Osvoji Pametno kresničko ali Pozorne nogavičke za vso družino

»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. 9. 2021. Ob tej priložnosti smo na AMZS Facebook strani pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojiš Pametno kresnično – edinstveno odsevno telo za varnost otrok in brezskrbnost staršev ali pa v Pozorne nogavičke, ki bodo popestrile vsak korak, obuješ vso družino😉.

Pravila sodelovanja v nagradni igri »Osvoji Pametno kresničko ali Pozorne nogavičke za vso družino«

 

Organizatorja nagradne igre sta AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizatorja).

 

Nagradna igra poteka: od 16. 9. 2020 do 22. 9. 2021.

 

 1. Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri »Osvoji Pametno kresničko ali Pozorne nogavičke za vso družino« (v nadaljevanju: nagradna igra) lahko sodelujejo udeleženci s stalnim prebivališčem oz. državljanstvom v Evropski uniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri katerem od organizatorjev in odvisni družbi organizatorja AMZS d.d. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

 

 1. Način sodelovanja

V nagradni igri udeleženci sodelujejo na način, da v času trajanja nagradne igre, od 16. 9. 2021 do 22. 9. 2021 všečkajo AMZS Facebook stran in v komentar pod objavo zapišejo, kako bodo v prihodnje tudi sami prispevali k trajnostni mobilnosti. Nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati še naslov, številko osebnega dokumenta in davčno številko.

 

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na spletni organizatorjev v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

 

 1. Žrebanje nagrad

Organizatorja bosta podelila naslednje nagrade:

 • prva nagrada: Pametna kresnička
 • druga nagrada: 2x odrasle Pozorne nogavičke in 2x otroške Pozorne nogavičke.

 

V žrebanju sodelujejo udeleženci, ki se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri in izpolnjujejo pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Žrebanje

Žrebanje nagrade bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom, v prostorih organizatorja Avto-moto zveza Slovenije in sicer 24. 9. 2021. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki bodo v času nagradne igre všečkali AMZS Facebook stran in v komentar pod objavo zapisali, kako bodo tudi sami v prihodnje prispevali k trajnostni mobilnosti. Vsak udeleženec nagradne igre je lahko izžreban samo enkrat in prejme le eno nagrado, ne glede na število oddanih komentarjev pod objavo na AMZS Facebook profilu. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorjev. Komisija preveri, če izžrebani izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje vse ključne podatke o poteku žreba. Žrebanje je dokončno. Organizatorja si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
 • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec prve nagrade pred prevzemom nagrade ne predloži davčne številke.

V te namene bosta izžrebana 2 rezervna nagrajenca.

 

 1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenca bosta o nagradi obveščena z zasebnim sporočilom preko Facebook strani s strani organizatorja Avto-moto zveza Slovenije prvi delovni dan po izvedenem žrebanju.

Če se nagrajenec na zasebno sporočilo organizatorja Avto-moto zveza Slovenije ne bo odzval v roku 2-delovnih dni od obvestila o žrebu, bo organizator štel, da izžrebani nagrajenec ne sprejme nagrade in bo k prevzemu nagrade pozval rezervne nagrajence po vrstnem redu, kot so bili izžrebani.

 

Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da se njegovi podatki (ime in priimek) objavijo na AMZS Facebook strani organizatorjev. Organizatorja bosta nagrado predala nagrajencema v najbližjem AMZS centru oziroma po dogovoru nagrajenca in organizatorjev, ki bosta skupaj določila točen kraj in čas, ko bosta nagrajenca lahko prevzela nagrado.

Ob prevzemu se nagrajenca identificirata z veljavnim osebnim dokumentom, prejemnik prve nagrade predloži tudi davčno številko.

Če nagrajenca ni mogoče obvestiti o pravici do nagrade oziroma mu izročiti nagrade (npr. da nagrada ne bo prevzeta na dogovorjenem kraju in času), izgubi pravico do nagrade, nagrada pa zapade. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

 

 1. Davčne obveznosti

Organizator AMZS d.d.  bo za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Nagrajenec, ki bo prejel to nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec. V ta namen je nagrajenec dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator AMZS d.d. plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem sodelujoči (v teh pravilih tudi: sodelujoči ali udeleženec) potrjuje ta pravila in se strinja, da organizatorja obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec soglaša s tem, da bosta organizatorja oddane podatke do preklica uporabljala za namen neposredno trženje in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

V tem primeru, se organizatorja zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi. Organizatorja bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

 

7.1 Informacije o upravljavcih

Organizatorja in upravljavca osebnih podatkov sta AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana in Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavca ali organizatorja).

 

7.2 Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca  obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

-           Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na AMZS Facebook strani

-           Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih organizatorjev in njunih poslovnih partnerjev

-           Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta organizatorja te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bosta upravljavca osebne podatke obdelovala tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

7.3 Vrste podatkov

Upravljavec AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, obdeluje naslednje osebne podatke:

-           ime, priimek za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na AMZS Facebook strani;

-           ime, priimek in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;

-           davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine.

 

Upravljavec Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, obdeluje naslednje osebne podatke:

-           ime, priimek za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na AMZS Facebook strani.

-           ime, priimek in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;

-           davčno številko, ime, priimek za namen plačila akontacije dohodnine.

 

7.4 Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega.

 

 

 

7.5 Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja posameznika, organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizatorja zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirata, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

 

7.6 Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

 

7.7. Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcema ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavca to omogočita ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

 

7.8 Pravice posameznikov

Sodelujoči lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

 

Poleg tega lahko sodelujoči:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

 

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

-           na e-naslov: info@amzs.si,

-           na poštni naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana.

 

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

-           na e-naslov: mediji@amzs.si,

-           na poštni naslov: Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana.       

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

 

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 

7.9 Pravica do pritožbe

Če sodelujoči meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 ali Avto-moto zveza Slovenije  Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Sodelujoči pritožbo pošlje na naslov: AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali e–naslov info@amzs.si ter Avto-moto zveza Slovenije  Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana ali e–naslov mediji@amzs.si.

 

Sodelujoči lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 

7.10 Neposredovanje podatkov in posledice

Organizatorja pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizatorja ne moreta pridobiti, sodelovanje ni mogoče.

 

7.11 Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizatorja bosta avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljala, če za to pridobita soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 

 1. Končne določbe

Organizatorja ne odgovarjata za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala v povezavi s prevzemom ali koriščenjem nagrade. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizatorja lahko v vsakem trenutku spremenita zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizatorja bosta vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavila, tako da bodo potencialni sodelujoči s tem seznanjeni.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 16. 9. 2021 in so dostopna na spletni strani www.amzs.si.

 

AMZS, d.d. in Avto-moto zveza Slovenije 

Ljubljana, 15. 9. 2021

Oglasna sporočila