Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Članu je kartica v digitalni obliki dostopna znotraj AMZS aplikacije, ki si jo lahko brezplačno naloži na svoj mobilni telefon. V primeru družinskega članstva jo lahko nosilni član deli tudi z ostalimi družinskimi člani. Člansko kartico v fizični obliki lahko član naroči proti doplačilu po veljavnem ceniku. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratnem uveljavljanju ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kartico si lahko član tudi natisne iz svojega profila mojAMZS na spletni strani www.amzs.si

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma brez starostne omejitve v primeru osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (npr. Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti / Sklep o odvzemu poslovne sposobnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • digitalna članska kartica znotraj AMZS aplikacije (vse kategorije članstva),
 • potrdilo o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • fizična članska kartica (ob doplačilu).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi osebne izkaznice in članske kartice v fizični ali elektronski obliki na vpogled, predno lahko zagotovimo brezplačno pomoč pri okvari.

Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi prometnega dovoljenja vozila in članske kartice v fizični ali elektronski obliki na vpogled, predno lahko zagotovimo brezplačno pomoč pri okvari.

Z navedenimi dokumenti AMZS identificira člana oziroma članstvo pravne osebe.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovu dc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (preskusne tablice so izvzete).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere zavarovanje, pa ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki opravlja dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolica (lahka prikolica, tovorna prikolica, kamp prikolica, prikolica za čolne,…) - ob okvari / nesreči prikolice in ob okvari / poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti); prikolica je lahko natovorjena,
 • kolo in električno kolo.

Največja tehnično dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra, skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja tehnično dovoljena masa 3500 kg. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (preskusne tablice so izvzete). Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico do največje tehnično dovoljene mase 3500 kg. Če je prikolica poškodovana oziroma v okvari, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …). Velja za napake, ki se ponovijo v 30 dneh, in če vozila niste odpeljali na trajno popravilo v servis ali ne morete dokazati, da ste ga popravili.

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja. Vzajemna cestna pomoč se zagotavlja s strani partnerskega avtomobilskega kluba v posamezni državi;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. V primeru potrebe po razjasnitvi dogodka lahko AMZS od člana zahteva policijski zapisnik oziroma ustrezno uradno dokumentacij, ki izkazuje navedeni dogodek. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba ima na članski kartici navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17a. člen (Zdravstveni nasvet)

Zdravstveni nasvet je zdravstveno zavarovanje, ki članu Premium, članom družinskih kategorij Premium, in Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini) v primeru nenujnih zdravstvenih težav, omogoča dostop do nasveta zdravnika na daljavo, skladno s Splošnimi pogoji zavarovanja Zdravstveni nasvet Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva in so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si. Zavarovanje zdravstveni nasvet lahko novi člani koristijo s prvim dnem naslednjega meseca po včlanitvi, vsi obstoječi člani pa lahko storitev koristijo od 1.3.2023 dalje. V primeru, da član ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva. Koriščenje storitve zdravstveni nasvet preneha veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po prenehanju AMZS članstva.

Zavarovanje AMZS članu Premium in članu Po meri (ki je izbral zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do tri nasvete zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena izključno članu. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno

Zavarovanje AMZS članom družinskih kategorij Premium in družinske kategorije Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do šest nasvetov zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena družinskim članom, ki so vključeni v AMZS družinsko članstvo. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno.

Zdravstveni nasvet omogoča telefonski ali video pogovor z zdravnikom družinske medicine ali druge specializacije (npr.: pediater, ginekolog, psiholog ali psihoterapevt). Poleg zdravnika so na voljo tudi medicinske sestre, ki lahko pomagajo pri organizaciji samoplačniških zdravstvenih storitev ter nudijo informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. 

Za zdravstveni nasvet je na voljo telefonska številka +386 1 530 53 22 (vsak dan med 6.00 in 22.00). Klic bo povezan z medicinskim osebjem, v primeru potrebe pogovora z zdravnikom pa se član dogovori za termin povratnega klica zdravnika. Če zdravnik na podlagi informacij, prejetih s strani zavarovanca, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri zavarovanca na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112. Zavarovanec je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje. Zdravnik lahko po prosti presoji zavrne pogovor, katerega vsebina ni krita z zavarovanjem oziroma poteka na neprimeren način. Za strokovnost in kakovost nudenja zdravstvenega nasveta zavarovancu je v celoti odgovoren zdravnik. Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju zavarovanca in informacijah o simptomih, ki jih zavarovanec v povezavi z zdravstveno težavo navede. Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze. Zavarovanje ne krije nasvetov v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. Zavarovanje ne krije storitev pisnega zdravniškega mnenja.

Ob klicu je potrebno sporočiti: ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko. V primeru klica družinskih članov družinskega AMZS članstva Premium, je treba sporočiti podatke nosilnega člana AMZS članstva (ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko).

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani lahko koristijo ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

AMZS ob vsaki spremembi članu posreduje obrazec v podpis.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva oziroma ponovno včlanitev.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član kontaktira člansko službo na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po pošti na sedež Avto-moto zveze Slovenije. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 12. 4. 2024.

Pretekli Splošni pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije:

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma brez starostne omejitve v primeru osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti / Sklep o odvzemu poslovne sposobnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovu dc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (preskusne tablice so izvzete).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere zavarovanje, pa ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolica (lahka prikolica, tovorna prikolica, kamp prikolica, prikolica za čolne,…) - ob okvari / nesreči prikolice in ob okvari / poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti); prikolica je lahko natovorjena,
 • kolo in električno kolo.

Največja tehnično dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra, skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja tehnično dovoljena masa 3500 kg. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (preskusne tablice so izvzete). Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico do največje tehnično dovoljene mase 3500 kg. Če je prikolica poškodovana oziroma v okvari, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja. Vzajemna cestna pomoč se zagotavlja s strani partnerskega avtomobilskega kluba v posamezni državi;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. V primeru potrebe po razjasnitvi dogodka lahko AMZS od člana zahteva policijski zapisnik oziroma ustrezno uradno dokumentacij, ki izkazuje navedeni dogodek. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17a. člen (Zdravstveni nasvet)

Zdravstveni nasvet je zdravstveno zavarovanje, ki članu Premium, članom družinskih kategorij Premium, in Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini) v primeru nenujnih zdravstvenih težav, omogoča dostop do nasveta zdravnika na daljavo, skladno s Splošnimi pogoji zavarovanja Zdravstveni nasvet Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva in so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si. Zavarovanje zdravstveni nasvet lahko novi člani koristijo s prvim dnem naslednjega meseca po včlanitvi, vsi obstoječi člani pa lahko storitev koristijo od 1.3.2023 dalje. V primeru, da član ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva. Koriščenje storitve zdravstveni nasvet preneha veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po prenehanju AMZS članstva.

Zavarovanje AMZS članu Premium in članu Po meri (ki je izbral zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do tri nasvete zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena izključno članu. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno

Zavarovanje AMZS članom družinskih kategorij Premium in družinske kategorije Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do šest nasvetov zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena družinskim članom, ki so vključeni v AMZS družinsko članstvo. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno.

Zdravstveni nasvet omogoča telefonski ali video pogovor z zdravnikom družinske medicine ali druge specializacije (npr.: pediater, ginekolog, psiholog ali psihoterapevt). Poleg zdravnika so na voljo tudi medicinske sestre, ki lahko pomagajo pri organizaciji samoplačniških zdravstvenih storitev ter nudijo informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. 

Za zdravstveni nasvet je na voljo telefonska številka +386 1 530 53 22 (vsak dan med 6.00 in 22.00). Klic bo povezan z medicinskim osebjem, v primeru potrebe pogovora z zdravnikom pa se član dogovori za termin povratnega klica zdravnika. Če zdravnik na podlagi informacij, prejetih s strani zavarovanca, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri zavarovanca na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112. Zavarovanec je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje. Zdravnik lahko po prosti presoji zavrne pogovor, katerega vsebina ni krita z zavarovanjem oziroma poteka na neprimeren način. Za strokovnost in kakovost nudenja zdravstvenega nasveta zavarovancu je v celoti odgovoren zdravnik. Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju zavarovanca in informacijah o simptomih, ki jih zavarovanec v povezavi z zdravstveno težavo navede. Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze. Zavarovanje ne krije nasvetov v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. Zavarovanje ne krije storitev pisnega zdravniškega mnenja.

Ob klicu je potrebno sporočiti: ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko. V primeru klica družinskih članov družinskega AMZS članstva Premium, je treba sporočiti podatke nosilnega člana AMZS članstva (ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko).

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član kontaktira člansko službo na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po pošti na sedež Avto-moto zveze Slovenije. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 25. 8. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma brez starostne omejitve v primeru osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti / Sklep o odvzemu poslovne sposobnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere zavarovanje, pa ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolica (lahka prikolica, tovorna prikolica, kamp prikolica, prikolica za čolne,…) - ob okvari / nesreči prikolice in ob okvari / poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti); prikolica je lahko natovorjena,
 • kolo in električno kolo.

Največja tehnično dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra, skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja tehnično dovoljena masa 3500 kg. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami). Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico do največje tehnično dovoljene mase 3500 kg. Če je prikolica poškodovana oziroma v okvari, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. V primeru potrebe po razjasnitvi dogodka lahko AMZS od člana zahteva policijski zapisnik oziroma ustrezno uradno dokumentacij, ki izkazuje navedeni dogodek. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17a. člen (Zdravstveni nasvet)

Zdravstveni nasvet je zdravstveno zavarovanje, ki članu Premium, članom družinskih kategorij Premium, in Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini) v primeru nenujnih zdravstvenih težav, omogoča dostop do nasveta zdravnika na daljavo, skladno s Splošnimi pogoji zavarovanja Zdravstveni nasvet Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva in so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si. Zavarovanje zdravstveni nasvet lahko novi člani koristijo s prvim dnem naslednjega meseca po včlanitvi, vsi obstoječi člani pa lahko storitev koristijo od 1.3.2023 dalje. V primeru, da član ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva. Koriščenje storitve zdravstveni nasvet preneha veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po prenehanju AMZS članstva.

Zavarovanje AMZS članu Premium in članu Po meri (ki je izbral zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do tri nasvete zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena izključno članu. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno

Zavarovanje AMZS članom družinskih kategorij Premium in družinske kategorije Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do šest nasvetov zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena družinskim članom, ki so vključeni v AMZS družinsko članstvo. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno.

Zdravstveni nasvet omogoča telefonski ali video pogovor z zdravnikom družinske medicine ali druge specializacije (npr.: pediater, ginekolog, psiholog ali psihoterapevt). Poleg zdravnika so na voljo tudi medicinske sestre, ki lahko pomagajo pri organizaciji samoplačniških zdravstvenih storitev ter nudijo informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. 

Za zdravstveni nasvet je na voljo telefonska številka +386 1 530 53 22 (vsak dan med 6.00 in 22.00). Klic bo povezan z medicinskim osebjem, v primeru potrebe pogovora z zdravnikom pa se član dogovori za termin povratnega klica zdravnika. Če zdravnik na podlagi informacij, prejetih s strani zavarovanca, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri zavarovanca na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112. Zavarovanec je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje. Zdravnik lahko po prosti presoji zavrne pogovor, katerega vsebina ni krita z zavarovanjem oziroma poteka na neprimeren način. Za strokovnost in kakovost nudenja zdravstvenega nasveta zavarovancu je v celoti odgovoren zdravnik. Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju zavarovanca in informacijah o simptomih, ki jih zavarovanec v povezavi z zdravstveno težavo navede. Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze. Zavarovanje ne krije nasvetov v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. Zavarovanje ne krije storitev pisnega zdravniškega mnenja.

Ob klicu je potrebno sporočiti: ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko. V primeru klica družinskih članov družinskega AMZS članstva Premium, je treba sporočiti podatke nosilnega člana AMZS članstva (ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko).

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član kontaktira člansko službo na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po pošti na sedež Avto-moto zveze Slovenije. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 10. 5. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere zavarovanje, pa ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra, skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17a. člen (Zdravstveni nasvet)

Zdravstveni nasvet je zdravstveno zavarovanje, ki članu Premium, članom družinskih kategorij Premium, in Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini) v primeru nenujnih zdravstvenih težav, omogoča dostop do nasveta zdravnika na daljavo, skladno s Splošnimi pogoji zavarovanja Zdravstveni nasvet Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva in so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si. Zavarovanje zdravstveni nasvet lahko novi člani koristijo s prvim dnem naslednjega meseca po včlanitvi, vsi obstoječi člani pa lahko storitev koristijo od 1.3.2023 dalje. V primeru, da član ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva. Koriščenje storitve zdravstveni nasvet preneha veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po prenehanju AMZS članstva.

Zavarovanje AMZS članu Premium in članu Po meri (ki je izbral zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do tri nasvete zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena izključno članu. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno

Zavarovanje AMZS članom družinskih kategorij Premium in družinske kategorije Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do šest nasvetov zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena družinskim članom, ki so vključeni v AMZS družinsko članstvo. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno.

Zdravstveni nasvet omogoča telefonski ali video pogovor z zdravnikom družinske medicine ali druge specializacije (npr.: pediater, ginekolog, psiholog ali psihoterapevt). Poleg zdravnika so na voljo tudi medicinske sestre, ki lahko pomagajo pri organizaciji samoplačniških zdravstvenih storitev ter nudijo informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. 

Za zdravstveni nasvet je na voljo telefonska številka +386 1 530 53 22 (vsak dan med 6.00 in 22.00). Klic bo povezan z medicinskim osebjem, v primeru potrebe pogovora z zdravnikom pa se član dogovori za termin povratnega klica zdravnika. Če zdravnik na podlagi informacij, prejetih s strani zavarovanca, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri zavarovanca na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112. Zavarovanec je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje. Zdravnik lahko po prosti presoji zavrne pogovor, katerega vsebina ni krita z zavarovanjem oziroma poteka na neprimeren način. Za strokovnost in kakovost nudenja zdravstvenega nasveta zavarovancu je v celoti odgovoren zdravnik. Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju zavarovanca in informacijah o simptomih, ki jih zavarovanec v povezavi z zdravstveno težavo navede. Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze. Zavarovanje ne krije nasvetov v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. Zavarovanje ne krije storitev pisnega zdravniškega mnenja.

Ob klicu je potrebno sporočiti: ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko. V primeru klica družinskih članov družinskega AMZS članstva Premium, je treba sporočiti podatke nosilnega člana AMZS članstva (ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko).

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 7. 4. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere zavarovanje, pa ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra, najvišja dovoljena višina 3,2 metra in največja dolžina do 6,20 metrov skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS +386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

17a. člen (Zdravstveni nasvet)

Zdravstveni nasvet je zdravstveno zavarovanje, ki članu Premium, članom družinskih kategorij Premium, in Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini) v primeru nenujnih zdravstvenih težav, omogoča dostop do nasveta zdravnika na daljavo, skladno s Splošnimi pogoji zavarovanja Zdravstveni nasvet Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva in so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si. Zavarovanje zdravstveni nasvet lahko novi člani koristijo s prvim dnem naslednjega meseca po včlanitvi, vsi obstoječi člani pa lahko storitev koristijo od 1.3.2023 dalje. V primeru, da član ni podaljšal članstva v času veljavnosti članstva, lahko koristi zdravstveni nasvet s prvim dnem naslednjega meseca po plačilu podaljšanja članstva. Koriščenje storitve zdravstveni nasvet preneha veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu po prenehanju AMZS članstva.

Zavarovanje AMZS članu Premium in članu Po meri (ki je izbral zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do tri nasvete zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena izključno članu. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno

Zavarovanje AMZS članom družinskih kategorij Premium in družinske kategorije Po meri (ki so izbrali zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini), v enem letu omogoča do šest nasvetov zdravnika na daljavo. Storitev je namenjena družinskim članom, ki so vključeni v AMZS družinsko članstvo. Število pogovorov z medicinsko sestro je neomejeno.

Zdravstveni nasvet omogoča telefonski ali video pogovor z zdravnikom družinske medicine ali druge specializacije (npr.: pediater, ginekolog, psiholog ali psihoterapevt). Poleg zdravnika so na voljo tudi medicinske sestre, ki lahko pomagajo pri organizaciji samoplačniških zdravstvenih storitev ter nudijo informacije o čakalnih dobah v zdravstvu, pravicah iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter druge uporabne nasvete. 

Za zdravstveni nasvet je na voljo telefonska številka +386 1 530 53 22 (vsak dan med 6.00 in 22.00). Klic bo povezan z medicinskim osebjem, v primeru potrebe pogovora z zdravnikom pa se član dogovori za termin povratnega klica zdravnika. Če zdravnik na podlagi informacij, prejetih s strani zavarovanca, oceni, da bi lahko šlo za neposredno življenjsko ogroženost ali potrebo po nujni medicinski pomoči, usmeri zavarovanca na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112. Zavarovanec je v takšnem primeru v celoti sam odgovoren za ustrezno ukrepanje. Zdravnik lahko po prosti presoji zavrne pogovor, katerega vsebina ni krita z zavarovanjem oziroma poteka na neprimeren način. Za strokovnost in kakovost nudenja zdravstvenega nasveta zavarovancu je v celoti odgovoren zdravnik. Zdravstveni nasvet temelji na postavljenem vprašanju zavarovanca in informacijah o simptomih, ki jih zavarovanec v povezavi z zdravstveno težavo navede. Zdravstveni nasvet ne predstavlja postavitve diagnoze. Zavarovanje ne krije nasvetov v primeru nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. Zavarovanje ne krije storitev pisnega zdravniškega mnenja.

Ob klicu je potrebno sporočiti: ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko. V primeru klica družinskih članov družinskega AMZS članstva Premium, je treba sporočiti podatke nosilnega člana AMZS članstva (ime, priimek, člansko številko AMZS in davčno številko).

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 1. 3. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvare/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (znamka, komercialna oznaka, leto izdelave, registrska številka, mere vozila (D/Š/V) ter masa vozila) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra, najvišja dovoljena višina 3,2 metra in največja dolžina do 6,20 metrov skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 2. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, na voljo so tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

 

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena do 31. januarja 2023

višina kritja (v EUR)

za članstva sklenjena po 1. februarju 2023

Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1    
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 do 55.000
od tega stroški prevoza do 15.000 do 17.000
nujni zobozdravstveni posegi do 200 do 220
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini do 75 na dan, skupaj največ 1.500 do 90 na dan, skupaj največ 1.700
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 do 55.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 750 do 830
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 do 280
če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 do 550
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 280
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 170
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 60

V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.
Pri zavarovanju odgovornosti znaša odbitna franšiza 10% od sestavin dajatve zavarovalnice, vendar ne manj kot 40 EUR po zavarovalnem primeru oz. 50 EUR za sklenjena članstva po 1. februarju 2023.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 1. 2. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve oziroma član na dan medletnega prehoda (nadgrajenih storitev) ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvre/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti ne more koristiti član - pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem oz. zakup vključno s kolesi in električnimi kolesi.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve oziroma medletnega prehoda (nadgrajenih storitev). Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra, najvišja dovoljena višina 3,2 metra in največja dolžina do 6,20 metrov skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 18. 1. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Član s podpisom izpolnjene pristopnice jamči za pravilnost podatkov. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvre/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra, najvišja dovoljena višina 3,2 metra in največja dolžina do 7 metrov skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Članska ugodnost se lahko zavrne tudi v primeru da so bili ob pristopu v članstvo s strani člana podani neresnični podatki. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

V primerih ugotovljenih poskusov goljufij lahko strokovna služba AMZS članu onemogoči koriščenje ugodnosti, do izteka članstva.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva. V izjemnih primerih, ko pride do vračila članarine si AMZS pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov v višini 8,50 EUR in vračila v sorazmernem letnem deležu.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 5. 1. 2023.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 30,50 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 30,50 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvre/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 30,50 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra, najvišja dovoljena višina 3,2 metra in največja dolžina do 7 metrov skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član klicnemu centru AMZS navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja. AMZS lahko v navedenih primerih člana izključi iz članstva AMZS in mu vrne članarino oziroma sorazmerni del članarine v primeru, da je že koristil članske ugodnosti.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. V navedenem primeru bo AMZS članu prekinila članstvo in mu vrnila plačano članarino. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. V navedenih primerih bo AMZS članu prekinil članstvo in mu vrnil plačano članarino oziroma sorazmerni del v primeru, da so AMZS že nastali stroški zaradi izvajanja članske ugodnosti. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

AMZS oziroma mehanik AMZS si pridržuje pravico, da ob koriščenju članske ugodnosti od člana zahteva na vpogled osebni dokument zaradi ugotavljanja istovetnosti člana oziroma prometno dovoljenje pri pravnih osebah.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 20. 12. 2022.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 20 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan (24 ur) po datumu in včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja le ene storitve pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 20 €. Drugih članskih storitev za okvaro vozila, ki je nastala pred včlanitvijo, ni mogoče koristiti.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom, poklicati z mesta okvre/poškodbe, ko se le-ta zgodi, in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama in je poklicala z mesta okvre/poškodbe, ko se je le-ta zgodila. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan (24 ur) po datumu in uri včlanitve. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 20 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

Pomoči na cesti ni mogoče koristiti za ponavljajočo se napako (npr. vžig vozila, …).

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/22-10 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 10. 2023, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si in so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član klicnemu centru AMZS navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja. AMZS lahko v navedenih primerih člana izključi iz članstva AMZS in mu vrne članarino oziroma sorazmerni del članarine v primeru, da je že koristil članske ugodnosti.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. V navedenem primeru bo AMZS članu prekinila članstvo in mu vrnila plačano članarino. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. V navedenih primerih bo AMZS članu prekinil članstvo in mu vrnil plačano članarino oziroma sorazmerni del v primeru, da so AMZS že nastali stroški zaradi izvajanja članske ugodnosti. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

AMZS oziroma mehanik AMZS si pridržuje pravico, da ob koriščenju članske ugodnosti od člana zahteva na vpogled osebni dokument zaradi ugotavljanja istovetnosti člana oziroma prometno dovoljenje pri pravnih osebah.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru dodatnih informacij lahko član pokliče člansko službo na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 19. 11. 2022.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 20 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan po datumu včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja storitev pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 20 €.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 162 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 132 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 20 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član klicnemu centru AMZS navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja. AMZS lahko v navedenih primerih člana izključi iz članstva AMZS in mu vrne članarino oziroma sorazmerni del članarine v primeru, da je že koristil članske ugodnosti.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. V navedenem primeru bo AMZS članu prekinila članstvo in mu vrnila plačano članarino. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. V navedenih primerih bo AMZS članu prekinil članstvo in mu vrnil plačano članarino oziroma sorazmerni del v primeru, da so AMZS že nastali stroški zaradi izvajanja članske ugodnosti. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

AMZS oziroma mehanik AMZS si pridržuje pravico, da ob koriščenju članske ugodnosti od člana zahteva na vpogled osebni dokument zaradi ugotavljanja istovetnosti člana oziroma prometno dovoljenje pri pravnih osebah.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa bodo na voljo tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav z AMZS lahko član pokliče na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 1. 10. 2022.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 20 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan po datumu včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja storitev pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 20 €.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva z veljavnostjo naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

 

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo. Družinska članstva, sklenjena pred 1. 10. 2016, imajo ugodnosti, kot navedeno pod osnovno članstvo (za osnovno družinsko članstvo 20 €) oziroma članstvo Plus (za družinsko članstvo Plus 49 €) in se s 1. 1. 2021 ukinjajo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 136 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 106 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 20 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Znesek kritja vključuje tudi morebitno ležarino. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje vključuje stroške nočitve skladne s cenikom storitev in ne vključuje stroškov hrane, pijače in ostalih stroškov z izjemo nočitve z zajtrkom. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine, vinjete) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje stroška najema vozila za opravljanje dejavnosti člana - pravna oseba do višine 50 € dnevno za opravljanje dejavnosti od morebitnega preteka roka za prevoz vozila nazaj v Slovenijo (10 dni) do dneva vrnitve. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo ali bilo poškodovano v prometni nesreči in da je nujno potrebno za opravljanje njegove dejavnosti. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. Turistično zavarovanje v sklopu sklenjenega članstva prične veljati naslednji dan ob 00. uri po prejemu plačila članarine. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član klicnemu centru AMZS navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja. AMZS lahko v navedenih primerih člana izključi iz članstva AMZS in mu vrne članarino oziroma sorazmerni del članarine v primeru, da je že koristil članske ugodnosti.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. V navedenem primeru bo AMZS članu prekinila članstvo in mu vrnila plačano članarino. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. V navedenih primerih bo AMZS članu prekinil članstvo in mu vrnil plačano članarino oziroma sorazmerni del v primeru, da so AMZS že nastali stroški zaradi izvajanja članske ugodnosti. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

AMZS oziroma mehanik AMZS si pridržuje pravico, da ob koriščenju članske ugodnosti od člana zahteva na vpogled osebni dokument zaradi ugotavljanja istovetnosti člana oziroma prometno dovoljenje pri pravnih osebah.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa bodo na voljo tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav z AMZS lahko član pokliče na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 22. 8. 2022.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V primeru dvoma, ali je račun izstavljen s strani pooblaščenega pogodbenega partnerja, se naj kupec obrne na AMZS, na kontaktne naslove, navedene v 32. členu teh pogojev.

3a. člen (Včlanitev prek spleta)

V primeru sklenitve članstva prek spleta, AMZS stranki fizični ali pravni osebi pošlje nalog za plačilo članarine, bodisi prek elektronske pošte bodisi prek običajne pošte na naslov, naveden v pristopnici. Član lahko plača članarino tudi s plačilnimi karticami ali z mobilno aplikacijo VALÚ. Na podlagi plačila članarine AMZS članu na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici, pošlje račun, ki obenem velja tudi kot potrdilo o plačani članarini. Ločeno bo član prejel tudi člansko kartico. Z včlanitvijo ali podaljšanjem članstva preko spleta, član sprejme prejemanje naloga za plačilo članarine in računa za članarino po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je opredelil v pristopnici.

Član, ki je fizična oseba, ima možnost, da v roku 14 dni od dneva plačila članarine odstopi od članstva AMZS brez navedbe razloga. Za uveljavitev pravice do odstopa mora član z nedvoumno izjavo obvestiti AMZS, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, na elektronski naslov clanstvo@amzs.si ali po telefaksu na številko +386 1 530 54 10 o svoji odločitvi o odstopu od članstva (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Pri tem mora na navedeni naslov vrniti tudi vse članske dokumente, opredeljene v 2. členu teh pogojev, in sicer v roku 14 dni po obvestilu AMZS o odstopu od članstva. Stroške vračila članskih dokumentov nosi član.

Če član želi koriščenje članskih ugodnosti v roku 14 dni od plačila članarine, ko ima možnost odstopiti od pogodbe, in to izrecno potrdi, si AMZS pridržuje pravico, da v navedenem roku ne vrne članarine v primeru poslane izjave člana, da odstopa od članstva AMZS. Če je na podlagi plačanega članstva že prišlo do koriščenja članskih ugodnosti, prekinitev članstva ni mogoča.

V primeru odstopa od članstva v okviru navedenih pogojev bo AMZS članu v roku 14 dni od prejema odstopne izjave vrnil plačano članarino na enak način, kot jo je prejel, razen če je član izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in pri tem ne nosi dodatnih stroškov.

4. člen (Koriščenje storitev in ugodnosti pomoči na cesti)

Ugodnosti član kot fizična oseba koristi le osebno ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi njegovih osebnih podatkov. Ugodnosti član kot pravna oseba koristi le za vozilo z registrsko številko, vpisano pod članstvom pravne osebe, ter ob predložitvi članske kartice v fizični ali elektronski obliki in navedbi podatkov pravne osebe. Na podlagi tega AMZS preveri veljavnost članstva.

Članstvo ni prenosljivo.

Nečlan AMZS, ki se ob koriščenju storitev pomoči na cesti včlani v AMZS, mora poleg članarine doplačati 20 €.

Članstvo velja za storitve vleke vozila, ki so se zgodile vsaj en dan po datumu včlanitve.

Nov član AMZS na dan včlanitve ne more koristiti storitev pomoči na cesti in vleke vozila. Na dan včlanitve ima nov član AMZS zgolj možnost koriščenja storitev pomoči na cesti, in sicer ob doplačilu 20 €.

Če član ob uveljavljanju članskih ugodnosti pomoči na cesti s seboj ni imel članske kartice in je za storitev, ki jo je na podlagi njegovega naročila izvedel AMZS, moral plačati polno ceno, lahko uveljavlja povračilo zneska pomoči na cesti, če je storitev v okviru članskih ugodnosti ali s popustom. Ob uveljavljanju povračila plačila mora član priložiti izvirni račun, ki ga je prejel pri plačilu za storitev. Povračilo stroškov v višini članske ugodnosti lahko član zahteva v obdobju 30 dni od opravljene storitve.

Za pomoč na cesti mora član osebno poklicati na številko 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali pisati na dc@amzs.si. Stroški pomoči na cesti in vleke ne bodo povrnjeni, če si jo član organizira sam, brez odobritve operaterja klicnega centra na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) ali na elektronskem naslovudc@amzs.si.

Za uveljavitev turističnega zavarovanja v tujini v sklopu članstva Premium in članstva Po meri, če član v sklopu članstva Po meri izbere turistično zavarovanje v tujini, mora član osebno poklicati na številko +386 1 530 53 54.

Vlečno vozilo AMZS bo na kraj okvare oziroma nesreče prispelo najpozneje eno uro po prevzemu klica na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 (za klice iz tujine) oziroma skladno z dogovorom z operaterjem klicnega centra.

Za koriščenje članske ugodnosti mora član sam upravljati z vozilom in mora biti osebno prisoten ob vozilu na kraju okvare vozila oziroma prometne nesreče ter lastnoročno podpisati izpolnjen delovni nalog. Izjeme so le ob prometnih nesrečah, ko je član odpeljan na zdravljenje v bolnišnico oziroma ga reševalci ali policija napotijo s kraja reševanja. Vozilo, s katerim je član upravljal, mora biti registrirano skladno z veljavnimi predpisi (lahko tudi s preskusnimi tablicami).

5. člen (Veljavnost članstva)

Članstvo je veljavno s plačano članarino od prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta. Če članu poteče članarina, lahko v roku 30 dni od poteka še naprej koristi ugodnosti ob pogoju, da članstvo podaljša in plača članarino takoj na samem kraju okvare ali poškodbe vozila. Podaljšanje članstva na kraju okvare je možno v okviru obstoječega članstva in ne omogoča nadgradnje članske kategorije in s tem koriščenja širšega obsega storitev. Po pretečenem 30-dnevnem roku članstva ni mogoče podaljšati in ga je treba skleniti na novo. Pri članstvu Premium in Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini, mora biti članarina plačana do datuma izteka članstva, sicer turistično zavarovanje v tujini ne bo podaljšano, temveč bo sklenjeno na novo z dnem plačila članstva Premium z veljavnostjo ob 00. uri naslednjega dne.

5a. člen (Medletni prehod)

Član lahko med članskim letom izbere medletni prehod. Medletni prehod je nadgradnja obstoječega članstva v višjo člansko kategorijo in velja od dneva plačila do konca obstoječega članstva. Obdobje članskega leta se z medletnim prehodom ne spreminja. Pri medletnem prehodu je treba plačati razliko do višje članske kategorije skupaj z nadomestilom postopka, skladno z veljavnim cenikom članskih storitev. Po poteku članskega leta ostane član v višje izbrani kategoriji članstva, ki jo je izbral ob medletnem prehodu. Član lahko najmanj 30 dni pred potekom veljavnosti članstva sporoči morebitne spremembe (veljajo pisna sporočila po pošti na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na clanstvo@amzs.si).
Pri medletnem prehodu, ko je do poteka članstva 90 dni ali manj, se avtomatično obračuna tudi članarina novo izbrane višje kategorije članstva za naslednje leto, ki se začne z dnem poteka obstoječega članstva. Medletni prehod pri članstvu Po meri in članstvu za pravno osebo ni možen.

II. ČLANSTVO

6. člen (Član - fizična oseba)

Fizična oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, je upravičena do (ne velja za članstvo Brez vozila):

 • pomoči na cesti, prevoza v prometni nesreči poškodovanega vozila, prevoza pokvarjenega vozila za vozilo, ki ga je v času navedenega dogodka upravljala sama. Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične ali pravne osebe, pri čemer so izključeni primeri, če član upravlja z vozilom, ki se uporablja za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem.
 • ugodnosti v enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Lastništvo vozila člana se ugotavlja na podlagi veljavnega prometnega dovoljenja.

7. člen (Član - pravna oseba)

Pravna oseba lahko izbira med Osnovnim članstvom in članstvom Plus (družinske različice navedenih članstev so izključene). Pri pravni osebi, registrirani v Republiki Sloveniji, ki je član članice AMZS, veljajo članske ugodnosti za vozilo v lasti pravne osebe, ki je evidentirano v članskih dokumentih. Ugodnosti so vezane na vozilo (registrska številka) in ni pomembno, kdo je z vozilom upravljal. Članskih ugodnosti pomoči na cesti član - pravna oseba ne more koristiti za vozila, ki so se v času pomoči na cesti uporabljala za prevoz oseb proti plačilu (poklicni prevoz oseb, taksi) ali oddajo v najem ter za kolesa in električna kolesa.

8. člen (Član - samostojni podjetnik posameznik - s. p.)

Član - samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju s. p.) lahko samostojno izbere, ali se želi včlaniti kot pravna ali kot fizična oseba. Če se včlani kot fizična oseba, veljajo zanj enaki pogoji kot za člana - fizično osebo. Če pa se želi včlaniti kot s. p., veljajo zanj pravila, ki veljajo za pravno osebo. V tem primeru se mora vozilo, ki je evidentirano v članskih dokumentih, glasiti na ime s. p.. Član s. p. ne more koristiti storitev za kolo ali električno kolo. Sprememba članstva med članskim letom med fizično osebo in s. p. ter obratno ni mogoča.

III. ČLANSKE KATEGORIJE IN UGODNOSTI

9. člen (Članske kategorije)

Člani lahko izbirajo med naslednjimi članskimi kategorijami, ki vključujejo določene ugodnosti in so opredeljene v spodnji preglednici. (S klikom na + se odpre podroben seznam ugodnosti.)

 

AMZS primerjava članstev

Družinsko članstvo vključuje nosilnega člana in družinske člane, ki so lahko zakonec oziroma zunajzakonski partner in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 26. leta starosti. Nosilni član in družinski člani koristijo isti nabor članskih ugodnosti. Nosilni član je podpisnik članske pristopnice in jamči za pravilnost in resničnost osebnih podatkov družinskih članov, ki jih vključi v družinsko članstvo. Družinska članstva, sklenjena pred 1. 10. 2016, imajo ugodnosti, kot navedeno pod osnovno članstvo (za osnovno družinsko članstvo 20 €) oziroma članstvo Plus (za družinsko članstvo Plus 49 €) in se s 1. 1. 2021 ukinjajo.

Članstvo Po meri je na voljo v individualni in družinski različici. Članarina je odvisna od storitev, ki jih izbere član.

Članstvo Start je na voljo članom do dopolnjenega 26. leta starosti. Članu Start pripadajo članske ugodnosti tudi, če član še nima vozniškega dovoljenja.

Član Invalid je lahko invalid z najmanj 80-odstotno telesno okvaro ali najmanj 60-odstotno okvaro spodnjih okončin, oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo, ali gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki mu je priznana vsaj 80-odstotna izguba sluha po Fowlerju. Članu invalidu pripadajo članske ugodnosti tudi, če vozilo v lasti člana invalida upravlja nekdo drug. Kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija dokumenta, npr. potrdilo pristojnega organa, odločba ZPIZ, CSD, UE, iz katerega je razvidna dokončna stopnja telesne okvare v odstotkih. Za gluhe in naglušne kot dokazilo za včlanitev velja fotokopija izvida zdravnika specialista (npr. ORL), iz katere je razvidna izgube sluha po Fowlerju v odstotkih.

Članarina Premium v višini 136 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana in družinske člane, članarina v višini 106 € vključuje pomoč na cesti za nosilnega člana.

Pomoč na cesti v Sloveniji, v tujini in turistično zavarovanje v tujini začnejo veljati naslednji dan po včlanitvi. Izjema je brezplačno popravilo okvare na mestu okvare, ki začne veljati takoj, če član plača članarino in nadomestilo za takojšnje nudenje pomoči na cesti v višini 20 €.

Vse druge ugodnosti začnejo veljati takoj po včlanitvi.

*Ugodnosti se med seboj izključujejo.
**Ugodnost velja za zunanja svetlobna telesa. Pogoj je nakup žarnice v enoti AMZS.

10. člen (Kategorije vozil in področja izvajanja pomoči na cesti ter vleke, za katera veljajo članske ugodnosti)

Član (razen člana Brez vozila) lahko koristi ugodnosti za vozila naslednjih kategorij:

 • motorno kolo,
 • osebno vozilo,
 • osebno vozilo s prikolico,
 • specialno motorno vozilo,
 • avtodom,
 • traktor,
 • kombinirano vozilo,
 • prikolico (do 750 kilogramov) - tudi ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti), 
 • kamp prikolico ali drugo prikolico (nad 750 kilogramov) - ob okvari/nesreči prikolice in ob okvari/poškodbi vozila do končnega cilja vleke vozila (cilj vleke vozila in prikolice mora biti isti),
 • kolo in električno kolo

Največja skupna dovoljena masa naštetih vozil je 3.500 kilogramov, največja dovoljena širina 2,55 metra in najvišja dovoljena višina 3,2 metra skladno s pogoji garancij mobilnosti ARC. Za ugotavljanje ustreznosti vozila znotraj omejitev je član dolžan na zahtevo članske službe predložiti ustrezno potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Kadar gre za prevoz pokvarjene oziroma poškodovane prikolice ločeno, brez vozila člana, je lahko največja skupna teža prikolice 750 kilogramov oziroma več kot 750 kilogramov, če gre za kamp ali drugo prikolico. Vsa zgoraj našteta vozila, z izjemo koles in električnih koles, morajo biti v času okvare oziroma prometne nesreče registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana - prikolice do 750 kilogramov. Za okvaro kamp prikolice ne štejejo okvare, ki so nastale kot posledica neuporabe prikolice (npr. vleka vozila iz kampa zaradi okvare, ki je posledica neuporabe oziroma je nastala zaradi ne premikanja prikolice). Če je prikolica vozna in registrirana (lahko tudi s preskusnimi tablicami) oziroma tehnično pregledana in se vleče skupaj z vozilom člana, se šteje, da član koristi ugodnost vleke vozila brez doplačila za prikolico. Če je prikolica poškodovana oziroma tehnično pomanjkljiva, se jo vleče ločeno od vozila. V takem primeru vleke prikolice se šteje, kot da je član koristil vleko vozila.

Pomoč na cesti ter vleka pokvarjenih ali v prometni nesreči poškodovanih vozil in koles se izvaja na javnih cestah ter nekategoriziranih cestah ali drugih prometnih površinah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v naseljih in mestih, na zasebnih cestah, parkiriščih in v garažnih hišah. Ne izvaja pa se izven naštetih cest, na drugih neprometnih površinah, na neurejenih cestah, poteh, kolovozih, gozdnih cestah in površinah, izven urejenih krajev, mest, ter povsod, kjer promet s predpisano prometno signalizacijo ni dovoljen ali ni mogoč glede na vremenske razmere, ter tam, kjer ni dovoljen ali možen dostop z AMZS službenim vozilom.

11. člen (Popravilo okvare na mestu okvare v Sloveniji)

AMZS članom nudi popravilo okvare neposredno na mestu okvare. Med okvare, ki jih je možno odpraviti neposredno na kraju samem, se štejejo npr.:

 • zagon vozila,
 • zamenjava akumulatorja in zagon vozila,
 • zamenjava pregorele varovalke,
 • zamenjava žarnice (samo v nočnem času oziroma v času zmanjšane vidljivosti in v času, ko bližnja delavnica AMZS ni odprta),
 • manjša okvara na hladilnem sistemu,
 • dostava goriva in pomoč pri zagonu motorja,
 • delna napolnitev baterije električnega vozila za lasten premik do najbližje električne polnilnice,
 • zamenjava kolesa, pomoč s kompletom za zasilno odpravo težave (pena),
 • odklepanje vozila, če je član v vozilo zaklenil ključ ali ga izgubil (v obeh primerih se mora član pri vozilu izkazati kot lastnik).

V primeru možnosti popravila prevoznega sredstva na kraju okvare članstvo ne pokriva stroškov materiala in rezervnih delov, uporabljenih za odpravo okvare.

Če mehanik AMZS ugotovi, da je okvaro mogoče odpraviti na mestu okvare, vendar tega član ne želi, si AMZS pridržuje pravico, da članu nudenje brezplačne pomoči (diagnoze) zaračuna skladno z veljavnim cenikom z upoštevanjem članskega popusta.

Če vozila na kraju okvare ni mogoče popraviti in se naroči vleka vozila do ustreznega servisa, se šteje, da je član koristil ugodnost vleke pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila, ugodnost za popravilo okvare na mestu okvare pa ostane neizkoriščena.

12. člen (Prevoz pokvarjenega vozila v Sloveniji)

AMZS nudi članom prevoz pokvarjenega vozila enkrat letno v Sloveniji in iz tujih krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Član lahko koristi ugodnost prevoza do doma ali do servisa, ki ga izbere sam.

Če je kraj okvare v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini.

Ugodnost velja za intervencijsko reševanje s ceste in za prevoz vozila, ki se je pokvarilo doma.

Prevoza vozila ni možno izkoristiti s servisa na servis, razen v primeru, ko je bilo vozilo s kraja okvare pripeljano na servis v delavnico AMZS in ga tam ni mogoče popraviti.

13. člen (Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila v Sloveniji)

Brezplačen prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila in reševanje je namenjeno vozilu, s katerim je član kot voznik doživel prometno nesrečo. Če je bilo vozilo po prometni nesreči odpeljano na zavarovalnico ali na ustrezen servis in je bilo naknadno ugotovljeno, da gre za popolno uničenje (totalko), bo članu zagotovljen tudi prevoz vozila do najbližjega pooblaščenega podjetja za prevzem in razgradnjo vozil. Do brezplačnega prevoza uničenega vozila je član upravičen, ko mu je AMZS že opravil prevoz poškodovanega vozila s kraja nesreče do zavarovalnice oziroma servisa, in sicer najpozneje 10 dni po opravljenem prevozu. Članu lahko AMZS opravi prevoz vozila tudi v kasnejšem terminu, vendar član plača strošek prevoza z upoštevanimi popusti.

Član lahko koristi prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila od kraja nesreče do doma ali do servisa, ki ga izbere sam, in sicer v Sloveniji in v tujini iz krajev, ki so do 25 kilometrov oddaljeni od slovenske meje samo tam, kjer sme AMZS to storitev opraviti z lastnimi kapacitetami. Če je kraj nesreče v tujini oddaljen več kot 25 kilometrov od slovenske meje, član razliko doplača z upoštevanim članskim popustom, z izjemo članstev Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini), ki ugodnost koristijo iz naslova pomoči na cesti v tujini. Član doplača tudi več kot eno čakalno uro vlečnega vozila AMZS, če je vozilo najprej odpeljano do zavarovalnice na oceno škode, in v primeru reševanja z avtodvigalom več kot eno uro.

14. člen (Prečrpavanje goriva v Sloveniji)

To ugodnost lahko koristi samo član v primeru točenja napačnega goriva. Ugodnost je sestavljena iz storitve vleke vozila v najbližjo delavnico AMZS in storitve prečrpavanja. Pogoj za brezplačno storitev prečrpavanja goriva je koriščenje vleke AMZS.  Filter in gorivo mora član plačati. 

15. člen (Nadomestna mobilnost v Sloveniji – velja ob naročilu vleke poškodovanega ali pokvarjenega vozila oziroma ob kraji vozila)

Do nadomestnega vozila nižjega srednjega razreda ali nadomestne mobilnosti (npr. javni prevoz – avtobus, vlak ali taksi) je upravičen član, ki ima svoje vozilo poškodovano v prometni nesreči in je nevozno, nesreča pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje), ali pa je bilo vozilo ukradeno na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Do nadomestnega vozila nižjega razreda ali nadomestne mobilnosti je upravičen član, ki ima svoje vozilo pokvarjeno in je nevozno, okvara pa se je zgodila na območju Slovenije (oziroma do 25 km od meje). Nadomestna mobilnost ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa.

Član je upravičen do nadomestnega vozila, v kolikor koristi za svoje okvarjeno oz. poškodovano vozilo vleko AMZS.

Za pridobitev nadomestnega vozila je treba poklicati na številko 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti nadomestno vozilo. Komunikacijo z izposojevalcem opravi klicni center AMZS. Če član želi vozilo višjega cenovnega razreda ali za več dni, kot mu pripada glede na člansko kategorijo, ki jo ima, sam krije stroške, ki presegajo raven, ki mu pripada po članski ugodnosti. Nadomestno vozilo član prevzame pri poslovnih partnerjih ali pri drugem od AMZS pooblaščenem izposojevalcu vozil. Pogoj za pridobitev nadomestnega vozila je članova bančna kreditna kartica, ki velja kot garancija. Član se s podpisom najemne pogodbe strinja s splošnimi pogoji izposojevalca, ki so na voljo pri izposojevalcu. Nadomestno vozilo sme voziti le član - najemnik vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje. Če nadomestnega vozila zaradi kakršnega koli objektivnega razloga ni mogoče organizirati, AMZS član omogoči mobilnost na druge načine (taksi, javni prevoz).

AMZS krije najem nadomestnega vozila za prevoženih največ 200 km na dan. Doplačila, kot npr. več kot 200 prevoženih km na dan, dostava na želeno lokacijo po izbiri člana, vračilo na izbrano lokacijo po izbiri člana, izposojo in vračilo v nočnem času (med 20.00 in 7.00) in izven delovnega časa najemodajalca, vožnjo v tujini, plača član.

Če član koristi nadomestno mobilnost v obliki javnega prevoza ali taksija, je upravičen do nadomestila v višini do največ n-kratnika dnevnega kritja nadomestnega vozila glede na izbrano člansko kategorijo (15 € v primeru pokvarjenega vozila oziroma 25 € v primeru poškodovanega vozila, DDV v navedene zneske ni vključen). Če znesek presega to kvoto, razliko krije član sam. Za pridobitev nadomestne mobilnosti v obliki javnega prevoza ali taksija je treba poklicati na 1987 in hkrati ob naročilu vleke poškodovanega oziroma pokvarjenega vozila naročiti javni prevoz ali taksi.

To storitev je možno koristiti v enkratni kvoti, tudi po prometni nesreči oziroma okvari, in sicer v roku 30 dni od dneva nastanka prometne nesreče oziroma okvare, če je vleko vozila opravilo vlečno vozilo AMZS.

V primeru kraje vozila, ki je v lasti člana, je za koriščenje nadomestnega vozila ali nadomestne mobilnosti član dolžan poklicati na številko 1987, in sicer v roku 10 dni po prijavi kraje vozila na policiji ter predložiti ustrezna dokazila. Član je v primeru kraje vozila izposojevalcu dolžan priložiti kopijo uradnega zaznamka o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon, tj. kraje vozila, da bo ta evidentiral datum prijave kraje vozila, in pri kateri policijski postaji je bila kraja prijavljena.

16. člen (Pomoč na cesti v tujini)

Pomoč na cesti v tujini je na voljo v članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere pomoč na cesti v tujini. Geografska veljavnost pomoči na cesti v tujini: Albanija, Alžirija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Ciper (Republika Ciper in Turška republika severni Ciper), Češka Republika, Črna gora, Danska, Egipt, Estonija, Finska, Francija (vključno s Korziko), Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Kosovo, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska (vključno Azorski otoki in Madeira), Romunija, Ruska federacija, San Marino, Slovaška, Srbija, Španija (vključno Baleari in Kanarski otoki), Švedska, Švica in Liechtenstein, Tunizija, Turčija (vključno azijski del), Ukrajina, Velika Britanija.

Če je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije pred odhodom člana odsvetovalo potovanje v katero od naštetih držav, članstvo AMZS v tej državi ne velja.

