Podrobno o avtomobilskih zavarovanjih

V AMZS d.d. sklepamo avtomobilska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:

 • ALLIANZ Slovenija, podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 • GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje odgovornosti zaradi uporabe motornega vozila, preden začne vozilo uporabljati v prometu, in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

Vse oblike avtomobilskih zavarovanj lahko sklenete v AMZS centrih.

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti mora torej lastnik vozila zavarovati svojo morebitno odgovornost za povzročeno škodo, ki nastane zaradi uporabe motornega vozila v prometu. Vsaka prometna nesreča lahko povzroči veliko materialno škodo, še huje pa je, če v prometni nesreči pride do poškodovanja oseb ali celo smrti. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila.

Z zakonom so posebej predpisane najnižje zavarovalne vsote, in sicer:

 • nematerialne škode (škoda za smrt, telesne poškodbe, prizadeto zdravje) 5.240.000 EUR,
 • materialne škode (škoda za uničene in poškodovane stvari) 1.050.000 EUR.

Z dogovorom in doplačilom pa je možno skleniti tudi višje zavarovalne vsote, kot so predpisane. Npr. pri zavarovanju AO za osebno vozilo je doplačilo  za podvojeno zavarovalno vsoto 6 odstotkov.

AO+

Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik. Zavarovalna vsota je pri posameznih zavarovalnicah različna. Višina premije je odvisna od bonitete zavarovanca in moči motorja vozila ali nosilnosti vozila ali prostornine motorja vozila, odvisno od tipa vozila.

Avtomobilsko kasko zavarovanje

Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode (trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev), padca predmetov, zračnih vozil in njihovih sestavnih delov, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice ali servisa.

Kaj je treba storiti z AO-zavarovanjem ob spremembi lastništva vozila

Z novelo zakona o obveznih zavarovanjih v prometu se je ob spremembi lastništva vozila spremenila veljavnost zavarovanja AO. Zavarovanje se več ne prenaša na novega lastnika, temveč velja le do trenutka, ko novi lastnik sklene novo zavarovanje. Zavarovanje je novi lastnik dolžan skleniti pred registracijo vozila na svoje ime. Ker staro zavarovanje preneha z dnem sklenitve novega zavarovanja, je prejšnji lastnik upravičen do vrnitve sorazmernega dela neizkoriščene premije, če v zavarovalnem obdobju ni bilo prijavljenega odškodninskega zahtevka.

Prejšnji lastnik lahko uveljavlja povračilo premije pri svoji zavarovalnici na dva načina:

Prejšnji lastnik se zaradi večjega sorazmernega dela neizkoriščene premije odloči, da bo motorno vozilo odjavil iz prometa. Postopek vračila premije je za prejšnjega lastnika hitrejši in enostavnejši, saj pri odjavi dobi vse potrebne dokumente za vračilo premije in pri tem ni odvisen od sodelovanja novega lastnika. Za vrnitev premije je treba predložiti:

 • original zavarovalne police, po kateri se premija vrača,
 • dokazilo o odjavi vozila iz prometa,


Če se pogodbeni stranki dogovorita, da se vozilo ne odjavi iz prometa, potem velja staro zavarovanje do sklenitve novega zavarovanja, ki pa mora biti sklenjeno ob prepisu vozila na novega lastnika. Po sklenitvi novega zavarovanja, lahko prejšnji lastnik pri svoji zavarovalnici uveljavlja povračilo premije, če predloži:

 • originalno zavarovalno polico, po kateri se premija vrača,
 • dokazilo o spremembi lastništva (kopijo overjene kupoprodajne pogodbe, prometnega potrdila, ...),
 • dokazilo o sklenjeni novi zavarovalni polici za prodano vozilo (original oziroma fotokopija zavarovalne police ali fotokopija prometnega potrdila, ki je izdano novemu lastniku).

 

Koliko me bo stalo avtomobilsko zavarovanje?

V AMZS vam bomo za vaše vozilo in glede na vaše želje pripravili najugodnejšo ponudbo avtomobilskega zavarovanja.

Informativni izračun

Oglasna sporočila