ReMOBIL

 

ReMOBIL, REgionalni centri MOBILnosti / REgional centres of MOBILity

Program: Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021

Glavni cilj projekta ReMOBIL je bil dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Ta cilj smo s partnerji projekta skušali doseči prek različnih orodij.

Prioritetno smo, prek prenosa dobrih praks iz tujine, naslovili vzpostavitev učinkovitega načrtovanja trajnostne mobilnosti v regijah, ki so bile vključene v projekt. V ta namen smo v projektu zasnovali model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovali smernice za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev zakonodaje. Model je bil preizkušen v okviru šestih, v sklopu projekta vzpostavljenih regionalnih centrov mobilnosti. Medtem ko model predstavlja osnovni gradnik vzpostavitve in delovanja regionalnih centrov mobilnosti, smernice predlagajo širšo sistemsko umestitev modela upravljanja mobilnosti na regionalni ravni. Regijski centri mobilnosti naj bi olajšali sodelovanje regionalne ravni z nacionalno ravnjo, pristojno za promet (Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko) in pristojnimi za prostorsko načrtovanje (Ministrstvo za okolje in prostor) ter digitalizacijo MaaS (Ministrstvo za javno upravo).

V sklopu projekta so bila izvedena tudi specializirana usposabljanja strokovnjakov, s čimer je projekt prispeval k višji stopnji informiranosti in specializiranosti občinskih, medobčinskih in regionalnih strokovnih služb za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti. Z usmerjenimi kampanjami smo ozaveščali javnost in spodbujali uporabo trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Nenazadnje je projekt aktivno prispeval tudi k dolgoročni promociji trajnostne mobilnosti, zlasti prek izvajanja aktivnosti evropskega tedna mobilnosti (ETM) v šestih partnerskih regijah in Sloveniji.

Vodilni partner: Posoški razvojni center 

Ostali partnerji v projektu / Project partners: 

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor
 • RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o.
 • AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d.
 • Ljubljanski urbanistični zavod d. d.
 • Viken fylkesmommune / Viken County Coucil

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 5. 2022–30. 4. 2024

Vrednost projekta / Total project costs: 1.867.965,72 EUR 

Kontaktna oseba v AMZS: Ana Pleško
telefonska številka: 040 600 133, e-pošta: ana.plesko@amzs.si

Projekt ReMOBIL je bil sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. 

Aktivnosti pri projektu ReMOBIL ste lahko spremljali na:

Project title: ReMOBIL, REgional centers of MOBILity

Program: European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021

Lead partner: Posoški razvojni center 

Project partners:

 • Regional development agency of Ljubljana urban region
 • Regional Development Agency of Gorenjska
 • Regional development centre of Koper
 • Regional Development Agency for Podravje – Maribor
 • Regional Development Agency for Koroška
 • AMZS Ltd.
 • LUZ Ltd.
 • Viken fylkesmommune

Project duration: 1 May 2022 – 30 April 2024

Project value: EUR 1,867,965.72 EUR (of which AMZS share is 224.590,00 EUR)

The main goal of the ReMOBIL project is the long-term reduction of the negative environmental effects of traffic, which result in the non-use of sustainable forms of mobility at local, regional and national level, as well as a long-term improvement of the management of sustainable mobility. In order to achieve this goal, various tools are planned.

One of the projects' priorities is the establishment of an effective sustainable mobility planning system, also  in the regions through the transfer of good practices from abroad

For this purpose we'll design a model of regional mobility management and create guidelines for mobility management at the regional level and recommendations for harmonizing legislation. The model will be tested within six regional mobility centers that will be established as part of the project.

While the model of mobility management is going to represent the basic building block for the establishment and operation of the regional mobility centers, the guidelines will suggest a broader systemic placement of the mobility management model at the regional level. The operation of the regional mobility centers will facilitate the cooperation of the regional and national levels responsible for transport (Ministry of Infrastructure - Directorate for Sustainable Mobility and Transport Policy) and those responsible for spatial planning (Ministry of Environment and Space) and digitalization of MaaS (Ministry of Public Administration)

As part of the project, we'll carry on specialized trainings of experts and so contribute to a higher level of information and specialization of municipal, inter-municipal and regional professional services for the long-term development and introduction of sustainable mobility systems. Through targeted campaigns, we will raise public awareness and encourage the use of sustainable mobility in the regions involved. Last but not least, the project will actively contribute to the long-term promotion of the sustainable mobility, especially through our activities during the European Mobility Week (EMW) the six partner regions and Slovenia.

Contact person: Ana Pleško
phone number: +386 40 600 133, e-mail: ana.plesko@amzs.si

The ReMOBIL project is co-financed by the EEA Grants which represent the contribution of Iceland, Liechenstein and Norvay towards a green, competitive and inclusive Europe, and the corresponding Slovenian participation, within the framework programme Climate Change Mitigation and Adaptation.

Oglasna sporočila