Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice če:

 • je vozilo uničeno,
 • je vozilo odsvojeno
 • bo vozilo registrirano v tujini ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila,
 • je vozilo ukradeno,
 • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi (enim letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike, starodobna vozila),
 • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Opomba: Registrske tablice z izbranim delom označbe ob odjavi ostanejo lastniku.

Serijske registrske tablice se lahko deponirajo za največ 30 dni (osebna vozila) oziroma eno leto za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike in starodobna vozila.

Če je stranka vozilo oddala v razgradnjo, naj prejeto potrdilo o razgradnji predloži pri postopku odjave vozila.

Dajatev za odjavljena vozila

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) uvaja dajatev za odjavljena vozila, ki se je začel izvajati 1. aprila 2018.

Dajatev za odjavljena vozila se plačuje za kategorije vozil M1, N1, in L2e. Obveznost plačila prvič nastane po preteku dveh let od odjave vozila in se plačuje 10 let od odjave vozila. Dajatev se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku. Če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, postane novi lastnik vozila zavezanec za plačilo letne dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Višina letne dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena, vendar ni manjša kot 25 €.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozila, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja, da je bilo vozilo:

 • predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali
 • znova registrirano.

Obveznosti plačila letne dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:

 • potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
 • policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno,
 • dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
 • izvozno carisnko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

 

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Oglasna sporočila