Pogoji poslovanja kontrolnega organa v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

Naziv in sedež kontrolnega organa

AMZS d. d., Kontrolni organ
Dunajska cesta 128 a
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 530 51 72
Fax.: (01) 530 54 00

Lokacije izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti vozil

Postopki kontrole se opravljajo na naslovu na lokacijah kontrolnega organa in tudi na terenu v drugih poslovnih enotah in poslovalnicah AMZS d. d. po predhodnem dogovoru v primeru, da je za pregled hkrati prijavljenih večje število vozil.

Lokacije kontrolnega organa:

PE Ljubljana, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
PE Otočec, Grajska cesta 5, 8222 Otočec ob Krki
PE Kranj, Bleiweisova 36, 4000 Kranj
PE Koper, Sermin 7c, 6000 Koper
PE Celje, Ljubljanska cesta 35, 3000 Celje
PE Maribor, Zagrebška 25, 2000 Maribor
Lokacije na terenu:

ostale poslovne enote in poslovalnice družbe AMZS d. d.
PE Murska Sobota, Noršinska ulica 2a, 9000 Murska Sobota
PE Dravograd, Mariborska cesta 60, 2370 Dravograd
PE Kočevje, Podjetniško naselje 14, 1330 Kočevje
PE Črnomelj, Belokranjska 30, 8340 Črnomelj
PE Kranj, Poslovalnica Lesce, Hraška 19, 4248, Lesce
PE Celje, Poslovalnica Rogaška Slatina, Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina
PE Celje, Poslovalnica Šempeter, Rimska cesta 98b, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
PE Maribor, Poslovalnica Lenart, Industrijska ulica 26, 2230 Lenart
posamezne ustrezne lokacije pri naročnikih, ki jih predhodno odobri homologacijski organ.

 

Začetek postopka

Za izvedbo postopka kontrole vložnik (lastnik vozila ali od lastnika pooblaščena oseba) izpolni vlogo, ki jo odda na lokaciji kontrolnega organa, kjer se izvajajo postopki. S svojim podpisom (in žigom, če gre za pravno osebo) na vlogi vložnik potrjuje naročilo izvedbe postopka ugotavljanja skladnosti vozila in strinjanje s pogoji za izvedbo. Vložnik lahko na posamezni lokaciji kontrolnega organa vloži vlogo zgolj za izvedbo postopka, ki je v obsegu akreditacije na tisti lokaciji (kopija akreditacijske listine je dostopna na lokaciji ali na naslovu http://www.slo-akreditacija.si/k000/media/k047.pdf . Uradni postopek se prične, ko kontrolni organ ugotovi, da je vloga popolna in da so k vlogi priložene vse obvezne priloge ter vlogo potrdi.

Obvezne priloge k vlogi za posamezni postopek so naslednje:

Vlogi za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • račun o nakupu vozila ali overjeno kupoprodajno pogodbo, 
 • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano,
 • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity - COC); dokument je priporočljivo priložiti tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila,
 • Za vozila kategorije M1, N1 in L stranka dobi v postopku izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo predloži davčnemu organu; postopek se lahko zaključi šele po predložitvi dokazila v zvezi z davkom na motorna vozila, ki ga izda davčni organ.
 • Vlogi za postopek posamične odobritve vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  račun o nakupu vozila ali overjeno kupoprodajno pogodbo, 
 • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano, 
 • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz. njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu, 
 • carinsko listino o opravljenem carinskem postopku za vozilo, ki je bilo uvoženo iz države, ki ni članica EU
  Za vozila kategorije M1, N1 in L stranka dobi v postopku izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo predloži carinskemu organu oz. davčnemu organu v primeru pridobitve vozila v drugi državi članici EU; postopek se lahko zaključi šele po predložitvi dokazila v zvezi z davkom na motorna vozila, ki ga izda carinski oz. davčni organ.

