Vozila zdomcev, diplomatov in tujcev

V AMZS d.d. lahko kot zdomec, diplomat ali tujec, ki pridobi v Sloveniji dovoljenje za bivanje, za svoje vozilo opravite postopek identifikacije, potreben za registracijo vozila v Sloveniji. Tako lahko za vozila kategorije M1 (osebna in bivalna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika) z enotno evropsko homologacijo, ki so bila registrirana v eni od držav članic EU, postopek opravite v 19 poslovnih enotah in poslovalnicah AMZS d.d. Zdomci in tujci lahko na tak način registrirajo svoje vozilo v enem letu od stalne vrnitve oz. pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje, vendar le za vozilo, ki je bilo predhodno v njihovi lasti in uporabi najmanj 6 mesecev.

V akreditiranih poslovnih enotah lahko postopek (Seznam postopkov po enotah) opravite tudi za vozila brez enotne evropske homologacije in registrirana v državah, ki niso članice EU, tistih kategorij, za katere ima poslovna enota pooblastila za izvajanje postopkov.

Postopek

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge , ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d.d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih),
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo,
  • za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto in potrdilo o odjavi bivališča v tujini ter potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji,
  • za diplomate dokument o diplomatskem statusu,
  • za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom , ki se identificira z osebnim dokumentom.

Za vozilo zdomca, diplomata oz. tujca, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek. Opravite lahko tudi morebitni obvezni tehnični pregled, vendar vozila ne morete registrirati, dokler niso poravnane obveznosti davka na motorna vozila (DMV).

Po zaključenem postopku je potrebno, potrdilo o skladnosti predložiti carinskemu oz. davčnemu organu za odmero davka na motorna vozila (DMV). Carinski oz. davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi carinsko listino oz. potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila