Obdarujemo, ker varujemo

Nagradna igra

Če imate registracijo avtomobila v kakšnem drugem mesecu kot v času izvajanja akcije, lahko sodelujete v nagradni igri.

Vaši podatki

Privolitev - varstvo osebnih podatkov

Naš cilj je skrbeti za varno mobilnost vseh, zato vam lahko kot stranki AMZS nudimo še veliko več. Nam dovolite, da vaše kontaktne podatke uporabljamo tudi za drugo obveščanje?

 

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre:

Organizator nagradne igre je AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, mat. št. 5488338, davčna št. SI56951442 (v nadaljevanju: »organizator nagradne igre«).

2. Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je povečevanje zadovoljstva obstoječih in pridobivanje novih uporabnikov storitev organizatorja nagradne igre.

3. Udeleženci:

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba iz prejšnjega odstavka, ki v nagradni igri sodeluje na način, kot je opredeljeno v 4. točki teh pravil in pogojev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali Avto-moto zvezi Slovenije, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, to je mož, žena ali izvenzakonski partner.

4. Način sodelovanja:

V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki ne ustreza pogojem jesenske prodajne akcije "Obdarujemo, ker varujemo", z izpolnitvijo obrazca na tej strani.

5. Čas trajanja nagradne igre:

Nagradna igra poteka na spletnih straneh www.amzs.si od 1. 10. 2018 do 31. 1. 2019. Sodelovanje v nagradni igri pred pričetkom ali po zaključku tega obdobja ni možno.

6. Nagrade:

V nagradnem skladu je 100 zimskih kompletov, ki jih sestavlja zimsko čistilo, odmrzovalec stekel, metlica za sneg in komplet prve pomoči. Nagrade podeljuje organizator nagradne igre. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

7. Žrebanje nagrad in obveščanje o nagrajencih:

Žrebanje nagrajencev nagradne igre bo 4. 2. 2019 na sedežu AMZS d. d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana. Žrebanje bo izvedla 3-članska komisija, ki bo pripravila tudi zapisnik žrebanja.

Nagrajenci bodo obveščeni preko elektronskega naslova, ki bo vpisan na izžrebanem obrazcu najkasneje v 7-ih dneh po opravljenem žrebanju. Sporočilu bo priloženo potrdilo za prevzem nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrade:

Nagrajenec bo s potrdilom nagrado prevzel na najbližji enoti AMZS. V primeru predložitve netočnih ali nepopolnih podatkov, lahko organizator nagradne igre zavrne predajo nagrade

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade:

Če nagrajenec odkloni prevzem nagrade ali ne posreduje potrebnih podatkov (kot je navedeno pod točko 8.), se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

10. Davčne obveznosti:

Vrednost posamezne nagrade ne presega z zakonom določene vrednosti za plačilo dohodnine.

11. Varovanje osebnih podatkov:

Udeleženci nagradne igre s sprejemom teh Pravil in pogojev soglašajo, da organizator nagradne igre posredovane podatke, ki so označeni kot obvezni, obdeluje za namen izvedbe nagradne igre.

Organizator nagradne igre pridobljenih podatkov ne bo uporabljal za tržne namene, če posamezen udeleženec za to ne bo podal izrecnega soglasja.

Udeleženec nagradne igre se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@amzs.si pošlje pisno zahtevo za odjavo.

Udeleženci nagradne igre s podpisom na izpolnjenem obrazcu potrdijo, da želijo sodelovati v nagradni igri, da so s temi Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri seznanjeni, jih sprejemajo in jih bodo spoštovali ter, da so posredovali resnične podatke.

Organizator nagradne igre je tudi upravljavec osebnih podatkov. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, bodo shranjeni in uporabljeni do preklica osebnega soglasja udeleženca nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo na zahtevo udeleženca nagradne igre glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo organizator nagradne igre na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Organizator nagradne igre brez privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve njegovega pisnega soglasja, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene izvedbe nagradne igre in namene trženja.

12. Dostop do pravil nagradne igre:

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so dostopna na spletni strani www.amzs.si.

13. Ostale določbe:

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

Za vse morebitne spore iz naslova te nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 28. 9. 2018

AMZS d. d.

 

Oglasna sporočila