Uprava družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«) ter na podlagi točk 6.3.5 in 6.3.6 Statuta AMZS družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. z dne 18. 12. 2012 (v nadaljevanju: »Statut«), na zahtevo delničarja Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana, ki jo je Družba prejela dne 5. 4. 2017, sklicuje

25. skupščino družbe
AMZS d.d.

ki bo v četrtek, dne 11. 5. 2017, ob 10.00 uri v sejni dvorani AMZS d.d.,
Dunajska cesta 128 a, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 1:

1.1. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.

1.2. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Uroš Divjak.

1.3. Za člane verifikacijske komisije se imenujejo Tanja Glušič kot predsednik in Manca Nunar ter Kristina Božič kot člana.

1.4. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja Avto-moto zveza Slovenije

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 2:

2.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana (v nadaljevanju: »Glavni delničar«) iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe AMZS d.d. na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 4. 4. 2017, ki ga je pripravil Glavni delničar.

2.2. Glavni delničar je imetnik 1.019.268 delnic družbe AMZS d.d. z oznako AMZR, medtem ko je družba AMZS d.d. imetnica 37.592 lastnih delnic. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 se lastne delnice družbe AMZS d.d. od osnovnega kapitala odštejejo, zato ob upoštevanju drugega odstavka 384. člena ZGD-1 delnice, katerih imetnik je Glavni delničar, predstavljajo 93,91 % osnovnega kapitala družbe AMZS d.d. ter 93,91 % delnic družbe AMZS d.d. z glasovalno pravico. Glavni delničar je pridobil 93,91 % delež družbe AMZS d.d. z glasovalno pravico pridobil na podlagi uspešne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe AMZS d.d., ki je bila izvedena v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS; št. 79/2006 s sprem., v nadaljevanju: »ZPre-1«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-9 z dne 5. 1. 2017. Uspešen izid prevzemne ponudbe Glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-23 z dne 21. 2. 2017.

2.3. Vse delnice družbe AMZS d.d., katerih imetnik ni Glavni delničar, zmanjšane za 37.592 lastnih delnic družbe AMZS d.d, torej skupno 66.080 delnic družbe AMZS d.d., se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 8,00 EUR za vsako delnico družbe AMZS d.d., pri čemer je v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 denarna odpravnina enaka znesku denarnega izplačila za delnico, določenem v prevzemni ponudbi.

2.4. Plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca v skladu s Pravili poslovanja KDD. Če je delnica obremenjena, KDD d.d. skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 75/2015 s sprem., v nadaljevanju: »ZNVP-1«) takšno breme izbriše hkrati s prenosom, pri čemer se v primeru, da je vpisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika.

2.5. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno preidejo vse delnice družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji, na Glavnega delničarja. KDD d.d. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.

2.6. Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., skladno z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 pri KDD d.d. vloži zahtevo za prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na račun Glavnega delničarja pri KDD d.d.

2.7. Glavni delničar je predložil izjavo banke NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, Ljubljana, s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo le-ta nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., pri čemer bo v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 celoten znesek denarne odpravnine, ki naj se izplača manjšinskim delničarjem, za račun manjšinskih delničarjev plačal KDD d.d. najkasneje do dneva, ki ga bo v dogovoru s KDD določil kot dan za izplačilo, pri čemer bo ta dan nemudoma, najkasneje pa 15 dni, po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.


3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, in imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Delničar Avto-moto zveza Slovenije predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 3:

3.1. Skupščina družbe AMZS d.d. se seznani, da je dne 17. 3. 2017 zaradi njegovega odstopa prenehala funkcija članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev, Robertu Štabi.

3.2. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina AMZS d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva sprejema tega sklepa, imenuje Janeza Prosenika.

4. Seznanitev delničarjev z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev

Sklep 4:

4.1. Skupščina AMZS d.d. se seznani, da se z dnem 9. 5. 2017 izteče mandat članu nadzornega sveta, predstavniku delavcev, Urošu Temlinu.

4.2. Skupščina AMZS d.d. se seznani s sklepom sveta delavcev z dne 23. 3. 2017, s katerim je svet delavcev za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, imenoval Uroša Temlina, in sicer za mandatno obdobje od 9. 5. 2017 do 9. 5. 2021.

* * *

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami, oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen ZGD-1. Delničarji lahko prijavo pošljejo po pošti na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, oziroma jo osebno dostavijo v tajništvo uprave Družbe.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki. Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda z obrazložitvijo, ki jih predlaga Avto-moto zveza Slovenije in o katerih bo odločala skupščina, letnimi poročili družbe AMZS d.d. za zadnja tri poslovna leta, pisnim Poročilom glavnega delničarja Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana, z dne 4. 4. 2017, dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-9 z dne 5. 1. 2017, ter odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-16/2016-23 z dne 21. 2. 2017, bodo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.


Sklic skupščine je objavljen na spletnem portalu AJPES ter na spletni strani družbe www.amzs.si .

Sklic 25. skupščine AMZS d.d. (PDF)

AMZS d.d.
uprava družbe
Ljubljana, dne 10. 4. 2017 direktorica Lucija Živa Sajevec

Oglasna sporočila