Pridobitev vozila iz države članice EU

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU

Če ste pridobili osebno vozilo v eni od držav članic EU, lahko v AMZS d.d. opravite identifikacijo in oceno tehničnega stanja, ki je potrebna za registracijo vozila v Republiki Sloveniji, v 12 akreditiranih poslovnih enotah ter 8 poslovnih enotah na podlagi pooblastila AVP, po celi Sloveniji. Postopek lahko opravite za vozila z enotno evropsko homologacijo, ki so nova ali so bila predhodno registrirana v eni od držav članic EU.

V akreditiranih poslovnih enotah lahko opravite postopke identifikacije in ocena tehničnega stanja vozila, pridobljenega v drugi državi članici EU za naslednje kategorije vozil:

Akreditirane poslovne enote
Enota Kategorija vozila
Celje M1, L
Kočevje M1, N1, L1e, L3e
Koper M1, N1, L
Kranj M1, N1, L, O1, O2
Ljubljana Dunajska M1, N, L, O
Ljubljana Leskoškova M1, N1, N2, N3, L, O1, O2
Maribor M1, N1, L
Murska Sobota M1, N1, L, O1, O2
Otočec M1, N1, L, O1, O2
Ptuj M1, N1, L
Trbovlje M1, N1, L, O1, O2
Brežice M1, N1, L, O1, O2

 

Poslovne enote s pooblastilom
Enota Kategorija vozila
Ajdovščina M1
Črnomelj M1
Dravograd M1
Lenart M1
Lesce M1, N1, L, O1, O2
Nova Gorica M1
Rogaška Slatina M1
Šempeter v Savinjski dolini M1

Opis kategorij vozil:
M1 – osebna in bivalna vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži
N – tovorna vozila z vsaj štirimi kolesi
N1 – tovorna vozila z največjo maso do vključno 3,5 tone
N2 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 3,5 tone, vendar do vključno 12 ton
N3 – tovorna vozila z največjo maso večjo od 12 ton
L – kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa
L1e – moped – dvokolo, mopedi katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, delovna prostornina ne presega 50 ccm na prisilni vžig ali največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju
L3e – motorno kolo, opremljen z motorjem, katerega delovna prostornina presega 50 ccm in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo večjo od 45 km/h.
O – priklopna vozila
O1 – priklopna vozila z največjo maso do vključno 0,75 tone
O2 – priklopna vozila z največjo maso večjo od 0,75 tone do vključno 3,5 tone

V postopku se ugotovi, ali je vozilo istovetno glede na podatke v predloženih dokumentih in oceni, ali je tehnično ustrezno. Vozilo mora biti tehnično sposobno za varno vožnjo v cestnem prometu, poleg tega pa mora zadostiti tudi zahtevam, predpisanim s Pravilnikom o napravah in opremi vozil v cestnem prometu. 

Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti AMZS d. d., in plačila storitve.

Vlogi je potrebno priložiti originale naslednjih dokumentov:

  • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo,
  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja (oba dela, če je dokument v dveh delih), če je bilo vozilo že registrirano,
  • za nova (neregistrirana) vozila certifikat o skladnosti vozila (Certificate of conformity - COC); dokument se lahko zahteva tudi za rabljena vozila zaradi ugotavljanja podatkov vozila,

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, v njegovem imenu pa jo lahko vloži tudi od lastnika pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. V primeru, ko je vložnik pravna oseba, mora biti vloga overjena tudi z žigom, oseba, ki pripelje vozilo na pregled pa mora imeti Pooblastilo zakonitega zastopnika podjetja

Za vozilo, ki ustreza zahtevam, se po zaključku postopka identifikacije (in ocene tehničnega stanja) vozila izda potrdilo o skladnosti. Po prejemu potrdila o skladnosti lahko v enoti AMZS d. d., v kateri ste opravljali postopek, opravite tudi morebitni obvezni tehnični pregled, vendar vozila ne morete registrirati, dokler niso poravnane obveznosti davka na motorna vozila (DMV).

Potrdilo o skladnosti morate predložiti davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero DMV-ja. Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Dodatne informacije o višini DMV so na razpolago na spletni strani FURS.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila