Pogoji poslovanja kontrolnega organa v postopkih kontrole tahografov

Naziv in sedež kontrolnega organa:

AMZS d.o.o., Kontrolni organ
Dunajska cesta 128 a
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 530 51 72
Fax.: (01) 530 54 00

Postopki kontrole tahografov se opravljajo na naslovu v delavnicah na lokacijah kontrolnega organa.

AMZS Ajdovščina, Goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina
AMZS Črnomelj, Belokranjska cesta 30, 8340 Črnomelj
AMZS Ljubljana Leskoškova, Leskoškova 11, 1000 Ljubljana
AMZS Koper, Sermin 7c, 6000 Koper
AMZS Maribor, Zagrebška 25, 2000 Maribor
AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, 2250 Ptuj
AMZS Trbovlje, Savinjska c. 36, 1420 Trbovlje
AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice

Za začetek postopka naročnik v delavnici podpiše zahtevek/delovni nalog. Za vozilo mora predložiti prometno dovoljenje in/ali homologacijo.

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihoda strank, stranke pa se lahko tudi naročijo in imajo v tem primeru prednost pred nenaročenimi strankami.

Vložnik mora vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom za izvajanje postopkov oz. v času, ki je predhodno dogovorjen.

Kadar je v PE zaradi postopkov v izvajanju oz. čakajočih strank na izvedbo postopka osebje zasedeno, se zaradi zagotovitve ustreznega časovnega razporeda postopkov stranke naroča v naprej oz. se stranke, ki pridejo naključno, prenaroči na termin, ko osebje ni zasedeno.

Naročnik je dolžan poskrbeti, da je primerek za kontrolo pripravljen za kontrolo. Tahograf mora imeti odobritev tipa, biti mora nepoškodovan in brezhibno delujoč.

Pnevmatike na vozilu morajo ustrezati podatkom v dokumentih, obraba pnevmatik (globina profila) mora biti v predpisanih mejah.

Kontrolni organ izvede kontrolo v skladu s predpisanim postopkom. Naročnik ali njegov pooblaščenec je pri kontroli lahko prisoten v prostorih, kjer je dovoljeno zadrževanje strank, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

Kontrolni organ izvaja postopke kontrole za vse vrste tahografov, kot so navedeni v obsegu akreditacije za delavnico na posamezni lokaciji v prilogi k akreditacijski listini. Kontrola tahografov se na posameznih lokacijah izvaja tudi kot neakreditirana dejavnost na podlagi pooblastila, kot je navedeno v točki 4.1 in razvidno iz oglasne deske delavnice na lokaciji.

Kontrolni organ v delavnicah za tahografe poleg akreditiranega postopka kontrole tahografa opravlja tudi kontrolo omejevalnika hitrosti v skladu s predpisi, ki pa ni vključena v obseg akreditacije. Poročilo o kontroli omejevalnika hitrosti ne nosi znaka akreditacije.

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda poročilo/zapisnik o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Ugotovitve kontrole se nanašajo na stanje primerka v času kontrole.

Pri izvajanju kontrole v neakreditirani delavnici za tahografe (neakreditirana lokacija) se izda poročilo/zapisnik o kontroli brez sklicevanja na akreditacijo.

Storitve v postopkih kontrole tahografov se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa na lokacijah PE. Naročnik storitve je dolžan plačati storitev takoj po izdaji računa na blagajni oz. v plačilnem roku. V posameznih primerih se za plačilo opravljanja storitve izda tudi predračun.

Naročnik se lahko zoper izvedbo kontrole pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 8-ih dni od prejema poročila o kontroli ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)izpolnjevanju predpisanih pogojev, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli, vloži pisni priziv v roku 8-ih dni od prejema poročila o kontroli na sedežu kontrolnega organa.

Opis procesa obravnavanja pritožb in prizivov, po katerem kontrolni organ rešuje pritožbe in prizive, je na zahtevo na voljo vsaki zainteresirani stranki na sedežu kontrolnega organa in v delavnicah na lokacijah v PE.

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja naročnik kontrole in KO potrdita s podpisi na zahtevku (vlogi) za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu.

Naročnik s podpisom na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu potrdi seznanjenost, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronsko zbirko podatkov TAHOEV (podatki o kontroli tahografov), do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet ter Inšpektorat za promet, energetiko in prostor).

Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, ter zavarovalnicam na podlagi zakonsko utemeljene zahteve posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Kontrolni organ naročnika obvesti o posredovanju dokumentacije, razen kadar naročnik tega ne želi in to pisno izjavi pri oddaji vloge ter v primerih kadar zakon to prepoveduje. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije.

Oglasna sporočila