SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
najema otroškega sedeža AMZS d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1. člen
(namen in obseg SPP)
1.1. Splošni pogoji poslovanja najema otroškega sedeža AMZS d.d so sestavni del pogodbe o najemu otroškega sedeža v lasti AMZS d.d. Podpis na najemni pogodbi hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom otroškega sedeža in AMZS d.d. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:
a) »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema otroškega sedeža v lasti AMZS d.d.;
b) »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki sklene z AMZS d.d. pogodbo o najemu otroškega sedeža;
c) »AMZS d.d.« je družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. in je najemodajalec;
d) »otroški sedež« je otroški sedež v lasti AMZS d.d., ki se oddaja v najem strankam
e) »pogodba o najemu« je pogodba o najemu otroškega sedeža AMZS d.d., ki jo skleneta AMZS d.d. in najemnik
f) »zapisnik o stanju otroškega sedeža« je zapisnik v katerem AMZS d.d. in najemnik ugotovita stanje otroškega sedeža ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je otroški sedež skupine 0+ do 13 kg telesne teže otroka v lasti AMZS d.d., ki je podrobneje določen v pogodbi o najemu. 

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in AMZS d.d. se s pogodbo o najemu dogovorita o času trajanja najema.

4.2. Sestavni del pogodbe o najemu je zapisnik o stanju otroškega sedeža, v katerem AMZS d.d. in najemnik ugotovita stanje otroškega sedeža ob prevzemu in ob vrnitvi.

4.3. Najem je možen za 1 mesec ali 1 leto. Najem se podaljšuje s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)


5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najetega otroškega sedeža ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

5.2. Najemnik je dolžan vsako večjo tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev otroškega sedeža nemudoma sporočiti AMZS d.d. in ravnati v skladu z navodili AMZS d.d.

5.3. V primeru udeležbe otroškega sedeža v prometni nesreči, je najemnik dolžan nemudoma, najkasneje pa naslednji delovni dan po nesreči obvestiti AMZS d.d. o primeru. Najemnik je dolžan opisati dejstvo oz. okoliščino v kateri je bil sedež udeležen skupaj z dodatno dokumentacijo, ki izkazuje okoliščine nesreče (policijski zapisnik, evropsko poročilo o prometni nesreči, poročile zavarovalnice,…).

5.4. Najemnik z vračilom otroškega sedeža izjavlja, da slednji ni bil udeležen v prometni nesreči oziroma, da je v primeru nesreče AMZS d.d. posredoval vse zahtevane podatke skladno s podčlenom 5.3. teh SPP.

5.5. V kolikor je bil otroški sedež udeležen v prometni nesreči in je to izkazano z okoliščinami iz podčlena 5.3. SPP, AMZS v roku 10 delovnih dni zagotovi nadomestni otroški sedež iste kategorije, pri čemer z nadomestitvijo sedeža ni izključena odgovornost najemnika za poškodbe prvotnega sedeža skladno s podčlenom 5.8. SPP

5.6. V kolikor najemnik ravna v nasprotju z določilom člena 5.2. SPP je najemnik AMZS d.d. odškodninsko odgovoren za morebitno škodo zaradi opustitve svojih obveznosti po SPP.

5.7. Najemnik je dolžan otroški sedež uporabljati kot dober gospodar, skladno s pogodbo in SPP ter skladno z namenom stvari in po končanem najemu AMZS d.d. predati otroški sedež v takšnem stanju, kot ga je prevzel. Stanje otroškega sedeža ob prevzemu in vrnitvi najemnik in AMZS d.d. ugotovita z zapisnikom o stanju otroškega sedeža.

5.8. Najemnik je najemodajalcu odgovoren:
- za poškodbe na zunanjem in notranjem delu otroškega sedeža
- za poškodbe prevleke otroškega sedeža
za poškodbe varnostnega pasu otroškega sedeža,ki niso posledica normalne rabe otroškega sedeža skladno s Pogodbo o najemu in SPP.
Najemnik je dolžan povrniti škodo zaradi poškodbe otroškega sedeža tudi v primeru, da so poškodbe otroškega sedeža nastale v prometni nesreči za katero najemnik ni odgovoren.

V primeru poškodb otroškega sedeža, ki ob pregledu niso bile vidne in se ugotovijo naknadno, si AMZS d.d. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja. V tem primeru AMZS d.d. najemniku izstavi račun v višini ugotovljene škode oz. v primeru, da otroškega sedeža ni več mogoče popraviti na način, da bi ga bilo še mogoče varno uporabljati najemniku zaračuna strošek v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

Pri prevzemu otroškega sedeža je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine znaša 50,00 EUR (z besedo petdeset evrov). O plačilu varščine se najemniku izda potrdilo, ki je sestavni del pogodbe. Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja za katero odgovarja najemnik ter pokrivanju stroška čiščenja v znesku 25,00 EUR, v kolikor je otroški sedež vrnjen neočiščen. Če je otroški sedež vrnjen v brezhibnem stanju, se varščina povrne najemniku v gotovini ob vrnitvi otroškega sedeža.

V primeru neočiščenega otroškega sedeža, se zaračuna čiščenje v znesku 25,00 EUR (z besedo: dvajset EUR). Najemnik s podpisom teh SPP izrecno izjavlja, da se v primeru vrnitve neočiščenega otroškega sedeža čiščenje poračuna tako, da se znesek 25,00 EUR odbije od dane varščine.

Najemnik je dolžan ravnati z otroškim sedežem po navodilih proizvajalca otroškega sedeža, ki so priloženi in predani ob najemu otroškega sedeža. Čiščene sedeža je po navodilih proizvajalca na etiketi prevleke.

Uporabnik je dolžan z izposojenim izdelkom ravnati pazljivo ter skrbeti zanj kot dober gospodar, kar predvsem pomeni:
1. da bo opremo uporabljal izključno za namene določene v navodilih za uporabo ter skladno s Pogodbo o najemu in SPP in v skladu z navodili za uporabo,
2. da poskrbi, da bo vrnjen izdelek čist, brez vidnih sledov umazanije,
3. da bo otroški sedež vrnil nepoškodovan.
V primeru, da bo vrnjen izdelek umazan ali poškodovan do te mere, da ga ne bo več možno očistiti ali varno uporabljati, se šteje za poškodovanega oz. uničenega. V tem primeru izvajalec zaračuna stroške v višini priporočene maloprodajne cene opreme.

V kolikor najemnik po izteku najemnega razmerja ne vrne otroškega sedeža in ga najemodajalec pisno opozori na kršitev, najemnik pa kljub opominu otroškega sedeža ne vrne, je najemodajalec upravičen do pogodbene kazni v višini priporočene maloprodajne cene izdelka.

5.7. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca na spletni strani www.amzs.si/otroski-sedezi , osebno v poslovalnici AMZS ali preko klicnega centra.

5.8. Stranka se identificira z osebnim dokumentom. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na pogodbi o najemu.

5.9. Najemnik daje AMZS d.d. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem otroškega sedeža je določena v Ceniku, ki predstavlja prilogo št. 1 teh SPP.

6.2. Za plačilo najemnine AMZS d.d. izda najemniku račun neposredno ob sklenitvi pogodbe o najemu. V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa.

6.3. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

6.4. Varščina se položi ob ob sklenitvi pogodbe o najemu otroškega sedeža, za kar se stranki izda potrdilo o plačilu, ki je sestavni del pogodbe o najemu.

7. člen (obveznosti AMZS d.d.)

7.1. AMZS d.d. je dolžan:
- predati najemniku otroški sedež,
- seznaniti najemnika s pogoji najema
- AMZS d.d. bo naročen otroški sedež dostavil v želeno poslovalnico v roku 10 dni. Najemnik bo o dostavi obveščen po telefonu na telefonsko številko, navedeno v spletnem obrazcu za naročilo otroškega sedeža.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. AMZS d.d. in najemnik skleneta pogodbo o najemu otroškega sedeža, ki vsebuje:
- podatke o najemniku (ime in priimek, naslov, EMŠO, tel. številka);
- dogovor o času trajanja najema;
- natančno opredelitev otroškega sedeža (znamka, tip, barva)
- zapisnik o stanju otroškega sedeža;
- osebne podatke o najemniku otroškega sedeža
- določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in AMZS d.d. lahko kadarkoli prekineta pogodbeno razmerje z odpovednim rokom 8 dni (redna odpoved pogodbe)

9.2. Odpoved mora biti podana pisno.

9.3. Redna ali izredna odpoved pogodbe o najemu se nasprotni stranki vedno vroča zgolj po običajni pošti, in sicer s priporočeno pošiljko na naslov stranke naveden na pogodbi o najemu. V kolikor pogodbena stranka na tem naslovu pošte ne prevzame in ne sporoči drugega naslova za vročanje, se šteje odpoved za vročeno s potekom 16 (šestnajst) dnevnega roka od dneva oddaje pošiljke na pošto.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta AMZS d.d. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte.

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 1.3.2017 in veljajo za nedoločen čas. AMZS d.d. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih AMZS d.d. objavi na spletni strani AMZS d.d. www.amzs.si, kjer so vsem javno dostopni. Spremembe in dopolnitve SPP začnejo veljati z dnem navedenim na SPP.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

 

Ljubljana, dne 1. 6. 2022

Zoran Miloševič
Direktor AMZS d. d.

Oglasna sporočila