Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe AMZS d.d.

Novice

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »prevzemnik«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-16/2016-9 z dne 5. 1. 2017, daje prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »AMZS d.d.« ali »ciljna družba«).


Prevzemna ponudba se nanaša na vseh 1.122.940 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«) in so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD«), in sicer z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463, zmanjšano za 910.063 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu prevzemnika, torej na vseh preostalih 212.877 delnic ciljne družbe.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,00 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 6. 1. 2017 do vključno 14. 2. 2017 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d.«.

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 6. 1. 2017 objavljena v časniku Dnevnik, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si, rubrika sporočila za javnost) in sta na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo skladno s 33. členom ZPre-1 vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.

Prilogi:

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AMZS d.d.

Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN (Priloga 3)

 

 

Ključne besede


AMZSamzsdelnice

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

2

Priljubljenost članka

2

Shrani

Delite s prijatelji