Kdaj na tehnični pregled?

V AMZS na enem mestu uredite tehnični pregled, registracijo in zavarovanje vozila.

Tehnične preglede na kar 23 lokacijah po celi Sloveniji opravljajo strokovno usposobljeni pregledniki, ki bodo vaše vozilo temeljito pregledali in vas opozorili na pomanjkljivosti in morebitne napake, ki lahko med vožnjo predstavljajo nevarnost za vas, vaše sopotnike in tudi druge udeležence v prometu. 

Obiščite AMZS

Pogostost opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil določa 49. člen Zakona o motornih vozilih (ZMV-1).

Motorna in priklopna vozila, razen izjem navedenih v 49. členu Zakona o motornih vozilih (ZMV-1), opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato pa vsaki dve leti do osmega leta starosti. Po osmem letu starosti se tehnični pregled izvede vsako leto.

Lahki priklopniki, bivalni priklopniki, traktorski priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji ter nato vsaka štiri leta.

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Opravite tehnični pregled pravočasno

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. eno leto po prvi registraciji za:

 • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
 • vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
 • delovna vozila,
 • avtobuse,
 • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg,
 • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
 • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
 • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
 • vozila za izposojo brez voznika in
 • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo;

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. pet let po prvi registraciji za mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h;

4. štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje 1. točke prejšnjega odstavka morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(3) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno. Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se opravljajo na pet let.

(4) Vsakih šest mesecev se opravljajo tehnični pregledi vozil, ki morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje in so:

 1. vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
 2. avtobusi,
 3. vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
 4. vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, in
 5. intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila.

(5) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja tehnično dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3.500 kg.

(6) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je vozilo starejše od roka, ko bi moralo enako vozilo iz prvega odstavka tega člena opraviti prvi tehnični pregled.

Globe

(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov. Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

(9) Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka se z globo 400 eurov kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo, katero v prometnem dovoljenju nima vpisanega namena uporabe oziroma obliko nadgradnje, ima pa opravljen tehnični pregled vozila v skladu s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov. Z globo 200 eurov se za navedeni prekršek kaznuje voznik, ki vozi tako vozilo.

Kategorija vozila Rok za opravljanje tehničnega pregleda
M1 - osebna vozila za prevoz potnikov z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (razen izjem)

Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto

M2 - avtobusi za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso do vključno 5 ton Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
M3 - vozila za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso večjo od 5 ton Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
N1 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N2 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 12 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N3 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 12 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O1 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 750 kg (lahki priklopnik) Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta od nakupa, nato vsaka 4 leta
O2 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 750 kg do vključno 3,5 tone (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto

O3 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 10 ton (razen izjem)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O4 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 10 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
T - traktorji Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
R - traktorski priklopniki Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
L - dvokolesna in trikolesna motorna vozila

Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto

 

Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitorst ne presega 25 km/h, se opravlja na pet let

 

Izjeme  
Vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov (TAXI), avtobusi

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev

Vozila za prevoz skupin otrok z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (M1)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto

Vozila za prevoz nevarnega blaga, vozila za izposojo (RENT-A-CAR) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Motorna vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo (POLICIJSKO, REŠEVALNO, GASILSKO,…) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
Vozila, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
Delovna vozila (POTUJOČA DELAVNICA,…) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Bivalni priklopniki Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta
Priklopno vozilo za prevoz športnih konj Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas z NDM nad 750 kg do 3500 kg Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta

Gasilska vozila (last prostovoljnih gasilskih društev)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto


 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila