30. skupščina družbe

Uprava družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«) ter na podlagi točk 6.3.5 in 6.3.6 Statuta AMZS družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Statut«) sklicuje


30. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v četrtek, dne 6. 8. 2020, ob 10. uri v sejni dvorani AMZS d.d.,
Dunajska cesta 128 A, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 1:

1.1. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.

1.2. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar.

1.3. Za člane verifikacijske komisije se imenujejo Katja Jerič kot predsednik in Stanko Pungerčar ter Manca Nunar kot člana.

1.4. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.


2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2019, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2019.

Skupščina AMZS d.d. se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2019, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja ali nadzora.

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 2:

2.1. Bilančni dobiček družbe AMZS d.d., ugotovljen na dan 31. 12. 2019, znaša 3.409.876,69 EUR. Del bilančnega dobička leta 2019 v znesku 238.777,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,22 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 3.171.099,69 EUR pa ostane nerazporejen.

Družba bo dividende izplačala dne 30.9.2020, in sicer delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. kot imetniki delnic družbe s pravico do dividend. Družba AMZS d.d. bo na dan izplačila dividend delničarjem zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na voljo vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

2.2. Skupščina družbe AMZS d.d. potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno leto 2019.


3. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet AMZS d.d predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 3:

3.1. Za revidiranje letnega poročila družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2020 skupščina družbe AMZS d.d. imenuje revizijsko družbo RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE d.o.o., Parmova 45, Ljubljana.


* * *

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami, oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen ZGD-1. Delničarji lahko prijavo pošljejo po pošti na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, oziroma jo osebno dostavijo v tajništvo uprave Družbe.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki. Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 s poročilom nadzornega sveta in ostalo gradivo, pomembno za odločanjem skupščine, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 A v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so objavljeni na spletni strani družbe www.amzs.si, sklic skupščine pa je objavljen tudi na spletnem portalu AJPES.


Lucija Živa Sajevec
direktorica AMZS d.d.

Ljubljana, dne 29.6.2020

Priloge:

Sklic 30 skupščine

Poročilo nadzornega sveta za leto 2019

Letno poročilo AMZS d.d. za leto 2019

Oglasna sporočila