Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je AMZS d. d. zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja s področja registracije motornih in priklopnih vozil ter izdaje preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo, tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil, identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil, tahografov, taksimetrov ter varne vožnje, s čimer je zaveden tudi v Katalogu zavezanih organov, ki ga ureja in dopolnjuje Ministrstvo za javno upravo.

 • Naziv zavezanca: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana
 • Odgovorna oseba: Lucija Živa Sajevec, direktorica
 • Datum prve objave kataloga: 19. 12. 2005
 • Datum zadnje spremembe kataloga: 18. 11. 2014

Katalog je dostopen na uradni spletni strani AMZS d. d. (www.amzs.si) ali v tiskani obliki v tajništvu na sedežu družbe, Dunajska c. 128a, Ljubljana.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 

Podjetje: AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
Skrajšani naziv podjetja: AMZS d. d.
Naslov sedeža: Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 530 5100
Faks: +386 1 568 2321
Elektronski naslov: http://www.amzs.si/
Elektronska pošta: info@amzs.si
Matična številka: 5488338
ID za DDV: SI56951442
Odgovorna oseba: Lucija Sajevec, direktorica
Notranje organizacijske enote: PE LJUBLJANA, Dunajska c. 128a, 1000 Ljubljana, tel. 01 530 53 98
PE LJUBLJANA, Leskoškova, Leskoškova c. 11, 1000 Ljubljana, tel. 01 5863 360
PE LJUBLJANA, Leskoškova, Izpostava Flajšmanova, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, tel. 01 548 33 87
PE OTOČEC, Grajska cesta 5, 8222 Otočec ob Krki, tel. 07 394 17 06
PE KRANJ, Bleiweisova 36, 4000 Kranj, tel. 04 280 80 00
PE CELJE, Ljubljanska 35, 3000 Celje, tel. 03 425 65 60
PE CELJE, Izpostava Vojnik, Celjska cesta 49, 3212 Vojnik, 03 82 82 560
PE CELJE, Izpostava Celeia, Mariborska c. 107, 3000 Celje, tel. 051 281 712
PE KOPER, Sermin 7c, 6000 Koper, tel. 05 613 80 00
PE POSTOJNA, Industrijska cesta 1, 6230 Postojna, tel. 05 720 10 00
PE MARIBOR, Zagrebška 25, 2000 Maribor, tel. 02 333 88 88
PE PTUJ, Ormoška c. 23, 2250 Ptuj, tel. 02 749 35 34
PE NOVA GORICA, Polje 4, 5290 Šempeter pri Gorici, tel. 05 335 15 33
PE KOČEVJE, Podjetniško naselje 14, 1330 Kočevje, tel. 01 893 08 40
PE ČRNOMELJ, Belokranjska 30, 8340 Črnomelj, tel. 07 306 18 20
PE MURSKA SOBOTA, Noršinska 2, 9000 Murska Sobota, tel. 02 530 80 00
PE DRAVOGRAD, Mariborska 60, 2370 Dravograd, tel. 02 871 07 00
PE TRBOVLJE, Savinjska c. 36, 1420 Trbovlje. tel. 03 5625 456
PE Center varne vožnje, Čeplje 29b, 3305 Vransko, tel. 08 200 29 00
PE Šola vožnje, Dunajska c. 128, 1000 Ljubljana, tel. 01 5305 270
Poslovalnica LESCE, Hraška 19, 4248 Lesce, tel. 04 597 12 42
Poslovalnica RIBNICA, Ob železnici 2, 1310 Ribnica, tel. 01 835 04 50
Poslovalnica ROGAŠKA SLATINA, Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina, tel. 03 818 57 20
Poslovalnica LENART, Industrijska ulica 26, 2230 Lenart, tel. 02 729 57 82
Poslovalnica ŠEMPETER, Rimska cesta 98b, 3311 Šempeter, tel. 03 703 25 00
   

Kratek opis delovnega področja organa:
Osnovna dejavnost AMZS d. d. je opravljanje storitev pomoči na cesti in vleke vozil, tehničnih pregledov, registracij, upravnih postopkov, sklepanja zavarovanj, servisiranja vozil, pranja vozil ter organiziranje in izvajanje programov varne vožnje in drugih aktivnosti na poligonu varne vožnje na Vranskem. Poleg tega družba opravlja dejavnost prodaje trgovskega in komisijskega blaga ter oddajanja in upravljanja prostorov.

Vsebina javnega pooblastila:
Registracija motornih in priklopnih vozil in izdaja preizkusnih tablic ter potrdil za preizkusno vožnjo:

 • registracija motornih in priklopnih vozil, razen motornih in priklopnih vozil diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah, začasne registracije motornih in priklopnih vozil ter registracije motornih in priklopnih vozil, ki bodo registrirana v drugi državi,
 • sprememba lastništva motornih in priklopnih vozil,
 • zamenjava prometnih dovoljenj,
 • sprememba tehničnih podatkov registriranih vozil,
 • zamenjava registrskih tablic za motorna in priklopna vozila,
 • odjava motornih in priklopnih vozil,
 • izdaja preizkusnih tablic ter potrdil za preizkusno vožnjo.

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil:

 • tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg,
 • tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil,
 • tehnični pregledi traktorjev in traktorskih priklopnikov.

Varna vožnja:

 • pridobivanje temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu,
 • teoretični in praktični del programa izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo,
 • program usposabljanja ter redno izpopolnjevanje znanja in organiziranje opravljanja izpitov,
 • teoretični in praktični del programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic kot delov programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike.

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil:

 • izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil,
 • posamične odobritve predelanih ali popravljenih vozil,
 • izvajanje strokovnih nalog v postopku posamične odobritve predelanih ali popravljenih vozil.

Tahografi:

 • opravljanje postopkov in nalog delavnic za tahografe.

Taksimetri:

 • Izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev taksimetrov.

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

Ne velja za nosilce javnih pooblastil.

2.c Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja

Oseba, pooblaščena za posredovanje informacij javnega značaja:

 • Tanja Godler Matek, dipl. upr. org., komercialist
 • Telefonska številka: +386 1 530 5164
 • Naslov za elektronsko pošto: tanja.godler@amzs.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 • Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PisRS)
 • Uradni list RS
 • Predpisi in odločbe prava EU
 • Vladni portal z informacijami o življenju v EU
 • Ministrstvo za zunanje zadeve RS
 • E-uprava

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predloge državnih predpisov si uporabnik lahko ogleda na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PisRS).
Predloge predpisov EU si lahko ogledate na uradni strani EU.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Za to področje strateški in programski dokumenti ne obstajajo.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

AMZS d. d. vodi postopke kot nosilec javnih pooblastil, katerih seznam je na voljo v dokumentu na tej povezavi (.PDF).

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

AMZS d. d. ne vodi javnih evidenc.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

AMZS d. d. ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami podatkov.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

AMZS d. d. ne razpolaga z drugimi sklopi informacij javnega značaja.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja s katerimi razpolaga nosilec javnega pooblastila

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Dostop je možen preko spletne strani na naslovu: http://www.amzs.si/o-amzs/za-delnicarje/katalog-informacij-jz

Dostop je možen tudi z elektronsko pošto info@amzs.si, telefonsko na številki 01 530 5164, ali v delovnem času ustno na okencih, kjer se opravljajo upravni postopki registracije.

Ustne, telefonske ali z elektronsko pošto posredovane informacije so brezplačne, razen pretvorbe ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko, ki se zaračuna po ceniku.

Če uporabnik želi pisno informacijo, ki zahteva kopijo dokumenta, je le ta plačljiv po ceniku.

Poštnina za pošiljanje informacij se obračuna skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Če uporabnik ni zadovoljen s podano informacijo, lahko zahteva od AMZS d. d. pisno informacijo na podlagi pisne vloge, ki mora vsebovati:

 • ime in naslov prosilca,
 • navedbo informacije, ki jo želi dobiti,
 • na kakšen način se želi seznaniti (ustno, prepis, fotokopija, elektronsko). 
 • Prosilcu ni potrebno navesti razloga.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • cena registracije,
 • cena tehničnega pregleda,
 • cena homologacije vozila,
 • kaj je potrebno predložiti za prvo registracijo ali podaljšanje registracije vozila,
 • kdaj in kako se odjavi vozilo,
 • kdaj in kako je potrebno zamenjati registrske tablice,
 • koliko časa veljajo preizkusne tablice,
 • kdaj je potrebno opraviti tehnični pregled,
 • kaj je potrebno predložiti za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila vozilih,
 • kaj je potrebno predložiti za posamično odobritev predelanega vozila.

Katalog IJZ - 18.11. 2014

Priloga 1 - Pooblastila 

Priloga 2 - Cenik

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila