Pogoji poslovanja kontrolnega organa v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil

Naziv in sedež kontrolnega organa:

AMZS d.d., Kontrolni organ
Dunajska cesta 128 a
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 530 51 72
Fax.: (01) 530 54 00

Postopki kontrole se opravljajo na naslovu na lokacijah kontrolnega organa in tudi na terenu v drugih poslovnih enotah in poslovalnicah AMZS d. d. po predhodnem dogovoru v primeru, da je za pregled hkrati prijavljenih večje število vozil.

Lokacije kontrolnega organa:

AMZS Ljubljana Dunajska, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
AMZS Ljubljana Leskoškova, Leskoškova 11, 1000 Ljubljana
AMZS Otočec, Grajska cesta 5, 8222 Otočec ob Krki
AMZS Kranj, Bleiweisova 36, 4000 Kranj
AMZS Koper, Sermin 7c, 6000 Koper
AMZS Celje, Ljubljanska cesta 35, 3000 Celje
AMZS Maribor, Zagrebška 25, 2000 Maribor
AMZS Murska Sobota, Noršinska ulica 2a, 9000 Murska Sobota
AMZS Kočevje, Podjetniško naselje 14, 1330 Kočevje
AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, 2250 Ptuj
AMZS Trbovlje, Savinjska c. 36, 1420 Trbovlje
AMZS Brežice, Obrtna ulica 5, 8250 Brežice

Lokacije na terenu

 • ostale poslovne enote AMZS:

AMZS Dravograd, Mariborska cesta 60, 2370 Dravograd
AMZS Črnomelj, Belokranjska 30, 8340 Črnomelj
AMZS Lesce, Hraška 19, 4248 Lesce
AMZS Rogaška Slatina, Prvomajska 35, 3250 Rogaška Slatina
AMZS Šempeter, Rimska cesta 98b, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
AMZS Lenart, Industrijska ulica 26, 2230 Lenart
AMZS Ajdovščina, Goriška cesta 75, 5270 Ajdovščina
AMZS Nova Gorica, Polje 4, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
AMZS Ribnica, Ob železnici 2, 1310 Ribnica
AMZS Vipava, Goriška cesta 13, 5271 Vipava
AMZS Postojna, Industrijska cesta 1, 6230 Postojna

 • posamezne ustrezne lokacije pri naročnikih, ki jih odobri kontrolni organ in so za pregled na lokaciji izpolnjeni pogoji, predpisani s strani homologacijskega organa.

Za izvedbo postopka kontrole vložnik (lastnik vozila ali od lastnika pooblaščena oseba) izpolni vlogo, ki jo odda na lokaciji kontrolnega organa, kjer se izvajajo postopki. S svojim podpisom (in žigom, če gre za pravno osebo) na vlogi vložnik potrjuje naročilo izvedbe postopka ugotavljanja skladnosti vozila in strinjanje s pogoji za izvedbo. Vložnik lahko na posamezni lokaciji kontrolnega organa vloži vlogo zgolj za izvedbo postopka, ki je v obsegu akreditacije na tisti lokaciji (kopija akreditacijske listine je dostopna na lokaciji ali na naslovu http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/amzs-d-d-k/). Uradni postopek se prične, ko kontrolni organ ugotovi, da je vloga popolna in da so k vlogi priložene vse obvezne priloge ter vlogo potrdi.

Obvezne priloge k vlogi za posamezni postopek so naslednje:

Vlogi za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo, 
 • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih), če je bilo vozilo že registrirano,
 • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity - COC); dokument se lahko zahteva tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila.

Vlogi za postopek posamične odobritve vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo, 
 • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih), če je bilo vozilo že registrirano, 
 • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah, EU Uredbah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz. njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu,
 • carinsko listino v primeru, da je bilo vozilo predhodno uvoženo v drugo državo članico EU.

Vlogi za postopek posamične odobritve predelanega vozila je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

 • potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C) ali potrdilo pooblaščenega zastopnika o podatkih na izdani izjavi o ustreznosti, če je bila izjava izgubljena (razen za vozila, prvič registrirana v Republiki Sloveniji pred 27.3.1993 in vozila, za katera homologacijski dokument ni bil izdan), 
 • potrdilo o vgradnji delov (npr. vlečne naprave, spojlerjev, vzmeti) oz. pri zahtevnejših predelavah tehnično poročilo o predelavi (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami homologacijskih predpisov in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom,
 • homologacijske certifikate oziroma poročila o preskusu v skladu s homologacijskimi predpisi za vgrajene dele, sisteme ali naprave pri predelavi,
 • dokazila o lastništvu - prometno dovoljenje in morebitni računi o nakupu vozila in bistvenih sestavnih delov (karoserije, motorja) oz. kupoprodajne pogodbe.

Obvezne priloge k vlogi za posamezen postopek so navedene tudi na obrazcu vloge in na spletnih straneh z opisom posameznega postopka.

Če vložnik vloži nepopolno vlogo za izvedbo postopka kontrole in jo kljub zahtevi za dopolnitev v 8 dneh ne dopolni, kontrolni organ vlogo zavrže.

