Starodobna vozila

Za uvoženo vozilo ali za vozilo, ki je bilo že registrirano v Republiki Sloveniji, lahko v akreditiranih poslovnih enotah AMZS d.d. (Seznam postopkov po enotah) vložite vlogo za razvrstitev vozila kot starodobno vozilo (starodobnik). Po opravljeni identifikaciji se vozilo razvrsti kot starodobnik, če izpolnjuje predpisane pogoje:

  1. vozilo mora biti izdelano pred 30 ali več leti in ohranjeno ter tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.
  2. vozilo mora izpolnjevati zahteve enega od štirih razredov starodobnikov, ki jih glede na njihovo skladnost z originalno zgradbo določa Mednarodna organizacija starodobnih vozil - FIVA:
  • "starodobno avtentično vozilo" je starodobno vozilo v obliki, kot je bilo izdelano, to je nespremenjeno in le malo obrabljeno. Mora biti popolnoma originalno, vključno z notranjo in zunanjo končno obdelavo. Izjeme so možne le za gume, vžigalne svečke, akumulator in ostale potrošne dele, ki pa morajo ustrezati specifikaciji iz obdobja izdelave vozila,
  • "starodobno originalno vozilo" je starodobno rabljeno vozilo, ki še ni bilo obnovljeno, z neprekinjeno preteklostjo in v stanju normalne iztrošenosti. Deli, ki se normalno izrabijo, so lahko nadomeščeni z deli po specifikaciji iz obdobja izdelave vozila. Dovoljeno je barvanje, kromiranje in tapeciranje v stilu obdobja,
  • "starodobno restavrirano vozilo" je starodobno vozilo znane identitete, ki je bilo delno ali v celoti obnovljeno. Na vozilu so le manjša odstopanja od proizvodne specifikacije v primeru neobstoječih delov ali materialov. Če je možno, morajo biti uporabljeni originalni deli proizvajalca, lahko pa se nadomestijo z drugimi iste specifikacije. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava morajo biti v največji možni meri podobni specifikaciji iz obdobja izdelave vozila,
  • "starodobno sestavljeno vozilo" je starodobno vozilo, sestavljeno iz delov več vozil istega tipa, v največji možni meri skladno s proizvajalčevo originalno specifikacijo. Posamezni deli, ki ne predstavljajo nosilca identitete vozila, so lahko izdelani tudi izven obdobja izdelave vozila. Notranjost in zunanjost ter zunanja površinska obdelava morajo biti v največji možni meri podobni originalni specifikaciji.

To pomeni, da mora biti vozilo takšno, kakršno je bilo izdelano (restavrirano v skladu s pravili FIVA) in ne sme biti predelano. Biti mora ohranjeno in vzdrževano ter v voznem stanju, primerno za vožnjo po javnih cestah, po že izvedenih morebitnih restavratorskih posegih.

Postopek

Pregled vozila za podelitev statusa starodobnika se opravi na podlagi izpolnjene vloge , ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d.d., in plačila storitve.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja.

Vlogi je potrebno priložiti naslednje originalne dokumente:

  • izvirnik ali kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih),
  • dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo,
  • carinsko listino v primeru, da je bilo vozilo predhodno uvoženo v drugo državo članico EU,
  • poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred starodobnih vozil, ki ga izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil - FIVA (SVAMZ, SVS); poročilo o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografijo vozila.

Poročilo o uvrstitvi vozila v enega od štirih razredov starodobnikov izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, ki je članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil - FIVA. V Republiki Sloveniji sta to:

ZVEZA SVS - STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica pri Ljubljani
E-pošta: info@zveza-svs.si
Telefon: (01) 510-60-40
Podrobnejše informacije

SVAMZ - SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA
Vransko 31 a, 3305 Vransko
Telefon: (03) 705 50 66, 051 305 596, 041 989 191
Fax: (03) 705 50 67
E- pošta: info@svamz.com
Podrobnejše informacije

Poročilu o uvrstitvi vozila v posamezen razred mora biti priložen tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografija vozila, oboje izdela ena od obeh zgoraj navedenih nacionalnih organizacij starodobnih vozil SVS ali SVAMZ.

Za vozilo pri katerem so izpolnjeni predpisani pogoji za podelitev statusa starodobnika, se po zaključku postopka vpiše status starodobnika v potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti AMZS d.d., v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled in registracijo vozila.

Vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU oz. uvoženega vozila ne morete registrirati, dokler pri davčnem organu ni opravljen postopek odmere oz. oprostitve davka na motorna vozila (DMV). Za vložitev napovedi za odmero DMV-ja je potrebno davčnemu organu predložiti izdano potrdilo o skladnosti vozila. Davčni organ o izpolnitvi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila