Uvoz vozila iz države izven EU

Posamična odobritev vozila

Za rabljena vozila, uvožena iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila, ki nimajo enotne evropske homologacije ali v vseh članicah EU veljavne posamične odobritve, je predpisan postopek posamične odobritve.

Postopek lahko opravite v AMZS Ljubljana Dunajska za vsa vozila kategorije M1 (osebna in bivalna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika), L (kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa), N1, N2, N3  (tovorna vozila z vsaj 4 kolesi) ter O1, O2, O3, O4 (priklopna vozila vključno s polpriklopniki). Po predhodnem dogovoru pa se ti pregledi opravljajo tudi v drugih poslovnih enotah.

Pri pregledu se preveri vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov in skladnost s homologacijskimi predpisi ter ugotovi sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu. Vozilo mora poleg tega izpolnjevati tudi zahteve Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu.

Postopek 

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo lahko dobite tudi v AMZS Ljubljana Dunajska, in plačila storitve. Ker v skladu s pravilnikom v postopku odločbo izda homologacijski organ - Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), je potrebno hkrati oddati še posebno vlogo za AVP ter plačati tudi upravno takso za vlogo in odločbo.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo,
  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano,
  • uvozno carinsko listino za vozilo, uvoženo iz države, ki ni članica EU, oz. potrdilo davčnega organa o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV za vozilo kategorije M1, N1 in L pridobljeno v drugi državi članici EU,
  • listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz.njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu,
  • Seznam homologacij izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV, DEKRA).

Za vozilo z enotno evropsko homologacijo se namesto seznama homologacij lahko predloži izvirnik certifikata o skladnosti (COC), izdanega v državi izvora.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom , ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja . 

Kjer je to zahtevano, v postopku za vozilo kategorije M1, N1 ali L prejmete izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo morate predložiti carinskemu oz. davčnemu organu za odmero davka na motorna vozila (DMV). Carinski oz. davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi carinsko listino oz. potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS

Po opravljenem pregledu vozila in dokumentacije se izdela tehnično poročilo o izpolnjevanju zahtev vseh ustreznih tehničnih specifikacij, kot so določene v Prilogi II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil, ki se ga pošlje homologacijskemu organu - Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Homologacijski organ na podlagi tehničnega poročila oceni skladnost vozila s predpisi in v primeru izpolnjevanja vseh ustreznih zahtev podeli vozilu certifikat o posamični odobritvi vozila.

Za vozilo, ki je skladno s homologacijskimi predpisi in ustreza zahtevam, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila