Poletje v Kompasovem družinskem klubu v Vodicah

Za aktivne poletne počitnice Kompasovih potnikov, ki bodo poletje preživeli v Vodicah na Hrvaškem, DEPANDANSA ARAUSA/ HOTEL PUNTA, bo skrbela AMZS Super junakinja Anja.

AMZS na Kompasovem družinskem klubuOd 24. junija pa vse do 2. septembra 2017, bo v sklopu poletnega družinskega kluba en dan v posameznem tednu obarvan v sončno barvo.

Otroci bodo tekom dneva aktivno vključeni v zanimive in poučne aktivnosti, ki bodo odlična popotnica za varno udejstvovanje v cestnem prometu. V kreativni delavnici si bodo izdelali knjižno kazalo čisto po svojem okusu, skupaj s starši preizkusili pijana očala, spoznali osnove prometne varnosti in skupaj z Anjo zapeli in zaplesali na himno AMZS Super junakov.

Za vse, ki se nam boste pridružili, smo pripravili tudi nagradno igro.

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je AMZS d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh Pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Kompas d. d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, sodeluje z oddajo pravilnega odgovora, imena, priimka, naslova, poštne številke in kraja pri animatorki na lokaciji poteka nagradne igre, DEPANDANSA ARAUSA/HOTEL PUNTA, Grguga Ninskog 1, 22211 Vodice, Hrvaška, od 24. 6. do vključno 2. 9. 2017, in sicer v posameznem tednu na »dan z AMZS« v sklopu Kompasovega poletnega kluba, med 16.00 in 17.45., pri čemer točeni datumi dogodkov »dan z AMZS« niso vnaprej znani, saj so odvisni od zunanjih dejavnikov, kot na primer od vremenskih pogojev in podobno. Posameznik se z oddajo podatkov strinja, da želi sodelovati v nagradni igri in da soglaša s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki so dostopni na lokaciji poteka nagradne gre in na spletni strani www.amzs.si.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka na lokaciji DEPANDANSA ARAUSA/HOTEL PUNTA, Grguga Niskog 1, 22211 Vodice, Hrvaška od 24. 6. do vključno 2. 9. 2017, in sicer v posameznem tednu na »Dan z AMZS« v sklopu Kompasovega Družinskega kluba, med 16.00 in 17.45. uro, pri čemer točeni datumi dogodkov »dan z AMZS« niso vnaprej znani, saj so odvisni od zunanjih dejavnikov, kot na primer od vremenskih pogojev in podobno. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu nagradne igre je naslednja nagrada:

  • 1x bon v vrednosti 162 € za intenzivni tečaj varne vožnje za avtomobiliste ali motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem (Nagrajenec lahko izbere med intenzivnim tečajem varne vožnje za avtomobiliste ali motoriste in lahko nagrado izkoristi v roku 6 mesecev od izdaje bona. V primeru koriščenja intenzivnega tečaja za motoriste razlike v ceni ni možno izplačati v gotovini).
  • 1x praktični paket AMZS.

Nagrade podeljuje organizator nagradne igre. V primeru, da želi izžrebani nagrajenec nagrado prenesti na drugo osebo, mora podpisati izjavo o prenosu nagrade, ki jo pridobi s strani organizatorjev nagradne igre. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencu:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 15. 09. 2017 na sedežu AMZS d. d., Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Po izvedenem žrebanju bo organizator nagradne igre preveril, ali je odgovor na nagradno vprašanje na obrazcu pravilen ter da so na obrazcu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. V primeru, da bo ugotovil, da odgovor na nagradno vprašanje ni pravilen oziroma niso vpisani vsi zahtevani podatki, si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da še enkrat opravi žrebanje za tisto nagrado, za katero je bil izžreban neveljaven obrazec oziroma obrazec z nepravilnim odgovorom.

Nagrajenec bo obveščen preko naslova, ki bo vpisan na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec, ki bo izžreban za bon v vrednosti 162 € za intenzivni tečaj varne vožnje bo nagrado prejel pod pogojem, da bo na poziv organizatorja nagradne igre posredoval svojo davčno številko najkasneje do 22. 09. 2017.

Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali posreduje netočne ali nepopolne podatke se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Organizator nagradne igre bo za nagrajenca od vrednosti nagrade, ki presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo, ki bi bila posledica prejema nagrade, gredo v breme nagrajenca.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre in Kompas d. d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdelujeta za namen izvedbe nagradne igre.

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev izrecno soglašajo, da jih lahko organizator nagradne igre in Kompas d. d. z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova prebivališča obveščata o splošnih ponudbah, produktih, storitvah, prireditvah, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih družb v skupini AMZS (AMZS d. d., Izava d. o. o. in Avto-moto zveza Slovenije) in Kompas d. d. (neposredno trženje).

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre in Kompas d.d. vse posredovane podatke, ki so označeni kot neobvezni, obdelujeta izključno za namen segmentiranega in personaliziranega trženja, in sicer za obveščanje o novih produktih, obveščanje o prilagojenih ponudbah, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil. Organizatorja bosta ponudbe prilagodila potrebam in interesom, tako da boste obveščeni o ponudbah, ki so za vas zanimive tudi glede na vašo starost, bližino kraja prebivanja, ipd..

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si in odjava@kompas.si pošlje besedo sporočilo z besedo »odjava«, ali tako, da pošlje pisno zahtevo za odjavo na naslov AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, s pripisom »CRM« in pisno zahtevo na naslov Kompas d. d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana.

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo podatek nagrajencev o davčni številki uporabljen izključno za namene nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (imena, priimka in kraja bivanja) v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre in Kompas d. d. sta tudi upravljavca osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizator nagradne igre in Kompas d.d. bosta na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bosta seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bosta organizator nagradne igre in Kompas d. d. na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbirata.

Organizator nagradne igre in Kompas d. d. brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabila v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na razstavnem prostoru organizatorja nagradne igre na lokaciji poteka nagradne igre DEPANDANSA ARAUSA/HOTEL PUNTA, Grguga Niskog 1, 22211 Vodice, Hrvaška, od 24. 6. do vključno 2. 9. 2017, in sicer v posameznem tednu na »Dan z AMZS«, od 16.00 do 17.45 ter na spletni strani www.amzs.si.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 21. 06. 2017

AMZS d. d.

Oglasna sporočila