Pomoč na cesti v tujini ne velja v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa. Izjema je sodelovanje s Hrvaškim avto klubom (HAK) in Avstrijskim avto klubom ÖAMTC, kjer na Hrvaškem in v Avstriji zagotavljamo pomoč v primeru okvare ali poškodbe kolesa / električnega kolesa, skladno z omejitvami navedenimi v zadnjem odstavku 10. člena teh pogojev.

Storitve pomoči na cesti v tujini vključujejo:

 • vzajemno cestno pomoč v primeru okvare vozila, kar zajema brezplačno popravilo vozila na mestu okvare in/ali prevoz vozila do najbližje servisne delavnice (popravilo v delavnici in rezervne dele plača član sam). V primeru okvare ali poškodbe kolesa se prevoz izvaja do turistične nastanitve člana oz. do najbližjega ustreznega servisa, če ta obstaja;
 • prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €, če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči ali zaradi vandalizma in je zato nevozno. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Prometna nesreča (vandalizem) mora biti prijavljena prometni policiji in se uveljavlja na podlagi policijskega zapisnika. Če je vrednost poškodovanega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz pokvarjenega vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 1.500 €. Prevoz je opravljen najkasneje v roku 10 dni do prebivališča člana v Sloveniji ali do servisne delavnice, če vozila ni mogoče popraviti v 48 urah. Če je vrednost pokvarjenega vozila nižja od stroškov prevoza, ima AMZS pravico odkloniti prevoz vozila. Kritje ne velja za kolesarje;
 • vleka vozila v tujini do 250 €, če je vozilo zaradi okvare ali poškodbe nevozno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • prevoz vozila iz tujine v organizaciji AMZS do 250 €, če želi član prevoz vozila takoj. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za nepredvideno nočitev v tujini do 200 €, če vozila ni mogoče popraviti v 24 urah. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje velja tudi za kolesarje, ki jim je kolo na poti edino prevozno sredstvo;
 • kritje stroškov nadomestnega voznika za prevoz člana in vozila iz tujine do 500 € v primeru nepredvidene bolezni ali poškodbe člana. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila - zdravniškega potrdila, da član ali njegovi sopotniki niso v stanju, da bi se z vozilom, s katerim so na potovanju, vrnili v Slovenijo. Nadomestni voznik vozilo skupaj s članom (če je ta za vrnitev sposoben, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila), sopotniki ter prtljago pripelje do prebivališča člana v Sloveniji. Član krije v celoti stroške za vozilo v času potovanja (gorivo, cestnine) kot tudi stroške za sopotnike. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kritje stroškov za prevoz oseb v tujini ali za vrnitev iz tujine do 300 € (nadomestno vozilo ali javna prevozna sredstva), če se je vozilo pokvarilo ali je bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. V primeru najema vozila veljajo pogoji izposojevalca, kar lahko vključuje tudi predložitev bančne kreditne kartice. Storitev član uveljavlja na podlagi dokazila, da se je vozilo pokvarilo, bilo poškodovano v prometni nesreči ali je bilo ukradeno. Kritje ne velja za kolesarje;
 • kredit v sili do 1.000 € za nepredvidene izdatke, ki vključuje stroške zdravljenja zaradi prometne nesreče ali nenadne hude bolezni, popravila ali vleke vozila, nakupa rezervnih delov za popravilo vozila, stroške pravne pomoči po prometni nesreči, stroške tehnične cenitve vozila. Kredita v sili se ne more uporabiti za nakup dodatne opreme za vozilo ter delov, ki niso nujno potrebni za nemoteno delovanje vozila, vzdrževanje vozila, plačila računov za gostinske storitve. Kredit v sili je finančna pomoč članu v tujini in ga ni mogoče uveljavljati v Sloveniji. Velja le za člana in sopotnike, ki potujejo z njim v istem vozilu. Kredit v sili se uporabi za plačilo dejanskega zneska na računu v lokalni valuti. Ta je lahko nižji, nikakor pa ne sme presegati vrednosti 1.000 €. Član je dolžan pregledati izstavljeni račun izvajalca storitve (servisne delavnice, zdravstvene ustanove ali drugih izvajalcev). Zaradi pogodbenih obveznosti do partnerskih klubov AMZS kasnejših reklamacij ne more upoštevati. Po zaprosilu člana bo klicni center AMZS, preko partnerskega kluba obiskane države, posredoval pisno garancijo izvajalcu storitve in s tem jamčil za plačilo storitve. AMZS bo članu za opravljeno storitev izstavil račun, ki ga je član dolžan plačati v roku 10 dni po izstavitvi računa, skupaj z administrativnimi stroški kluba, na transakcijski račun AMZS. Kritje ne velja za kolesarje;

Kritje stroškov nad navedenimi zneski posameznih storitev krije član sam. AMZS za te zneske članu pošlje račun, ki ga je član dolžan poravnati v roku 10 dni od datuma izstavitve računa. Do storitev, ki se nanašajo na osebe, kot so prevoz oseb v tujini/iz tujine, nepredvidena nočitev v tujini, so poleg člana upravičeni vsi sopotniki v vozilu. Število oseb ne more biti večje od števila sedežev, za katere je vozilo registrirano. Pri kolesarjih velja samo za člana z okvarjenim kolesom. Če član ne more kontaktirati klicnega centra AMZS in si sam organizira pomoč, lahko prosi za vračilo stroškov do zneska, ki ga krije članstvo AMZS. Če stroški presegajo garancijo AMZS, jih mora doplačati član.

AMZS obračunava uporabljene storitve ter kredit v sili v evrih. Zneske iz tujih valut v evre preračuna po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene storitve. AMZS ima pravico obračunati tudi administrativne stroške tujega kluba za uporabo storitev in kredita v sili, in sicer v skladu s cenikom partnerskih klubov za tekoče leto. Član je dolžan plačati opravljene storitve AMZS v roku, ki je naveden na računu, skupaj s stroški, na transakcijski račun AMZS. V primeru zamude plačila je član dolžan plačati AMZS tudi zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do plačila. Če član meni, da izdani račun AMZS ni pravilen, ga ima pravico reklamirati v roku 8 dni po njegovem prejemu.

Storitev ali kredita v sili ni mogoče uveljaviti v primeru prevoza tovora, kar pa ne velja za prevoz osebne prtljage člana in njegovih sopotnikov.

Reklamacije in prošnje za vračilo stroškov (s priloženim originalnim računom in potrdilom o plačilu) član pošlje na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana najkasneje eno leto od datuma na računu. Obrazec Prošnja za povračilo stroškov je na voljo na spletni strani www.amzs.si.

17. člen (Turistično zavarovanje v tujini)

Turistično zavarovanje velja za članstvo Premium in Po meri (če član izbere turistično zavarovanje v tujini) skladno s Splošnimi pogoji za turistično zavarovanje z oznako PG-tur/19-7 Zavarovalnice Triglav, d.d., ki veljajo za nova in obnovljena članstva z začetkom veljavnosti od 1. 8. 2020, ki jih dobi član ob včlanitvi ter so objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si in www.triglav.si, v fizični obliki pa so na voljo v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter v članski službi AMZS. Turistično zavarovanje velja na območju celega sveta, razen v Sloveniji in državah, kjer ima član stalno ali začasno bivališče. V spodnji preglednici je naveden obseg zavarovalnega kritja.

Zavarovanje Višina zavarovalnega kritja
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco1  
- stroški potrebne zdravniške oskrbe do 50.000 €
- od tega stroški prevoza do 15.000 €
- nujni zobozdravstveni posegi do 200 €
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini1 75 na dan, skupaj največ 1.500 €
Zavarovanje odgovornosti2 do 50.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari, razen za2: do 750 €
- denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 250 €
- če pa so v zaklenjenem hranišču do 500 €
- prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic2 do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov2 do 50 €

1 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za posamezen zavarovalni primer in za vsakega zavarovanca posebej.
2 V primeru družinskega turističnega zavarovanja v tujini velja višina zavarovalnega kritja za en zavarovalni primer, ne glede na število zavarovancev, vključenih v zavarovanje.

Turistično zavarovanje poleg zgoraj navedenih kritij vključuje tudi 24-urno pomoč oziroma asistenco v primeru bolezni ali nezgode, ki se članu pripeti v tujini. Zdravstvena asistenca članu zagotavlja naslednje oblike pomoči:

 • posreduje informacije o možnostih zdravstvenih storitev v državi, v katero član potuje, in njihovi ustreznosti;
 • vzpostavi stik z lečečim zdravnikom člana, če je treba;
 • svetuje glede najprimernejšega postopka zdravljenja;
 • organizira zdravljenje člana in v okviru zavarovalne vsote prevzame stroške zdravljenja v bolnišnici ter stroške prevoza do bolnišnice ali v domovino.

Klicni center v primeru nezgode ali bolezni zagotavlja 24-urno pomoč v slovenskem jeziku na telefonski številki AMZS + 386 1 530 53 54, na kateri se izvaja Triglav zdravstvena asistenca. Stroške zdravljenja neposredno krije zavarovanje, zato mora v primeru nezgode ali bolezni član takoj poklicati navedeno telefonsko številko. Če član stroške v tujini prevzame sam, bo povračilo stroškov uveljavljal ob povratku v domovino.

Turistično zavarovanje v okviru članstva se lahko sklene individualno ali družinsko. Pri individualni sklenitvi so ugodnosti in zavarovanja vezana na člana osebno. Pri družinski sklenitvi pa so ugodnosti in zavarovanja vezana na družinske člane, ki jih nosilni član vključi v zavarovanje (zakonec ali zunajzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo in bivajo na skupnem naslovu), četudi ne potujejo skupaj. Vsaka zavarovana oseba prejme kartico, na kateri ima navedene osnovne podatke ter podatke o zavarovanju in telefonsko številko zdravstvene asistence.

Član z vključenim turističnim zavarovanjem v svojem članstvu lahko sklene zavarovanje paketa C turističnega zavarovanja iz standardne ponudbe Zavarovalnice Triglav, d.d. V tem primeru se mu prizna 50-odstotni popust na zavarovalno premijo iz redne ponudbe turističnega zavarovanja. Zavarovanje z navedenim popustom se lahko sklene le v enotah AMZS d.d.

Član uveljavlja škodni primer z zahtevo po povračilu stroškov na podlagi prijave škode neposredno pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

18. člen (Popusti pri storitvah na vozilu)

Popusti pri storitvah na vozilu v enotah AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS veljajo za vozila člana (lastništvo ni pogoj) za kategorije vozil, kot našteto v 10. členu teh splošnih pogojev. 

19. člen (Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti)

Člani so upravičeni do enkratne denarne pomoči v primeru invalidnosti, ki je nastala kot posledica uporabe motornega vozila. V primeru 100-odstotne invalidnosti 2.500 €, manjša stopnja invalidnosti pa pomeni ustrezno manjši znesek (npr. ob 70-odstotni invalidnosti je član upravičen do 70-odstotnega zneska, namenjenega za invalidnost, kar je 1.750 €). Stopnja invalidnosti se dokazuje z odločbo ZPIZ.

Svojci (otroci, zakonski partner ali starši) člana, ki je umrl v prometni nesreči, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 600 €.

Svojci so upravičeni do denarne pomoči na podlagi predloženega zapisnika o prometni nesreči in z izpiskom iz matičnega registra o smrti člana (s smrtovnico).

Član oziroma svojec ni upravičen do povračila stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti v primeru, je le-ta posledica:

 • izvajanja visoko tveganih aktivnosti ter ekstremnih športov na profesionalni, amaterski ali rekreativni ravni (kolesarske dirke, downhill in podobno);
 • izvajanja vseh profesionalnih športov in
 • potovanj ekspedicijske narave na neosvojena in neraziskana področja.

Član oziroma svojec mora za povračilo stroškov iz naslova invalidnosti oziroma smrti zahtevano dokumentacijo dostaviti v člansko službo AMZS na naslov Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 60 dni od izdane odločbe ZPIZ, ki je postala dokončna, oziroma v roku 60 dni po smrti člana.

AMZS bo denarno pomoč v pripadajočem znesku nakazal na TRR upravičenca najkasneje v roku 30 dni od prejema celotne dokumentacije.

20. člen (Druge ugodnosti)

Člani vseh kategorij lahko koristijo ugodnosti iz programa Show your Card!, ki so navedene na spletnih straneh www.amzs.si.

Prav tako člani lahko koristijo druge ugodnosti, ki jih AMZS dogovori s svojimi poslovnimi partnerji, in so objavljene na spletnih straneh www.amzs.si/partnerske-ugodnosti. Glede na to, da AMZS združuje članice AMZS, lahko posamezne članice ponujajo dodatne ugodnosti in te so lahko namenjene le članom te posamezne članice.

IV. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

21. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Za storitve članstva so glede osebnih podatkov članov skupni upravljavci Avto-moto zveza Slovenije, posamezna članica Zveze ter AMZS d.d. (v nadaljevanju: Skupni upravljavci). Skupni upravljavci obdelujejo osebne podatke Članov na način in za namene opredeljene v Politiki zasebnosti.

Na pristopnici, ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na pristopnici spadajo ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, izbrano društvo oz. klub ter dodatno še davčna številka in datum rojstva pri članstvu Plus, Premium in Po meri (če član izbere pomoč na cesti v tujini in/ali turistično zavarovanje v tujini) zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pravil teh splošnih pogojev in dokazovanja zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Med neobvezne podatke na pristopnici spadajo datum rojstva, telefonska številka in elektronski naslov. Podatki, ki so obvezni, so v pristopnici označeni z zvezdico. 

Član je dolžan pri Osnovnem družinskem članstvu, družinskem članstvu Plus, družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere družinsko različico, posredovati AMZS tudi osebne podatke svojih družinskih članov, in sicer naslednje obvezne podatke: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, razmerje do člana in datum rojstva otrok pri družinskem članstvu Premium in članstvu Po meri, če član izbere turistično zavarovanje v tujini. Pri tem mora član soglašati, da jamči, da je od družinskih članov pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja, določenega s temi splošnimi pogoji. 

V. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

22. člen (Izguba, kraja, zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izguba, kraja in sprememba članskih dokumentov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Če član v člansko službo AMZS ali članico, katere član je, sporoči reklamacijo, da ni prejel članskih dokumentov po pošti, bo te prejel brezplačno, vendar le, če je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, AMZS ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

23. člen (Prehod med članicami AMZS)

Ob včlanitvi član izbere članico AMZS, v katero se želi včlaniti. Pri podaljšanju članarine je ponovno član iste članice. Prehod iz ene članice v drugo je mogoč samo ob podaljšanju članstva in ni mogoč med letom. Če želi član zamenjati članico AMZS med letom, se mora včlaniti na novo. Neizkoriščene članarine se ne vrača.

24. člen (Prenos članstva - fizična oseba)

Če med članskim letom članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja (redno prenehanje zaradi starosti, poškodbe ali bolezni, kar je razlog za odvzem vozniškega dovoljenja), lahko član enkrat v članskem letu prenese preostali neizkoriščen del članstva na ožjega družinskega člana. Članstvo invalid ni prenosljivo na drugo osebo. Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja se izkazuje z ustreznimi listinami. Enako velja za primer smrti člana, kar se izkazuje z izpiskom iz matičnega registra o smrti. Če članu preneha veljavnost vozniškega dovoljenja zaradi odvzema vozniškega dovoljenja na podlagi sodne odločbe, članstva ni mogoče prenesti na drugo osebo. Sorazmerni del članarine se ne vrača.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

25. člen (Prenos članstva - pravna oseba)

Ugodnosti članstva pravne osebe lahko koristi fizična oseba, ki jo je pravna oseba pooblastila, da upravlja z vozilom, ki je v lasti pravne osebe. V tem primeru so vse ugodnosti vezane na vozilo, če z njim upravlja pooblaščena fizična oseba.

Če član uporablja vozilo, ki je v lasti pravne osebe in ga med članskim letom odkupi kot fizična oseba, se lahko neizkoriščen del članstva prenese na fizično osebo. Odkup vozila član dokazuje s kupoprodajno pogodbo v izvirniku ali v overjenem prepisu. Vozilo mora biti v lasti tiste fizične osebe, na katero se glasi članstvo. Prav tako se lahko enkrat na leto članstvo prenese na drugo vozilo, ki je v lasti iste pravne osebe, če je vozilo toliko poškodovano v prometni nesreči, da gre na uničenje in se vozilo odjavi iz prometa, ali v primeru, ko se vozilo proda, kar se izkazuje z računom oziroma kupoprodajno pogodbo oziroma obrazcem o razgradnji vozila, kadar gre za prometno nesrečo.

Prenos članstva se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, objavljenim na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa je na voljo v članicah, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

26. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe AMZS na naslov iz 3.a člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov, ki so pomembni pri poslovanju s člansko kartico ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov.

Če imetnik AMZS ne sporoči podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko AMZS pridobi te podatke sam ali prekliče veljavnost kartice. V takšnem primeru je imetnik dolžan AMZS poravnati vse stroške, ki AMZS nastanejo kot posledica postopka preklica kartice ali pridobivanja podatkov.

27. člen (Poneverba podatkov)

AMZS lahko od člana zahteva povračilo vseh stroškov izvedenih storitev, skladno s cenikom storitev, če član klicnemu centru AMZS navede neresnične podatke o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, ko namenoma zamolči oziroma prikrije znana dejstva o okoliščinah, ki so nastale za koriščenje članskih ugodnosti, in/ali ko je bilo vozilo uporabljeno za izvajanje kaznivega dejanja. AMZS lahko v navedenih primerih člana izključi iz članstva AMZS in mu vrne članarino oziroma sorazmerni del članarine v primeru, da je že koristil članske ugodnosti.

Če se ugotovi, da je poškodba ali okvara vozila nastala pred včlanitvijo, se lahko članska ugodnost članu zavrne. V navedenem primeru bo AMZS članu prekinila članstvo in mu vrnila plačano članarino. Prav tako se članska ugodnost zavrne, če se ugotovi, da član ni upravljal z vozilom, ko je potreboval pomoč na cesti (članstvo fizične osebe), oziroma če se ugotovi, da delovnega naloga ni podpisal član. Prav tako se lahko zavrne članska ugodnost pri pravnih osebah, če se ugotovi, da gre za vozilo, ki nima sklenjenega veljavnega članstva. V navedenih primerih bo AMZS članu prekinil članstvo in mu vrnil plačano članarino oziroma sorazmerni del v primeru, da so AMZS že nastali stroški zaradi izvajanja članske ugodnosti. Za ugotavljanje, ali je poškodba oziroma okvara nastala pred včlanitvijo, je pristojen AMZS, AMZS d.d. ali članica, katere član je.

AMZS oziroma mehanik AMZS si pridržuje pravico, da ob koriščenju članske ugodnosti od člana zahteva na vpogled osebni dokument zaradi ugotavljanja istovetnosti člana oziroma prometno dovoljenje pri pravnih osebah.

28. člen (Prekinitev članstva)

Če želi član prekiniti članstvo, se to prekine s koncem članskega leta. Povračilo članarine med letom ni mogoče. O prekinitvi članstva član pisno obvesti AMZS, najkasneje 4 tedne pred potekom članstva.

29. člen (Obračunavanje storitev)

Če so članske storitve opravljene v državi, ki ne uporablja evrov (€) za lokalno denarno valuto, so stroški s strani AMZS kriti do protivrednosti v lokalni valuti po tečaju Banke Slovenije na dan opravljene članske storitve.

