Pridobitev vozila iz države članice EU

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU

Če ste pridobili osebno vozilo v eni od držav članic EU, lahko v AMZS d.d. opravite identifikacijo in oceno tehničnega stanja, ki je potrebna za registracijo vozila v Republiki Sloveniji, v 12 akreditiranih poslovnih enotah ter 8 poslovnih enotah na podlagi pooblastila AVP, po celi Sloveniji. Postopek lahko opravite za vozila z enotno evropsko homologacijo, ki so nova ali so bila predhodno registrirana v eni od držav članic EU.

V akreditiranih poslovnih enotah lahko opravite postopke identifikacije in ocena tehničnega stanja vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU za naslednje kategorije vozil:

Akreditirane poslovne enote
Enota Kategorija vozila
Celje M1, L
Kočevje M1, N1, L1e, L3e
Koper M1, N1, L
Kranj M1, N1, L, O1, O2
Ljubljana Dunajska M1, N, L, O
Ljubljana Leskoškova M1, N1, N2, N3, L, O1, O2
Maribor M1, N1, L
Murska Sobota M1, N1, L, O1, O2
Otočec M1, N1, L, O1, O2
Ptuj M1, N1, L
Trbovlje M1, N1, L, O1, O2
Brežice M1, N1, L, O1, O2

 

Poslovne enote s pooblastilom
Enota Kategorija vozila
Ajdovščina M1
Črnomelj M1
Dravograd M1
Lenart M1
Lesce M1, N1, L, O1, O2
Nova Gorica M1
Rogaška Slatina M1
Šempeter v Savinjski dolini M1

Opis kategorij vozil:
M1 – osebna in bivalna vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži
N – tovorna vozila z vsaj štirimi kolesi
N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone
N2 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 12 ton
N3 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 12 ton
L – kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa
L1e – moped – dvokolo, mopedi katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, delovna prostornina ne presega 50 ccm na prisilni vžig ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju
L3e – motorno kolo, opremljen z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 ccm in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 45 km/h.
O – priklopna vozila
O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone
O2 – priklopna vozila z največjo maso večjo od 0,75 tone do vključno 3,5 tone

V postopku se ugotovi, ali je vozilo istovetno glede na podatke v predloženih dokumentih in oceni, ali je tehnično ustrezno. Vozilo mora biti tehnično sposobno za varno vožnjo v cestnem prometu, poleg tega pa mora zadostiti tudi zahtevam, predpisanim s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu. 

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge , ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d. d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti originale naslednjih dokumentov:

  • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo,
  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih), če je bilo vozilo že registrirano,
  • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity - COC); dokument se lahko zahteva tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila,

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom , ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti Pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja

Za vozilo, ki ustreza zahtevam, se po zaključku postopka identifikacije (in ocene tehničnega stanja) vozila izda potrdilo o skladnosti. Po prejemu potrdila o skladnosti lahko v enoti AMZS d. d., v kateri ste opravljali postopek, opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled, vendar vozila ne morete registrirati, dokler niso poravnane obveznosti davka na motorna vozila (DMV).

Potrdilo o skladnosti morate predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero DMV-ja. Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila