Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana, uprava oziroma edina članica uprave- direktorica AMZS d.d. sklicuje

24. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v petek, 8.7.2016, ob 10.00 uri v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a, Ljubljana


Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 1:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave- direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.

2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015

Skupščina AMZS d.d. se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora.

Predlog sklepa 2.1:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave- direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:

Bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno leto 2015 v znesku 1.000.240,59 evrov se uporabi za naslednji način:

  • del bilančnega dobička AMZS d.d. v višini 213.351,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,19 EUR na navadno delnico;
  • preostali del bilančnega dobička AMZS d.d. v višini 786.889,59 evrov pa ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 30. septembra 2016, in sicer delničarjem, ki so na dan skupščine, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička, vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend.

Predlog sklepa 2.2:
Na predlog uprave oz. edine članice uprave- direktorice AMZS d.d. in nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina AMZS d.d. podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa 3:
Na predlog nadzornega sveta AMZS d.d. je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za revizorja družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2016 se imenuje AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., PTUJ, podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje, Murkova 4, Ptuj.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Skupščina AMZS d.d. se seznani, da se z dnem 18.12.2016 izteče mandat članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev Radomirja Stojanovića in Jožefa Zimška.

Predlog sklepa 4:
Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep:
Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva 18.12.2016 dalje, imenuje Jožefa Zimška in Radomirja Stojanovića.

5. Pooblastilo upravi – direktorici družbe za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa 5:
Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep:
Skupščina AMZS d.d. na podlagi 8. alineje 247. člena Zakona o gospodarskih družbah
pooblašča upravo – direktorico družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobi lastne delnice, katerih skupno število z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja 112.294 delnic. Pooblastilo družbi velja 36 (šestintrideset) mescev od dneva sprejema tega sklepa.
Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 6,00 ali višja od 11,00 EUR za delnico v času nakupa.
Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja.
Uprava - direktorica družbe je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi – direktorici družbe za nakup lastnih delnic.

  

Navodilo:

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenost iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.amzs.si.

Sklic skupščine

Letno poročilo AMZS d.d. za leto 2015

 AMZS d.d.
uprava družbe
Ljubljana, dne 6.6.2016 direktorica Lucija Živa Sajevec

 

Oglasna sporočila