23. skupščina družbe

Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, uprava oziroma edini član uprave – direktorica AMZS d.d. sklicuje

23. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v Ljubljani, dne 24. 6. 2015, ob 10:00 uri v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa 1:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave – direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.


2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2014, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.
Skupščina AMZS d.d. se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2014, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organa vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 2.1:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave – direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno leto 2014 v znesku 192.686,96 evrov se uporabi na naslednji način:

  • del bilančnega dobička AMZS d.d. v znesku 145.977,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 evra na delnico (lastne delnice niso udeležene);
  • preostali del bilančnega dobička AMZS d.d. v znesku 46.709,96 evrov ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30. septembra 2015, in sicer delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend.

Predlog sklepa 2.2:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave – direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.


3. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa 3:
Na predlog nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Za revizorja družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2015, se imenuje AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., PTUJ, podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje, Murkova 4, Ptuj.


4. Seznanitev delničarjev z odstopom direktorja
Skupščina AMZS d.d. se seznani, da je nadzorni svet AMZS d.d. s sklepom dne 18. 12. 2014 sprejel odstopno izjavo direktorja AMZS d.d. Matjaža Logarja.

5. Seznanitev delničarjev z imenovanjem direktorice
Skupščina AMZS d.d. se seznani, da je nadzorni svet AMZS d.d. s sklepom dne 18. 12. 2014 imenoval za direktorico AMZS d.d. Lucijo Živo Sajevec, in sicer za mandatno obdobje od 18. 12. 2014 do 18. 12. 2019.

6. Pripojitev družbe Avtošola AMZS d.o.o. družbi AMZS d.d.
Predlog sklepa 4:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave – direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

  • Direktorico se zadolži, da pripoji družbo Avtošola AMZS d.o.o. družbi AMZS d.d. ter da izpelje vse potrebne aktivnosti za pripojitev.

Navodilo:
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.amzs.si.

sklic skupščine (.PDF)

letno poročilo AMZS d.d. za leto 2014 (.PDF)

AMZS d.d.
uprava družbe
Ljubljana, dne 13. maj. 2015 direktorica Lucija Živa Sajevec

Oglasna sporočila