za društva 2016

AMZS tudi letos objavlja Razpis za društva.

AMZS tudi letos objavlja Razpis za društva.

Več o razpisu - povezava

Obrazec - povezava

ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, prispele v tajništvo Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska128, 1000 Ljubljana, do 22. 2. 2016 do 12.00 ure.

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA RAZPIS ZA PRIJAVO PROJEKTOV 2016«.