Kdaj na tehnični pregled?

Pogostost opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil določa 50. člen Zakona o motornih vozilih.

Motorna in priklopna vozila, razen izjem navedenih v 50. členu Zakona o motornih vozilih, opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato pa vsaki dve leti do osmega leta starosti.

Lahki priklopniki, bivalni priklopniki, traktorski priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji ter nato vsaka štiri leta.

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago, vozil, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Kdaj je potrebno izvesti prvi tehnični pregled?

1. Prvi tehnični pregled se izvede:

 • eno leto po prvi registraciji za:
  • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
  • vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
  • delovna vozila,
  • avtobuse,
  • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika, in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.
  • Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.
 • štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;
 • štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

2. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

3. Tehnični pregledi 

 • vozil, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
 • avtobusov,
 • vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
 • vozil, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, in
 • vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev. Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

4. Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

Globe

5. Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi vozilo, pri avtošoli pa učitelj vožnje, ki usposablja kandidate za voznike vozil, za katerega ni bil opravljen tehnični pregled v skladu s tem členom.

6. Z globo 5000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov. Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki uporablja vozilo v nasprotju s tem členom.

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam