22. skupščina družbe

Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, uprava oziroma edini član uprave – direktor družbe AMZS d.d. sklicuje

22. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v torek, 26.8.2014, ob 11.00 uri v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa 1:
Na predlog uprave oz. edinega člana uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.

2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2013, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja ali nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013
Skupščina AMZS d.d. se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2013, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja ali nadzora.

Predlog sklepa 2.1:
Na predlog uprave oz. edinega člana uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno leto 2013 v znesku 899.261,66 EUR se uporabi za prenos na druge rezerve iz dobička.

Predlog sklepa 2.2:
Na predlog uprave oz. edinega člana uprave – direktorja AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa 3:
Na predlog nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Za revizorja družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2014 se imenuje AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ, podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje, Murkova 4, Ptuj.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta
Skupščina AMZS d.d. se seznani s potekom mandata članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev Slavku Rusu, z dnem 19.7.2014.

Predlog sklepa 4:
Na predlog nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva imenovanja, imenuje Roberta Štabo.

5. Seznanitev delničarjev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev
Skupščina AMZS d.d. se seznani s potekom mandata članu nadzornega sveta, predstavniku delavcev Jožetu Kralju, z dnem 21.7.2014.

Skupščina AMZS d.d. se seznani z sklepom sveta delavcev z dne 26.6.2014, da se za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev imenuje Jurij Kočar, in sicer za mandatno obdobje od 21.7.2014 do 21.7.2018.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.amzs.si.

Sklic skupščine (.pdf)

Letno poročilo 2013 (.pdf)

Poročilo nadzornega sveta (.pdf)

AMZS d.d.
uprava družbe
direktor Matjaž Logar

Ljubljana, dne 11.7.2014

Oglasna sporočila