Vozila zdomcev, diplomatov in tujcev

V AMZS d.d. lahko kot zdomec, diplomat ali tujec, ki pridobi v Sloveniji dovoljenje za bivanje, za svoje vozilo opravite postopek identifikacije, potreben za registracijo vozila v Sloveniji. Tako lahko za vozila kategorije M1 (osebna in bivalna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika) z enotno evropsko homologacijo, ki so bila registrirana v eni od držav članic EU, postopek opravite v 19 poslovnih enotah in poslovalnicah AMZS d.d. Zdomci in tujci lahko na tak način registrirajo svoje vozilo v enem letu od stalne vrnitve oz. pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje, vendar le za vozilo, ki je bilo predhodno v njihovi lasti in uporabi najmanj 6 mesecev.

V akreditiranih poslovnih enotah lahko postopek (Seznam posotopkov po enotah) opravite tudi za vozila brez enotne evropske homologacije, registrirana v državah, ki niso članice EU, tistih kategorij, za katere ima poslovna enota pooblastila za izvajanje postopkov.

Postopek

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d.d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja,
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo,
  • za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto in potrdilo o odjavi bivališča v tujini ter potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
  • za diplomate dokument o diplomatskem statusu,
  • za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
  • za vozila kategorije M1, N1 in L potrdilo glede plačila davka na motorna vozila (DMV), ki ga prejmete na davčni upravi na podlagi obračuna po predložitvi izjave o emisijski ustreznosti, ki jo dobite v postopku po opravljenem pregledu vozila,
  • carinsko listino za vozilo, uvoženo iz države, ki ni članica EU.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom , ki se identificira z osebnim dokumentom.

Po opravljeni identifikaciji vozila kategorije M1, N1 ali L prejmete izjavo o emisijski ustreznosti, ki jo morate predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS

Za vozilo zdomca, diplomata oz. tujca, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled ter vozilo registrirate.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila