Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini (DVVT) se izda vozniku, ki se odpravlja v tujino z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki ni njegova last. Služi kot dokaz, da ne gre za krajo vozila ali nedovoljeno trgovino z vozili. Dokument priporočamo za vožnjo v državah članicah EU kot tudi v ostalih evropskih državah. Še zlasti ga priporočamo za države kot so Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija saj se v omenjenih državah lastništvo vozila pogosto preverja pri prestopu mej kot tudi pri kontrolah znotraj posamezne države. DVVT velja le skupaj z veljavnim prometnim dovoljenjem za vozilo. Dovoljenje ni potrebno za vožnjo v Republiki Sloveniji.

Če je lastnik vozila fizična oseba, mora biti le-ta prisoten ob izdaji DVVT in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. V primeru pravnih oseb mora voznik imeti s seboj, s strani pravne osebe, izpolnjeno in ožigosano vlogo za izdajo.

Komu se izda DVVT

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini z motornim vozilom, registriranim v Republiki Sloveniji, se na podlagi pooblastila lastnika vozila izda vozniku:

 • državljanu Republike Slovenije;
 • tujemu državljanu ene izmed držav članic EU in pridruženih držav gospodarskemu prostoru EU, ki so Islandija, Norveška, Švica, Lihtenštajn;
 • državljanu tretjih držav, če ima voznik v Republiki Sloveniji, drugi članici EU ali pridruženih državah gospodarskemu prostoru EU stalno ali začasno prebivališče več kot šest (6) mesecev oziroma veljavno delovno dovoljenje;
 • državljanu iz držav izven Evrope (npr. iz ZDA, Avstralije, Argentine itd.), ki pride v Slovenijo kot turist in želi z vozilom slovenske registracije, ki je običajno last sorodnika ali znanca, potovati v tujino.

Če je lastnik vozila pravna oseba, se DVVT vozniku izda na osnovi predizpolnjene, podpisane in požigosane vloge, dosegljive na spletni strani AMZS.

Če je bilo za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, izdan karnet (CPD), ki se glasi na pravno osebo, mora voznik v tujini imeti DVVT.

Za pridobitev DVVT je potrebno predložiti na vpogled izvirnike naslednjih dokumentov

Za pridobitev DVVT lastnik vozila predloži izdajnemu mestu na vpogled originale ali čitljive fotokopije:

 • prometno dovoljenje in osebni dokument lastnika vozila oziroma izpolnjeno vlogo pravne osebe
 • osebni dokument voznika (potni list, osebna izkaznica), ki se mu vozilo odstopa v uporabo.

Če lastnik vozila zaradi bolezni, invalidnosti ali drugega razloga, ne more osebno podpisati in oddati vloge, mora vlagatelj za izdajo DVVT priložiti od lastnika vozila notarsko overjen dokument (original), iz katerega je za vozilo razvidna razpolagalna pravica vlagatelja. Fotokopija notarskega zapisa se priloži k vlogi.

Prenos in tiskanje vloge - kliknite tu

Veljavnost in cena DVVT

DVVT velja največ leto dni od dneva izdaje. Rok veljavnosti je lahko krajši, če to zahteva lastnik vozila.

 • Cena: 20,50 €
 • Cena za člane AMZS: 18,45 €

Vsa izdajna mesta pri avto-moto društvih in poslovnih enotah AMZS d. d., kjer lahko pridobite vinjete, eko nalepke in mednarodne dokumente

Pri izdaji DVVT za vožnjo na Hrvaškem dokument ne velja, če ima voznik, ki vozi vozilo slovenske registracije, stalno bivališče na Hrvaškem in nima v Sloveniji začasnega  bivališča ali delovnega dovoljenja.

V zadnjih letih beležimo primere, ko je hrvaška policija takšne osebe opozorila, da vozila z DVVT ne smejo voziti, ker v Sloveniji nimajo urejenega bivališča. Pogosto je omenjen odvzem vozila in kazen za voznika in lastnika.

Poudarjamo, da pri DVVT ni splošnega pravila glede veljavnosti dokumenta  v posameznih državah. AMZS izdaja dokument v prvi vrsti slovenskim državljanom, ki potujejo z izposojenim vozilom, registriranim v Sloveniji, v tujino in v teh primerih nismo zaznali težav.

Vozniki morajo v vsaki državi in ob vsakem času spoštovati nacionalne carinske postopke, davčne obveznosti in prometne predpise, kar je navedeno tudi v samem dokumentu DVVT.

Enako velja za voznike, ki imajo stalno bivališče v Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Albaniji ter Bosni in Hercegovini.

V Italiji je konec novembra 2018 začel veljati dekret o varnosti (Decreto sicurezza), ki med drugim spreminja tudi 93. člen italijanskega Zakona o prometu (Codice della Strada). Navedeni člen osebam s prijavljenim bivališčem v Italiji prepoveduje vožnjo vozil, ki niso registrirana v Italiji, kar pomeni, da DVVT v tem primeru ne velja. Obenem mora vsak, ki v Italiji prijavi prebivališče, v 60 dneh po prijavi prebivališča vozilo, ki ga vozi, registrirati na italijanske registrske tablice. Če oseba krši navedeni člen zakona so kazni visoke:

 • denarna kazen med 712 in 2.848 EUR,
 • začasni zaseg prometnega dovoljenja za dobo 180 dni,
 • takojšen umik vozila iz prometa,
 • obvezno registracijo ali premestitev državo registracije v roku 180 dni od kršitve.

Zakon določa dve izjemi, ki izključujeta kazen:

 • vozilo, ki je last podjetja s sedežem v tujini, ki v Italiji nima podružnice, če je voznik zaposlen ali sodeluje s podjetjem in ima pri sebi izjavo podjetja (na tej mora biti datum, podpis ter rok, do katerega lahko zaposleni vozi vozilo),
 • vozilo, ki je najeto z leasing pogodbo, pod pogojem, da najemodajalec nima podružnice v Italiji (voznik mora imeti pri sebi leasing pogodbo, s prevodom v italijanski jezik).

 

Še niste član?

Včlanite se in si zagotovite poti brez skrbi ter druge prednosti AMZS članstva.

Klik do članstva

Oglasna sporočila