 
Vlogi za postopek posamične odobritve predelanega vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:


 • potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti, če je bila izjava izgubljena (razen za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 27.3.1993 in vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan), 
 • potrdilo o vgradnji delov (npr. vlečne naprave, spojlerjev, vzmeti) oz. pri zahtevnejših predelavah tehnično poročilo o predelavi (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij - TSV in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom,
 • homologacijske certifikate oziroma poročila o preskusu v skladu s homologacijskimi predpisi za vgrajene dele, sisteme ali naprave pri predelavi;
 • dokazila o lastništvu - prometno dovoljenje in morebitni računi o nakupu vozila in bistvenih sestavnih delov (karoserije, motorja) oz. kupoprodajne pogodbe.

Obvezne priloge k vlogi za posamezni postopek so navedene tudi na obrazcu vloge in na spletni strani www.amzs.si pri opisu postopkov.

Če vložnik vloži nepopolno vlogo za izvedbo postopka kontrole in jo kljub zahtevi za dopolnitev v 8-ih dneh ne dopolni, kontrolni organ vlogo zavrže.

Za vložitev vloge za postopek posamične odobritve vozila na lokaciji kontrolnega organa v PE Ljubljana, ki ima kot edina PE ta postopek v obsegu akreditacije, ter za vozila kategorij N2, N3 in O3, O4 je potrebno predhodno naročilo.

 
Sprejem in naročanje strank

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihoda strank, stranke pa se lahko tudi naročijo in imajo v tem primeru prednost pred nenaročenimi strankami. 

Za izvedbo postopka posamične odobritve vozila v PE Ljubljana, ki ima kot edina PE ta postopek v obsegu akreditacije ter za vozila kategorij N2, N3 in O3, O4, je potrebno predhodno naročilo, postopek pa se izvede v terminu, ki ga določi kontrolni organ.

Kjer je za posamezno lokacijo v urniku opomba, da se postopki izvajajo po dogovoru, in pri izvajanju postopkov na terenu v drugih poslovnih enotah, je potrebno predhodno naročilo, postopek pa se izvede, če kontrolni organ glede na možnosti potrdi naročilo in sicer v terminu, ki ga določi kontrolni organ.

Vložnik mora vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela oz. v času, ki je predhodno dogovorjen.

Vložnik je dolžan v primeru, ko je postopek kontrole dogovorjen v drugi poslovni enoti in ne more pripeljati vozila na pregled v dogovorjenem času, kontrolnemu organu odpovedati naročeno storitev vsaj en dan pred napovedanim datumom pregleda. V nasprotnem primeru mora vložnik poravnati vse morebitne stroške, ki nastanejo kontrolnemu organu zaradi nepravočasne odpovedi naročila.

Priprava vozila na pregled

Na pregled je vložnik dolžan pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. V primeru, da je vozilo pripeljano v drugem vozilu ali na vozilu za prevoz vozil (avtovleka), je potrebno za izvedbo kontrole zagotoviti ustrezen dostop do posameznega vozila, zaradi česar je potrebno vozilo razložiti.

 
Izvedba pregleda

Kontrolni organ izvede pregled vozila in dokumentacije v skladu s predpisanim postopkom.

Vložnik ali njegov pooblaščenec je pri pregledu vozila lahko prisoten, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, kontrolni organ izdela zapis pomanjkljivosti oz. neskladnosti, v katerem so opisana vsa odstopanja in ga posreduje vložniku. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v določenem roku. V primeru, da vložnik v tem času pomanjkljivosti oz. neskladnosti ne odpravi ali pa jih ni mogoče odpraviti, kontrolni organ izda negativno poročilo o kontroli in zavrne izdajo potrdila o skladnosti.

 
Omejitve

Kontrolni organ v okviru izvedbe postopka kontrole ne opravlja homologacijskih preizkušanj. Kjer so ta zahtevana, jih mora vložnik opraviti v akreditiranem laboratoriju oziroma je dolžan priskrbeti predpisana dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

 
Izdaja poročila o kontroli

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Poročilo o kontroli izda tudi, če ga naročnik ne zahteva, vendar ga v tem primeru ne posreduje naročniku, če izda potrdilo o skladnosti vozila.

 
Obračun storitev

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

 
Pritožbe in prizivi

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka posamične odobritve vozila oz. postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

 
Varovanje zaupnosti informacij

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja naročnik kontrole in KO potrdita s podpisi na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu. 

Naročnik s podpisom na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu potrdi seznanjenost, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV - centralni register vozil), do katerih dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil).

Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Naročnik lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

 

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam