33. skupščina družbe

Uprava družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«), na podlagi točke 6.3.5 Statuta AMZS družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Statut«) sklicuje

  1. skupščino družbe

AMZS d.d.

ki bo v četrtek, dne 13. 01. 2022 ob 10:00 uri v sejni dvorani AMZS d.d.,

Dunajska cesta 128 A, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 1:

  • Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Matjaža Ulčarja.
  • Za člane verifikacijske komisije se imenujejo Katja Jerič kot predsednik in ter Manca Nunar in Stanko Pungerčar kot člana.
  • Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Bojan Podgoršek, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.
  • Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.
  1. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet AMZS d.d predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 2: 

2.1. Skupščina se seznani, da z dnem 23. 11. 2021 učinkuje odstopna izjava člana in predsednika nadzornega sveta družbe AMZS d.d., Antona Breznika.

2.2. Skupščina družbe AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva sprejema tega sklepa, za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andrej Brglez.

  1. Spremembe Statuta družbe AMZS d.d., Ljubljana, v točkah, kot izhaja iz predloga sklepa:

Uprava AMZS d.d predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 3: 

3.1.

V točki 2.1 Statuta družbe AMZS d.d.:

  • se za dejavnostjo 33.140 Popravila električnih naprav dodata dejavnosti:

»35.119 Druga proizvodnja električne energije« in

»35.140 Trgovanje z električno energijo«

  • se spremeni opis dejavnosti »129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje« tako, da se glasi »71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje«.

3.2.

Točka 4.7. Statuta družbe AMZS d.d. se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava objavlja obvestila in sporočila namenjena delničarjem na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe.«

3.3.

Točka 6.3.6. Statuta družbe AMZS d.d. se spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. Če je skupščina sklicana s krajšim sklicnim rokom, lahko veljavno sprejema sklepe, če so na njej navzoči ali zastopani vsi delničarji (univerzalna skupščina).«

* * *

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami, oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen ZGD-1. Delničarji lahko prijavo pošljejo po pošti na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, oziroma jo osebno dostavijo v tajništvo uprave Družbe.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki. Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda in ostalo gradivo, pomembno za odločanjem skupščine, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 A v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.amzs.si in na spletnem portalu AJPES.

 

AMZS d.d

uprava družbe

direktorica Lucija Živa Sajevec

Ljubljana, dne 21. 12. 2021

Priloge:

Sklic 33. skupščine AMZS

Predlog sprememb statuta - obrazložitev

Statut AMZS d.d. - predlog sprememb - čistopis

Oglasna sporočila