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oz. zaključku spletnega nakupa.

30. člen (Lastništvo kartice)

Članske kartice, izdane na podlagi teh splošnih pravil, so last izdajatelja, članu pa izdajatelj zgolj podeljuje pravico do uporabe teh kartic.

31. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

AMZS si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve teh splošnih pogojev. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev zavezujejo člane po preteku 8 dni od dne objave.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa bodo na voljo tudi v članicah AMZS, enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

Šteje se, da član sprejema predlog sprememb splošnih pogojev, če do dneva pred predlaganim datumom za začetek njihove uporabe pisno ne obvesti AMZS, da predloga ne sprejema. Če se član s predlagano spremembo ne strinja, lahko odpove članstvo brez odpovednega roka. Odpoved članstva mora član zahtevati pisno najkasneje do dneva pred določenim dnem začetka veljavnosti spremembe. V obravnavanem primeru član ni upravičen do povračila že plačane članarine za tekoče člansko leto.

32. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

AMZS spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. AMZS se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav z AMZS lahko član pokliče na telefonsko številko +386 1 530 52 44 ali piše na elektronski naslov clanstvo@amzs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Veljavnost splošnih pogojev od 21. 7. 2022.

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (matična številka: 5163196, identifikacijska številka za DDV: SI85390518). S Splošnimi pogoji članstva Avto-moto zveze Slovenije (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in članov članic Avto-moto zveze Slovenije kot imetnikov članske kartice glede koriščenja članskih ugodnosti. Avto-moto zveza Slovenije (v nadaljevanju AMZS) je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana na tradiciji Kranjskega avtomobilnega kluba, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih mednarodnih organizacij. V AMZS so vključene polnopravne in pridružene članice.

Splošni pogoji članstva in Splošni pogoji za turistično zavarovanje v tujini (če član izbere tudi turistično zavarovanje v tujini) so javno objavljeni na spletnih straneh www.amzs.si, na voljo so v članicah AMZS, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, v članski službi AMZS in pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS, s čimer je vsakomur omogočeno, da se seznani z obstojem in vsebino splošnih pogojev. Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletnih strani www.amzs.si.

S podpisom pristopnice novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. Za včlanitev prek spleta se šteje, da je član seznanjen s splošnimi pogoji in da z njimi v celoti soglaša. S podpisom pristopnice član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom podaljšanja članarine.

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

IZDAJATELJ – AMZS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva Avto-moto zveze Slovenije, v katerih opredeljuje članske ugodnosti.

ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član članice AMZS in je plačal članarino skladno z internimi pravili AMZS. S plačilom članarine član članice AMZS dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v AMZS, članici AMZS, AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS. Ugodnosti so odvisne od članske kategorije, ki jo član izbere in za katero plača članarino.

PRISTOPNICA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na pristopnici in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, članska kategorija, izbrana članica AMZS, davčna številka pri članstvih Plus, Premium in Po meri, če član izbere paket storitev, ki zahteva davčno številko kot obvezen podatek, ter podatki o vozilu (tip, znamka, registrska številka) pri članstvu za pravne osebe.

ČLANSKA KARTICA – Člansko kartico v fizični ali elektronski obliki prejme vsak član in velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost kartice v fizični obliki je pet let, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane letne članarine. Kot dokazilo za uveljavljanje članskih ugodnosti velja tudi članska elektronska kartica v mobilni aplikaciji AMZS.

ČLANICA – pomeni društvo, drugo organizacijo ali zvezo, ki je v AMZS v skladu s sprejetimi pravili AMZS.

POLNOPRAVNA ČLANICA AMZS – Avto-moto društvo, avto-moto touring klub, drugo društvo ali pravna oseba s področja varne mobilnosti in avto-moto športa, ki izpolnjuje s Statutom AMZS določene pogoje.

PRIDRUŽENA ČLANICA AMZS – Pravna oseba, ki izpolnjuje v Statutu AMZS določene pogoje in ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je skladna z nalogami in namenom AMZS, predvsem pa na področju varne mobilnosti in avto-moto športa, ter je v interesu delovanja AMZS.

AMZS – Avto-moto zveza Slovenije je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa.

AMZS d.d. – Delniška družba, ki v okviru svojih enot, odvisnih družb in poslovnih partnerjev izvaja ugodnosti za člane.

ČLANSKA KATEGORIJA – Opredeljuje ugodnosti, ki jih ima član. Član lahko izbira med kategorijami Osnovno članstvo, Osnovno družinsko članstvo, članstvo Plus, družinsko članstvo Plus, članstvo Premium, družinsko članstvo Premium, članstvo Start, članstvo Invalid, članstvo Brez vozila, članstvo Po meri.

NOSILNI ČLAN – Član, ki je nosilec družinskega članstva. Nosilni član Osnovnega, Plus, Premium ali Po meri članstva lahko na svoje članstvo veže družinske člane.

DRUŽINSKI ČLAN – Zakonski ali zunajzakonski partner, partner v partnerski zvezi ter otrok ali rejenec do dopolnjenega 26. leta starosti, kar je na zahtevo AMZS potrebno dokazati z ustreznim potrdilom (Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti / Izjava o obstoju partnerske skupnosti)

ČLANSKO LETO – Velja s plačano letno članarino od dne prve včlanitve do vsakokratnega poteka 365 oziroma 366 dni v primeru prestopnega leta.

ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi in se razlikujejo glede na kategorijo članstva:

 • članska kartica (vse kategorije članstva),
 • račun o plačani letni članarini (vse kategorije članstva),
 • kartica(e) za družinsko turistično zavarovanje v tujini (članstvo Premium).

Pri članstvu Po meri so članski dokumenti določeni glede na izbiro paketov storitev, ki jo določi član.

KLICNI CENTER AMZS– Klicni center na številki 1987 oziroma +386 1 530 53 53 za klice iz tujine je članom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu za pomoč na cesti, vleko vozila, organiziranje prevoza oseb, nadomestnega vozila, nadomestnega voznika, nepredvidene nočitve v tujini, kredita v sili.

VLEČNO VOZILO AMZS – Vlečno vozilo, ki za AMZS opravi storitev članu. V tujini je to vlečno vozilo tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

POMOČ NA CESTI – Storitev, ki jo članu opravi mehanik AMZS, da odpravi okvaro na vozilu, ki se je zgodila članu, tako da lahko ta nadaljuje pot.

MEHANIK AMZS – Mehanik, ki za AMZS opravi storitev pomoči na cesti članu. V tujini je to mehanik tujega avto-moto kluba, ki ga naroči klicni center AMZS.

DELAVNICA AMZS – Delavnica za izvajanje tehničnih storitev na vozilu, ki za AMZS opravlja storitve za člane.

CENIK ČLANSKIH STORITEV – Je cenik članarin za posamezno člansko kategorijo in članskih ugodnosti ter drugih nadomestil, objavljen na spletnih straneh www.amzs.si, v fizični obliki pa na voljo v članicah, enotah AMZS d.d., njenih odvisnih družbah, članski službi AMZS ter pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS.

S. P. – V teh splošnih pogojih opredeljen kot samostojni podjetnik posameznik.

ZPIZ – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

SYC! – Show your Card! (Pokaži kartico!) program ugodnosti, ki jih lahko koristijo vsi člani v Sloveniji in tujini pri ponudnikih, vključenih v program. Nabor ugodnosti je objavljen na spletnih straneh www.amzs.si.

OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, spol, telefon, elektronski naslov, članska kategorija in izbrana članica.

OBČUTLJIVI OSEBNI PODATKI – datum rojstva, davčna številka in številka police turističnega zavarovanja v tujini.

SKUPINA AMZS – Sestavljajo jo pravne osebe Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, in AMZS zavarovanje d.o.o., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana. Poimenovanje Skupina AMZS se uporablja samo za potrebe opredelitve varstva osebnih podatkov.

3. člen (Včlanitev)

Fizična oziroma pravna oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v članico AMZS (neposredno fizična oziroma pravna oseba ne more biti članica AMZS). Fizična oziroma pravna oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino. Za včlanitev mora izpolniti pristopnico posamezne članice, v katero se želi včlaniti:

 • na sedežu članice AMZS, v katero se želi včlaniti,
 • v enotah AMZS d.d. in njenih odvisnih družbah,
 • v članski službi AMZS,
 • pri poslovnih partnerjih Skupine AMZS ali
 • prek spleta (velja za izbrane članice).

Seznam članic AMZS je na voljo na spletni strani www.amzs.si/o-nas/clanice-avto-moto-zveze-slovenije.

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu pristopnice, plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji. AMZS obravnava le v celoti izpolnjene pristopnice za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane pristopnice in plačila članarine AMZS pošlje članu članske dokumente. Član prejme člansko kartico v fizični obliki (razen pri članstvu Po meri, če tako izbere) za obdobje petih let in je veljavna s plačilom članarine za tekoče člansko leto. Pri uveljavljanju nekaterih članskih ugodnosti pri poslovnih partnerjih je treba veljavnost članarine za tekoče člansko leto dokazovati z računom o plačani članarini.

Ob plačilu članarine lahko član koristi pridobljene kupone ali bone za nižje plačilo članarine. Darilni boni, ki jih v okviru akcij izda AMZS je možno koristiti za plačilo AMZS članstva Osnovno, Plus ali Premium (ne velja za članstva Start, Invalid, Po meri ali Brez vozila). Pri tem se kuponi in boni med seboj ne seštevajo, z izjemo kupona Član pridobi člana, ki se lahko sešteva in povezuje z ostalimi akcijami-boni in kuponi.

AMZS vstopa tudi v razmerja s pooblaščenimi pogodbenimi partnerji, ki lahko v imenu in za račun AMZS izstavijo račun za plačilo članarine. Zaračunavanje in plačilo članarine se v tem primeru izvrši v skladu s pogoji teh pogodbenih partnerjev. V pr