Test baterije električnega avta - pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA najema merilne naprave Aviloo BOX AMZS d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen in obseg SPP)

1.1. Splošni pogoji poslovanja najema merilne naprave Avillo box AMZS d.d. so sestavni del pogodbe o najemu merilne naprave v lasti AMZS d.d. Podpis na najemni pogodbi hkrati pomeni izrecno izjavo obeh pogodbenih strank, da sta v celoti seznanjeni z vsebino teh SPP in jih v celoti sprejemata.

1.2. Ti splošni pogoji urejajo pogodbena razmerja med najemnikom naprave Aviloo box in AMZS d.d. ter se z njimi določajo pogoji poslovanja.

2. člen (pojmi)

2.1. Pojmi določeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 • »SPP« pomeni splošne pogoje poslovanja najema naprave Aviloo box v lasti AMZS d.d.;
 • »najemnik« je fizična ali pravna oseba, ki sklene z AMZS d.d. pogodbo o najemu Aviloo box naprave;
 • »AMZS d.d.« je družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. in je najemodajalec;
 • »naprava Aviloo box« je v lasti AMZS d.d., ki se oddaja v najem strankam za namen opravljanja testiranja kapacitete baterije električnega avtomobila;
 • »uporabnik« je oseba, ki skladno s sklenjeno pogodbo o najemu naprave lahko uporablja merilno napravo Aviloo box;
 • »pogodba o najemu« je pogodba o najemu naprave Aviloo box AMZS d.d., ki jo skleneta AMZS d.d. in najemnik;
 • »zapisnik o stanju naprave Aviloo box« je zapisnik, v katerem AMZS d.d. in najemnik ugotovita stanje merilne naprave ob prevzemu in vrnitvi.

3. člen (predmet najema)

3.1. Predmet najema skladno s SPP je naprava Aviloo box v lasti AMZS d.d., ki je podrobneje določena v pogodbi o najemu.

4. člen (trajanje najema)

4.1. Najemnik in AMZS d.d. se s pogodbo o najemu dogovorita o času trajanja najema in izvajanju meritve.

4.3. Najem je možen za največ 72 ur. Enako velja med vikendi in prazniki. V primeru da je na dan vračila nedelja ali praznik se naprava vrne prvi delovni dan do 9. ure zjutraj. Za testiranje baterije izven zgoraj napisanih pogojev je potrebno predhodno poslati povpraševanje na e-naslov info@amzs.si.

II. PRAVILA UPORABE

5. člen (obveznosti najemnika)

5.1. Najemnik je dolžan pri uporabi najete naprave Aviloo box ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Najemnik naprave ne sme uporabljati:

 • za nadaljnji podnajem tretji osebi;
 • če je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval ali zdravil, pri uporabi katerih odsvetujejo vožnjo motornih vozil;
 • če nima veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • v primeru, da naprava Aviloo box ni tehnično brezhibna in je najemnik s tem seznanjen.

5.2. Najemnik je dolžan vsako tehnično napako, morebitno prometno nesrečo, poškodbo ali odtujitev naprave nemudoma sporočiti AMZS d.d. in ravnati v skladu z navodili AMZS d.d.

5.3. Najemnik daje AMZS d.d. izrecno soglasje za uporabo zgoraj navedenih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

5.4. Najemnik je dolžan po končanem najemu AMZS d.d. predati merilno napravo Aviloo box na isti lokaciji in v takšnem stanju, kot jo je prevzel.

5.5. Najemnik je odškodninsko odgovoren:

 • za poškodbe na merilni napravi Aviloo box vključno s priključnim kablom;
 • za škodo, povzročeno naklepno ali iz malomarnosti.

V primeru poškodb naprave Aviloo box, ki se ugotovijo naknadno, si AMZS d.d. pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, za katero najemnik odgovarja.

Pred prevzemom merilne naprave Aviloo box je potrebno ob podpisu pogodbe položiti tudi varščino za morebitno nastalo škodo najemodajalcu. Znesek varščine določi najemodajalec, ta znaša 150,00 EUR (z besedo: stopetdeset evrov). Varščina je namenjena pokrivanju morebitne škode, nastale iz tega pogodbenega razmerja ter obračunavanju za dodatne dni v primeru podaljšanja najema. Če je naprava vrnjena v brezhibnem stanju, se znesek varščine pretvori v plačilo storitve. V primeru, da je znesek varščine višji od zneska storitve, se razlika povrne v enaki obliki, kot je bila vplačana varščina (gotovina ali plačilna kartica). V primeru, da je nastala škoda višja kot varščina, se najemnik zavezuje, da bo nemudoma poravnal tudi razliko, ki predstavlja odškodnino, ki presega znesek varščine.

AMZS d.d. ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik oz. uporabnik. S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom nasproti AMZS d.d., ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod, opredeljenih v tej točki.

5.6. Proces naročanja poteka preko spletnega obrazca na spletni strani www.amzs.si/test-baterije, osebno v poslovalnici AMZS d.d. ali preko klicnega centra na telefonski številki 080 28 20.

5.7. Stranka se ob prevzemu merilne naprave Aviloo box identificira z osebnim dokumentom. Podatki na dokumentu se morajo ujemati s podatki navedenimi na pogodbi o najemu.

6. člen (cena najema)

6.1. Višina najemnine za najem merilne naprave Aviloo box je:

 • Redna cena: 150,00 € (do 72 ur).
 • Članom AMZS ob najemu pripada 20 % popusta na objavljeno redno ceno.
 • Vsak nadaljnji prekoračen dan se obračuna dodatno, in sicer v znesku 50,00 € dnevno.

6.2. Za plačilo meritve AMZS d.d. izda najemniku račun neposredno ob najemu testne naprave. Pred najemom se najemniku obračuna varščina v višini 150,00 €. Ta znesek se ob vračilu nepoškodovane naprave po koncu opravljene meritve pretvori v plačilo storitve. V primeru da je najemnik član AMZS se mu po vračilu naprave vrne razlika (20% od cene najema). V kolikor je najemnik fizična oseba mora račun poravnati neposredno ob izdaji računa. V kolikor je najemnik pravna oseba mora račun poravnati najkasneje v roku 8 dni od izdaje računa, v vsakem primeru pa pred prevzemom merilne naprave Aviloo box. V primeru zamude s plačilom je najemnik dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

7. člen (obveznosti AMZS d.d.)

7.1. AMZS d.d. se zavezuje:

 • predati najemniku merilno napravo Aviloo box v brezhibnem stanju z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo;
 • seznaniti najemnika s potekom testiranja in uporabo merilne naprave ter interpretacijo rezultatov meritve.

8. člen (pogodba o najemu)

8.1. AMZS d.d. in najemnik skleneta pogodbo o najemu merilne naprave Aviloo box, ki vsebuje:

 • podatke o najemniku (naziv/ ime in priimek, sedež/naslov, tel. številka);
 • dogovor o času trajanja najema;
 • natančno opredelitev merilne naprave, ki je predmet najema (oznaka, znamka);
 • osebne podatke o uporabniku merilne naprave;
 • določbo, ki napotuje na uporabo SPP.

III. PRENEHANJE POGODBE

9. člen (odpoved najema)

9.1. Najemnik in AMZS d.d. lahko prekineta pogodbeno razmerje brez odpovednega roka v primeru kršitev teh SPP in pogodbe o najemu s strani nasprotne pogodbene stranke. (izredna odpoved pogodbe).

9.2. Odpoved mora biti podana pisno.

IV. REŠEVANJE SPOROV

10. člen (reševanje sporov)

10.1. Morebitne spore, ki izvirajo iz pravnega razmerja po pogodbi o najemu oz. teh SPP, bosta AMZS d.d. in najemnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

V. DRUGE DOLOČBE

11. člen (protikorupcijska klavzula)

11.1. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični, če kdo v imenu ali na račun pogodbene stranke zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 • pridobitev posla,
 • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
 • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku pri nasprotni pogodbeni stranki, pogodbeni stranki ali njenemu zaposlenemu, članu organa vodenja, članu organa nadzora, predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11.2. Ti splošni pogoji in pogodba o najemu, ki je sklenjena na podlagi teh splošnih pogojev so nični tudi v primeru poskusa kateregakoli ravnanja iz prejšnjega odstavka.

11.3. V kolikor se splošni pogoji in pogodba o najemu še niso pričeli uporabljati in je bilo storjeno katerokoli ravnanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se šteje, da splošni pogoji in pogodba o najemu niso bili sklenjeni.

12. člen (pisna oblika komunikacije)

12.1. Za pisno obliko komunikacije v zvezi s temi SPP in v zvezi s pogodbo o najemu se šteje vsako sporočilo z vsemi priponkami oziroma priloženimi dokumenti, ki je med pogodbenima strankama poslano oziroma prejeto s priporočeno pošiljko preko običajne pošte.

Za datum prejema se šteje datum dviga priporočene pošiljke.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen (veljavnost in spremembe SPP)

13.1. SPP začnejo veljati dne 1. 2. 2024 in veljajo za nedoločen čas. AMZS d.d. lahko kadarkoli dopolni ali spremeni SPP, pri čemer vedno veljajo dopolnjeni in/ali spremenjeni splošni pogoji, ki jih AMZS d.d. objavi na spletni strani AMZS d.d. www.amzs.si, kjer so vsem javno dostopni.

13.2. Spremenjeni ali dopolnjeni SPP začnejo veljati z dnem navedenim v spremembah in/ali dopolnitvah SPP.

Ljubljana, dne 1. 2. 2024

Zoran Miloševič
Direktor AMZS d. d.

Oglasna sporočila