Rezultati žrebanja

V torek, 18.4.2017, smo izvedli žreb za nagrado - komplet pnevmatik v vrednosti 400 €. Ker se je prvotna izžrebanka nagradi odpovedala, jo podeljujemo naslednjemu rezervnemu izžrebancu, ki je oddal vse zahtevane podatke. To je Aleksandar H., ki bo o nagradi obveščen po e-pošti, ki nam jo je zaupal v oddanem obrazcu.

Čestitamo!

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizatorji nagradne igre so AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442, Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, mat. št. 5163196, davčna št. SI85390518 in Erste Card d.o.o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana, mat. št. 6395791, davčna št. SI39435423 (v nadaljevanju: »organizatorji nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je pridobivanje novih uporabnikov Diners Club AMZS kartice in drugih storitev organizatorjev nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetjih:

  • AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali
  • Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali
  • Erste Card d.o.o., Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana.

Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z oddajo kontaktnih podatkov v spletnem obrazcu na naslovu www.izberikartico.si/amzs (ime, priimek, e-naslov in telefonska številka).
Posameznik se z oddajo podatkov strinja, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so dostopni na spletni strani www.amzs.si.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka na spletni strani www.izberikartico.si/amzs od 15. 3. 2017 do 14. 4. 2017. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre je naslednja nagrada:

  • 1x komplet pnevmatik (do največ 4 pnevmatike) v skupni vrednosti do 400 evrov.

Vrednost pnevmatik vključuje DDV in se določa po veljavnem maloprodajnem ceniku družbe AMZS d.d., ki tudi podeljuje nagrado, na dan prevzema nagrade.

Dopuščamo možnost, da nagrajenec želi prevzeti komplet pnevmatik, čigar cena presega 400 € z DDV. V tem primeru razliko do naročenega kompleta pnevmatik poravna sam

V primeru, da želi izžrebani nagrajenec nagrado prenesti na drugo osebo, mora podpisati izjavo o prenosu nagrade, ki jo pridobi s strani organizatorjev nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 18.4.2017 na sedežu AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bodo organizatorji nagradne igre preverili, če so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. V primeru, da bodo ugotovili, da niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizatorji nagradne igre pridržujejo pravico, da še enkrat opravijo žrebanje za tisto nagrado, za katero je bil izžreban neveljaven obrazec.

Nagrajenec bo obveščeni preko elektronskega naslova, ki ga je oddal s svojimi podatki, najkasneje v 7 dneh po opravljenem žrebanju.
Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo po posredovanju naslova bivanja in svoje davčne številke prejel potrdilo, s katerim bo lahko prevzel nagrado v poslovni enoti AMZS po lastnem izboru. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter so tako organizatorji nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosti vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizatorji nagradne igre pridobijo pravico do razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

AMZS d.d., ki podeljuje nagrado, bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorji nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujejo za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizatorji nagradne igre z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščajo o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d.d., Izava d.o.o. in AMZS Šola vožnje d.o.o.), Avto-moto zveze Slovenije in Erste Card d.o.o. (neposredno trženje).

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizatorji nagradne igre vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujejo izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizatorji bodo ponudbe prilagodili potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, bližino kraja prebivanja, ipd..

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje besedo sporočilo z besedo »odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM« in na naslov Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM«.

Organizatorji nagradne igre se zavezujejo, da bo podatek nagrajenca o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.
Nagrajenec organizatorjem nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.
Udeleženci nagradne igre z oddajo obrazca potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizatorji nagradne igre so tudi upravljavci osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizatorji nagradne igre bodo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočili vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovali mu bodo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bodo organizatorji nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirajo.

Organizatorji nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bodo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabili v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani www.amzs.si.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorjev nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorji nagradne igre si pridržujejo pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

V Ljubljani, 14. 03. 2017

AMZS d. d.
Avto-moto zveza Slovenije
Erste Card d.o.o.

 

Potrebujete več informacij oziroma se želite vpisati v AMZS Šolo vožnje?

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 20 11.

Kontakt

Oglasna sporočila