Obvestilo v zvezi s 27. skupščino AMZS d.d.

Uprava družbe AMZS d.d. v zvezi s 27. skupščino AMZS d.d., ki je sklicana za dne 29. 1. 2018, delničarje obvešča, da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom, opr. št. Srg 2018/268 z dne 16. 1. 2018, v sodni register vpisalo sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki ga je skupščina delničarjev družbe AMZS d.d. sprejela na svoji 25. seji dne 11. 5. 2017.

Na podlagi tretjega odstavka 387. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem., »ZGD-1«) so z dnem vpisa sklepa v sodni register delnice manjšinskih delničarjev prešle na glavnega delničarja. Od tega dne dalje manjšinski delničarji ne morejo več izvrševati svojih pravic iz delnic, niti z njimi razpolagati, zato na 27. skupščini AMZS d.d. svojih pravic, vključno z glasovalno pravico, ne bodo več mogli izvrševati.

Direktorica Lucija Živa Sajevec

Oglasna sporočila