SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
najema prikolice AMZS d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1.1. Splošni pogoji poslovanja najema prikolice AMZS d.d so sestavni del pogodbe o najemu prikolice v lasti AMZS d.d. Podpis na najemni pogodbi hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom prikolice in AMZS d.d. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 • »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema prikolice v lasti AMZS d.d.;
 • »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki sklene z AMZS d.d. pogodbo o najemu prikolice;
 • »AMZS d.d.« je družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. in je najemodajalec;
 • »prikolica« je prikolica v lasti AMZS d.d., ki se oddaja v najem strankam;
 • »uporabnik« je oseba, ki skladno s sklenjeno pogodbo o najemu prikolice poleg najemnika lahko uporablja prikolico;
 • »pogodba o najemu« je pogodba o najemu prikolice AMZS d.d., ki jo skleneta AMZS d.d. in najemnik;
 • »zapisnik o stanju prikolice« je zapisnik, v katerem AMZS d.d. in najemnik ugotovita stanje prikolice ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je prikolica v lasti AMZS d.d., ki je podrobneje določena v pogodbi o najemu.

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in AMZS d.d. se s pogodbo o najemu dogovorita o času trajanja najema.

4.2. Sestavni del pogodbe o najemu je zapisnik o stanju prikolice, v katerem AMZS d.d. in najemnik ugotovita stanje prikolice ob prevzemu in ob vrnitvi.

4.3. Najem je možen za največ 24 ur ali za vikend. Vikend najem pomeni najem prikolice od petka kadarkoli od delovnega časa AMZS d.d. do prvega naslednjega ponedeljka zjutraj do 9.00 ure. Za najem izven teh opcij, je potrebno poslati povpraševanje na mail najem.prikolic@amzs.si .

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)

5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najete prikolice ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Najemnik prikolice ne sme uporabljati:

 • za prevoz vnetljivih in nevarnih snovi;
 • za nadaljnji podnajem tretji osebi;
 • če je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval ali zdravil, pri uporabi katerih odsvetujejo vožnjo motornih vozil;
 • za prevoz potnikov in blaga proti plačilu;
 • za udeležbo na športnih ali drugih tekmovanjih;
 • v primeru, da prikolica ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibna in je najemnik s tem seznanjen.

Najemnik lahko prikolico uporablja le na območju Republike Slovenije. Za uporabo in vožnjo prikolice izven območja Republike Slovenije je dolžan pridobiti pisno soglasje AMZS d.d.

5.2. Najemnik je dolžan vsako večjo tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev prikolice nemudoma sporočiti AMZS d.d. in ravnati v skladu z navodili AMZS d.d.

V primeru prometne ali druge nesreče je najemnik dolžan ščititi interes AMZS d.d. in zavarovalnice, pri kateri je najeta prikolica zavarovana, predvsem tako, da:

 • si zabeleži vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
 • ne zapusti poškodovanega vozila, dokler se ga ne zavaruje ali umakne na varno;
 • v primeru prometne nesreče pokliče Policijo, jih obvesti o nesreči, počaka na njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobi kopijo slednjega;
 • poda o nesreči pisno izjavo in izpolni »Evropsko poročilo o nezgodi«.

5.3. V kolikor najemnik ravna v nasprotju z določilom člena 5.2. SPP je najemnik AMZS d.d. odškodninsko odgovoren za morebitno škodo zaradi opustitve svojih obveznosti po SPP.

5.4. Najemnik je dolžan AMZS d.d. povrniti vse sodne in izvensodne stroške ter kazni zaradi prometnih prekrškov, storjenih s prikolico v času trajanja najema.

5.5. Najemnik je lahko oseba, ki je starejša od 21 let in ima na dan najema prikolice veljavno vozniško dovoljenje že najmanj dve leti.

Prikolico lahko poleg najemnika uporablja tudi uporabnik, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje.

Najemnik daje AMZS d.d. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

5.5. Najemnik je dolžan po končanem najemu AMZS d.d. predati prikolico v takšnem stanju, kot jo je prevzel. Stanje prikolice ob prevzemu in vrnitvi najemnik in AMZS d.d. ugotovita z zapisnikom o stanju prikolice.

5.6. Ne glede na zavarovanje odgovornosti prikolice pri zavarovalnici je najemnik odškodninsko odgovoren:

 • za poškodbe na zunanjem in notranjem delu prikolice,
 • za poškodbe podvozja prikolice, poškodbe pnevmatik, poškodbo cerade,
 • za škodo na prikolic, ki jo je povzročil najemnik vozila ali uporabnik, ki je določen v najemni pogodbi, pod vplivom alkohola ali mamil,
 • za škodo, povzročeno naklepno ali iz malomarnosti,
 • če najemnik prikolice ali uporabnik, ki je določen v najemni pogodbi, v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
 • če najemnik prikolice ali uporabnik, ki je določen v najemni pogodbi, pobegne iz kraja nezgode,
 • v drugih primerih, ki so iz zavarovanja izključeni ali ko se prikolica uporablja v nasprotju s SPP in pogodbo o najemu.

V primeru poškodb prikolice, ki se ugotovijo naknadno, si AMZS d.d. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja.

Pri prevzemu prikolice je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine določi najemodajalec, ta znaša 50,00 EUR (z besedo petdeset evrov). Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja ter obračunavanju za dodatne dni v primeru podaljšanja najema ali prevoženih dodatnih kilometrov. Če je vozilo vrnjeno v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob zaključku računa oz. v treh delovnih dneh na njegov transakcijski račun. V primeru, da je nastala škoda višja kot varščina, se najemnik zavezuje, da bo nemudoma poravnal tudi razliko, ki predstavlja odškodnino, ki presega znesek varščine.

Najemnik je ne glede na način nastanka škode dolžan kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegala zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno prikolico.

AMZS d.d. ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik oz. uporabnik in ni zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno prikolico. S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom nasproti AMZS d.d., ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod, opredeljenih v tej točki.

5.7. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca na spletni strani www.amzs.si/prikolice, osebno v poslovalnici AMZS d.d. ali preko klicnega centra na telefonski številki 080 23 43.

5.8. Stranka se ob prevzemu prikolice identificira z osebnim dokumentom. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na pogodbi o najemu.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem prikolice je:

Redna cena:

 • do 4 ure: 21,00 €
 • 24 ur (dnevni najem): 29,90 €
 • vikend: 46,00 €

Članom AMZS ob najemu pripada 15 % popusta na objavljeno redno ceno.

6.2. Za plačilo najemnine AMZS d.d. izda najemniku račun neposredno ob najemu. V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa. V kolikor je najemnik pravna oseba mora račun poravnati najkasneje v roku 8 dni od izdaje računa, v vsakem primeru pa pred prevzemom prikolice. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

7. člen (obveznosti AMZS d.d.)

7.1. AMZS d.d. se zavezuje:

 • predati najemniku prikolico v brezhibnem stanju z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo,
 • imeti poravnane stroške tehničnih pregledov in registracije ter druge stroške v zvezi z registracijo in zavarovanjem prikolice,
 • seznaniti najemnika z osnovnimi tehničnimi značilnostmi prikolice.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. AMZS d.d. in najemnik skleneta pogodbo o najemu prikolice, ki vsebuje:

 • podatke o najemniku (naziv/ ime in priimek, sedež/naslov, matična številka/ EMŠO, davčna številka, tel. številka);
 • dogovor o času trajanja najema;
 • natančno opredelitev prikolice, ki je predmet najema (reg. oznaka, znamka, tip vozila, št. šasije);
 • zapisnik o stanju prikolice;
 • osebne podatke o uporabniku prikolice
 • določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in AMZS d.d. lahko prekineta pogodbeno razmerje brez odpovednega roka v primeru kršitev teh SPP in pogodbe o najemu s strani nasprotne pogodbene stranke. (izredna odpoved pogodbe).

9.2. Odpoved mora biti podana pisno.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta AMZS d.d. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 • pridobitev posla,
 • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
 • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte.

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 15. 11. 2021 in veljajo za nedoločen čas. AMZS d.d. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih AMZS d.d. objavi na spletni strani AMZS d.d. www.amzs.si, kjer so vsem javno dostopni. Spremembe in dopolnitve SPP začnejo veljati z dnem navedenim na SPP.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

 

Ljubljana, dne 1. 6. 2022

Zoran Miloševič
Direktor AMZS d. d.

Oglasna sporočila