Za vložitev vloge za postopek posamične odobritve vozila na lokaciji kontrolnega organa v PE Ljubljana in PE Brežice, ki imata v okviru kontrolnega organa edini PE ta postopek v obsegu akreditacije, ter za postopke kontrole za vozila kategorij N2, N3 in O3, O4 je potrebno predhodno naročilo.

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihoda strank, stranke pa se lahko tudi naročijo in imajo v tem primeru prednost pred nenaročenimi strankami. 

Za izvedbo postopka posamične odobritve vozila v PE Ljubljana, ki ima kot edina PE ta postopek v obsegu akreditacije ter za vozila kategorij N2, N3 in O3, O4, je potrebno predhodno naročilo, postopek pa se izvede v terminu, ki ga določi kontrolni organ.

Kjer je za posamezno lokacijo v urniku opomba, da se postopki izvajajo po dogovoru, in pri izvajanju postopkov na terenu v drugih poslovnih enotah, je potrebno predhodno naročilo, postopek pa se izvede, če kontrolni organ glede na možnosti potrdi naročilo in sicer v terminu, ki ga določi kontrolni organ.

Kadar je v PE zaradi postopkov v izvajanju oz. čakajočih strank na izvedbo postopka osebje zasedeno, se zaradi zagotovitve ustreznega časovnega razporeda postopkov stranke naroča v naprej oz. se stranke, ki pridejo naključno, prenaroči na termin, ko osebje ni zasedeno.

Vložnik mora vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela oz. v času, ki je predhodno dogovorjen.

Vložnik je dolžan v primeru, ko je postopek kontrole dogovorjen v drugi poslovni enoti in ne more pripeljati vozila na pregled v dogovorjenem času, kontrolnemu organu odpovedati naročeno storitev vsaj en dan pred napovedanim datumom pregleda. V nasprotnem primeru mora vložnik poravnati vse morebitne stroške, ki nastanejo kontrolnemu organu zaradi nepravočasne odpovedi naročila.

Na pregled je vložnik dolžan pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. V primeru, da je vozilo pripeljano v drugem vozilu ali na vozilu za prevoz vozil (avtovleka), je potrebno za izvedbo kontrole zagotoviti ustrezen dostop do posameznega vozila, zaradi česar je potrebno vozilo razložiti.

Kontrolni organ izvede pregled vozila in dokumentacije v skladu s predpisanim postopkom.

Vložnik ali njegov pooblaščenec je pri pregledu vozila lahko prisoten, vendar ne sme motiti izvajanja postopka.

Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, kontrolni organ izdela zapis pomanjkljivosti oz. neskladnosti, v katerem so opisana vsa odstopanja in ga posreduje vložniku. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v določenem roku. V primeru, da vložnik v tem času pomanjkljivosti oz. neskladnosti ne odpravi ali pa jih ni mogoče odpraviti, kontrolni organ izda negativno poročilo o kontroli in zavrne izdajo potrdila o skladnosti.

Kontrolni organ v okviru izvedbe postopka kontrole ne opravlja homologacijskih preizkušanj. Kjer so ta zahtevana, jih mora vložnik opraviti v akreditiranem laboratoriju oziroma je dolžan priskrbeti predpisana dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Poročilo o kontroli izda tudi, če ga naročnik ne zahteva, vendar ga v tem primeru ne posreduje naročniku, če izda potrdilo o skladnosti vozila.

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka posamične odobritve vozila oz. postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

Opis procesa obravnavanja pritožb in prizivov, po katerem kontrolni organ rešuje pritožbe in prizive, je na zahtevo na voljo vsaki zainteresirani stranki na sedežu kontrolnega organa in v delavnicah na lokacijah v PE.

Kontrolni organ je odgovoren za upravljanje z vsemi informacijami, pridobljenimi ali nastalimi med izvajanjem aktivnosti kontrole. Vse informacije razen tistih, ki jih naročnik da na voljo javnosti ali so dogovorjene med KO in naročnikom, se štejejo za pravno zaščitene in se obravnavajo kot zaupne. Ta zaveza je pravno izvršljiva kot del splošnih pogojev poslovanja KO, ki so sestavni del zahtevka za izvedbo postopka. Strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja naročnik kontrole in KO potrdita s podpisi na zahtevku (vlogi) za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu. 

Naročnik s podpisom na zahtevku za izvedbo postopka oz. na delovnem nalogu potrdi seznanjenost, da kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronsko zbirko podatkov (CRV - centralni register vozil), do katere dostopajo oz. imajo vpogled državni organi, ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, Inšpektorat za promet, energetiko in prostor, FURS, CURS – kontrola skladnosti vozil).

Kontrolni organ na zahtevo pristojnim organom za izvajanje nadzora, policiji, sodišču, ter zavarovalnicam na podlagi zakonsko utemeljene zahteve posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oz. omogoči vpogled v dokumentacijo. Kontrolni organ naročnika obvesti o posredovanju dokumentacije, razen kadar naročnik tega ne želi in to pisno izjavi pri oddaji vloge ter v primerih kadar zakon to prepoveduje. Vpogled v dokumentacijo o opravljenih postopkih kontrole kontrolni organ omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije.

 

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila