35. skupščina družbe

Uprava družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS; št. 42/2006 s sprem. v nadaljevanju: »ZGD-1«), na podlagi točke 6.3.5 Statuta AMZS družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. z dne 13. 1. 2022 (v nadaljevanju: »Statut«) sklicuje

35. skupščino družbe

AMZS d.d.

 

ki bo v četrtek, dne 23. 06. 2022 ob 10:00 uri v sejni dvorani AMZS d.d.,

Dunajska cesta 128 A, Ljubljana

 

z naslednjim dnevnim redom:

 

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

 

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

 

Sklep 1:

 

    1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Matjaž Ulčar.

 

    1. Za člane verifikacijske komisije se imenujejo Katja Jerič kot predsednik in ter Tina Veber in Stanko Pungerčar kot člana.

 

    1. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Bojan Podgoršek, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

 

    1. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.

2. Seznanitev delničarjev s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2021, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

 

Skupščina AMZS d.d. se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2021, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja ali nadzora.

 

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep:

 

Sklep 2:

 

2.1.      Bilančni dobiček družbe AMZS d.d., ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 4.833.102,75 EUR. Del bilančnega dobička leta 2021 v znesku 303.897,44 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,28 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.529.205,31 EUR pa ostane nerazporejen.

 

Družba bo dividende izplačala dne 29. 07. 2022, in sicer delničarjem, ki bodo en delovni dan pred dnem izplačila vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. kot imetniki delnic družbe s pravico do dividend. Družba AMZS d.d. bo na dan izplačila dividend delničarjem zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na voljo vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

 

2.2.      Skupščina družbe AMZS d.d. potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno leto 2021.

 

3. Imenovanje revizorja

 

Nadzorni svet AMZS d.d predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Sklep 3:

3.1.      Na podlagi 47. člena ZRev-2 skupščina družbe AMZS d.d. za revidiranje letnega poročila družbe AMZS d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje BDO revizija d.o.o., družba za revidiranje.

* * *

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami, oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

 

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi AMZS d.d., ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen ZGD-1. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega bo razvidno, kdo je na presečni dan končni delničar družbe. V ta namen je posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno potrdilo.

 

Delničarji lahko prijavo in druga sporočila družbi, vključno s predlogi delničarjev, pošljejo po pošti na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, oziroma jih osebno dostavijo v tajništvo uprave Družbe, ali pošljejo po elektronski pošti na naslov pravna.sluzba@amzs.si. Prijava in drugi predlogi delničarjev, poslani po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo elektronski podpis ustrezno pooblaščene osebe.

 

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki. Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235.č člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

 

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

 

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda, kjer skupščina sprejema sklepe, z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog, obrazložitev vseh točk dnevnega reda in ostalo gradivo, pomembno za odločanjem skupščine, bo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na Dunajski cesti 128 A v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani družbe www.amzs.si in na spletnem portalu AJPES.

 

AMZS d.d

uprava družbe

direktor Zoran Miloševič

 

Ljubljana, dne 6.6.2022                                               

Priloge:

Sklic 35. skupščine AMZS

Letno poročilo AMZS d.d.

Poročilo nadzornega sveta AMZS d.d.

Politika prejemkov uprave in NS

Reference BDO

Oglasna sporočila