Obvestilo o vloženi izpodbojni tožbi

Družba AMZS d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«), na podlagi drugega odstavka 397. člena Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s sprem.) objavlja naslednje sporočilo:

Družba je dne 28. 6. 2017 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo, ki sta jo zoper Družbo vložila družbenika Marko Vihar in Matjaž Velepec, s katero slednja zahtevata ugotovitev ničnosti oziroma podrejeno razveljavitev v nadaljevanju navedenega sklepa, sprejetega na 25. skupščini Družbe dne 11. 5. 2017:

2.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana (v nadaljevanju: »Glavni delničar«) iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe AMZS d.d. na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 4. 4. 2017, ki ga je pripravil Glavni delničar.

2.2. Glavni delničar je imetnik 1.019.268 delnic družbe AMZS d.d. z oznako AMZR, medtem ko je družba AMZS d.d. imetnica 37.592 lastnih delnic. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 se lastne delnice družbe AMZS d.d. od osnovnega kapitala odštejejo, zato ob upoštevanju drugega odstavka 384. člena ZGD-1 delnice, katerih imetnik je Glavni delničar, predstavljajo 93,91 % osnovnega kapitala družbe AMZS d.d. ter 93,91 % delnic družbe AMZS d.d. z glasovalno pravico. Glavni delničar je pridobil 93,91 % delež družbe AMZS d.d. z glasovalno pravico pridobil na podlagi uspešne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe AMZS d.d., ki je bila izvedena v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS; št. 79/2006 s sprem., v nadaljevanju: »ZPre-1«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-9 z dne 5. 1. 2017. Uspešen izid prevzemne ponudbe Glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-23 z dne 21. 2. 2017.

2.3. Vse delnice družbe AMZS d.d., katerih imetnik ni Glavni delničar, zmanjšane za 37.592 lastnih delnic družbe AMZS d.d, torej skupno 66.080 delnic družbe AMZS d.d., se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 8,00 EUR za vsako delnico družbe AMZS d.d., pri čemer je v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 denarna odpravnina enaka znesku denarnega izplačila za delnico, določenem v prevzemni ponudbi.

2.4. Plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca v skladu s Pravili poslovanja KDD. Če je delnica obremenjena, KDD d.d. skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 75/2015 s sprem., v nadaljevanju: »ZNVP-1«) takšno breme izbriše hkrati s prenosom, pri čemer se v primeru, da je vpisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

2.5. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno preidejo vse delnice družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji, na Glavnega delničarja. KDD d.d. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.

2.6. Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., skladno z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 pri KDD d.d. vloži zahtevo za prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na račun Glavnega delničarja pri KDD d.d.

2.7. Glavni delničar je predložil izjavo banke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, Ljubljana, s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo le-ta nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., pri čemer bo v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 celoten znesek denarne odpravnine, ki naj se izplača manjšinskim delničarjem, za račun manjšinskih delničarjev plačal KDD d.d. najkasneje do dneva, ki ga bo v dogovoru s KDD določil kot dan za izplačilo, pri čemer bo ta dan nemudoma, najkasneje pa 15 dni, po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

Uprava Družbe

V Ljubljani, dne 29.6.2017

Oglasna sporočila