21. skupščina družbe

Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta AMZS d.d., v zvezi 295. in 296. čl. ZGD-1, AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, uprava oziroma edini član uprave – direktor družbe AMZS d.d. na zahtevo delničarja Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, Ljubljana, prejeto 5.12.2013, sklicuje

21. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v sredo, 22.1.2014, ob 11. uri v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa 1:
Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.

2. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta
Predlog sklepa 2:
Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Dosedanji član (predsednik) nadzornega sveta dr. Danijel Starman, predstavnik delničarjev, se z dnem sprejema sklepa skupščine AMZS d.d., odpokliče.
  • Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva imenovanja, imenuje Antona Breznika.

Na zahtevo delničarja iz 3. odst. 295. čl. ZGD-1 mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščence pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda z obrazložitvijo, ki jih predlaga Avto-moto zveza Slovenije in o katerih bo odločala skupščina, bodo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure.

Sklic skupščine in predlogi ter obrazložitve predlaganih sklepov so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.amzs.si.

Sklic skupščine (.pdf)

1. točka dnevnega reda (.pdf)

2. točka dnevnega reda (.pdf)

Prijavnica (.doc)

Pooblastilo (.doc)

AMZS d.d.
uprava družbe
direktor Matjaž Logar

Ljubljana, dne 18.12.2013

Oglasna sporočila